งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Overview of Animal Breeding... ทำไมต้องมีการปรับปรุง พันธุ์สัตว์ ? ต้องการผลิตลูกสัตว์ที่มี ลักษณะดีเด่นขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Overview of Animal Breeding... ทำไมต้องมีการปรับปรุง พันธุ์สัตว์ ? ต้องการผลิตลูกสัตว์ที่มี ลักษณะดีเด่นขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Overview of Animal Breeding... ทำไมต้องมีการปรับปรุง พันธุ์สัตว์ ? ต้องการผลิตลูกสัตว์ที่มี ลักษณะดีเด่นขึ้น

3 Animal Breeding : หลักการ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 1) การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ (Selection) Phenotypic selection Breeding value selection (Genetic) 2) การผสมพันธุ์สัตว์ (Mating) Inbreeding ( มีความเป็นเครือ ญาติกัน ) Cross breeding ( ไม่เป็นเครือญาติ / ผสมข้าม )

4 Basic genetic model P = G + E เมื่อ P = Phenotype G = Genotype E = Environment G = A + D + I เมื่อ A = Additive gene D = Dominant gene I = Epitasis gene ( ยีนสะสมถ่ายทอดจากพ่อแม่ ไปสู่รุ่นลูกได้ ) ( การข่มกันระหว่างยีนคู่ เดียวกัน ) ( การข่มกันระหว่างยีนต่างคู่ กัน )

5 P = G + E G = A + D + I เมื่อ A = Additive gene D = Dominant gene I = Epitasis gene E = Ep + Et เมื่อ Ep = Permanent evi. ( สภาพแวดล้อม ถาวร ) Et = Temporary evi. ( สภาพแวดล้อม ชั่วคราว )

6 Related Area in Animal Breeding Animal Breeding Classical genetic Mathematic Population genetic Molecular biology Statistical genetic - Mendelian genetic - study of gene actions - probability - genetic engineering - gene transfer - gene marker - gene frequency -Estimation - การประมาณค่าอัตรา ซ้ำ - การประมาณค่าอัตรา พันธุกรรม

7 พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Principle of genetics) Gene and Chromosome DNA structure Regulation of gene expression Cell division

8 พันธุศาสตร์เบื้องต้น  Gene and Chromosome  DNA structure  Regulation of gene expression  Cell division

9 เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ ( cell and cell components )

10 “ ยีน ” จะอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ของ สัตว์ ยีน และ โครโมโซม (Gene and chromosome)

11 SpeciesChromosome Human46 Cattle60 Pig38 Goat54 House64 Rabbit44 Chicken78 Dog78 Cat38 จำนวนโครโมโซม

12 โครงสร้างของดีเอ็นเอ (Structure of DNA) - เกลียวคู่ (double- helix model) - ทิศทางสวนทางกัน (anti-parallel) H- bond

13 องค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ 1) น้ำตาล 2-deoxyribose ซึ่งเป็น น้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม โดยที่ คาร์บอนตำแหน่งที่ 2 จะไม่มีหมู่ไฮดร็อกซี่ (OH-group) 2) ไนโตรจีนัสเบส (nitrogenous base) ได้แก่ - purine เบส adenine, (A) และ guanine (G) - pyrimidine เบส thymine (T) และ cytosine (C) พบว่าในสิ่งมีชีวิตทั่วไปจะมีอัตราส่วน A ≈ T, C ≈ G และ A+G ≈ T+C 3) หมู่ฟอสเฟต (phosphate group) ซึ่งประกอบด้วยฟอสฟอรัสและออกซิเจน

14 โครงสร้างของยีน exon1 exon2exon3exon4 intron1intron2intron3 terminator promoter

15 Gene ทำงานอย่างไร Subunit enzyme (Protein) mRNA Protein exon1 exon2exon3exon4 intron1intron2intron3 mRNA 5’3’3’5’ tRNA, rRNA

16 5’3’3’5’ Transcription ( การ ถอดรหัส ) Translation ( การแปล รหัส ) m-RNA Protei n

17 แต่ละเซลล์ในร่างกายสัตว์มี ยีนเท่ากันหรือไม่ ?

18 ตับผิวหนัง เด็กผู้ใหญ่ การแสดงออกของ ยีน WHERE / WHEN / HOW MUCH

19 Functions: เก็บรวบรวม ข้อมูล Storing information Functions: เก็บรวบรวม ข้อมูล Storing information  Functions: คัดลอกข้อมูล Copying information  Functions: ถ่ายทอดข้อมูล ได้ Transmitting informatio n  หน้าที่นี้สำคัญ อย่างไร ? : DNA เป็นชิ้นส่วน ของยีนที่ควบคุม การพัฒนาการ ลักษณะของ สิ่งมีชีวิต  หน้าที่นี้สำคัญ อย่างไร ? : DNA เป็นชิ้นส่วน ของยีนที่ควบคุม การพัฒนาการ ลักษณะของ สิ่งมีชีวิต  : DNA จะมี การจำลอง ตัวเองอย่าง แม่นยำในทุกๆ ครั้งที่มีการ แบ่งเซลล์  : สาร พันธุกรรม (DNA) จะ ถ่ายทอดจาก รุ่นหนึ่งไปยัง รุ่นหนึ่ง หน้าที่ของ DNA (the role of DNA)

20 วัฏจักรของเซลล์ หมายถึง ช่วง ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ในขณะที่เซลล์มีการแบ่งตัว ซึ่ง ประกอบด้วย 2 ระยะได้แก่ การเตรียม ตัวให้พร้อม ที่จะแบ่งตัว และ กระบวนการแบ่งเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ ( cell cycle )

21 การแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส - แบ่งเซลล์ร่างกายเพื่อเพิ่มจำนวน (2n) การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส - แบ่งเซลล์สืบพันธุ์ (n) การแบ่งเซลล์ (cell division)

22 ขั้นตอนต่างๆของการแบ่งเซลล์ 1. ระยะอินเตอร์เฟส ( interphase) เป็นระยะพักตัว จะมองไม่เห็นเส้น โครโมโซม 2. ระยะโฟรเฟส ( prophase) ระยะที่โครโมโซมหดสั้น มองเห็นเป็น เส้นและเริ่มแบ่งตัว 3. ระยะเมทาเฟส ( metaphase) เส้นโครมาติดหดสั้น และเคลื่อนตัวมา เรียงตรงกลางนิวเคลียส

23 4. ระยะแอนาเฟส ( anaphase) ระยะนี้เส้นใยสปินเดิล หดสั้นเข้า ดึงให้ โครมาทิดแยกตัวออกจากกัน แล้วโคร มาทิด จะค่อยๆ เคลื่อนไปยังแต่ละขั้ว ของเซลล์ 5. ระยะเทโลเฟส ( telophase) โครมาทิดที่แยกออกจากกัน จะเรียก เป็น โครโมโซมลูก ( daughter chromosome) ซึ่งจะไปรวมกลุ่มใน แต่ละขั้วของเซลล์

24 WEB เข้าโหลด สไลด์บทเรียน การบ้าน ต่างๆ http://ags.kku.ac.th/elearning/137451


ดาวน์โหลด ppt Overview of Animal Breeding... ทำไมต้องมีการปรับปรุง พันธุ์สัตว์ ? ต้องการผลิตลูกสัตว์ที่มี ลักษณะดีเด่นขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google