งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Prokaryotic chromosome  Circular DNA  Nucleoid.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Prokaryotic chromosome  Circular DNA  Nucleoid."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Prokaryotic chromosome  Circular DNA  Nucleoid

3

4 •โครโมโซมเป็นโครงสร้างที่อยู่ในนิวเคลียส ของเซลล์ •ในขณะที่เซลล์ไม่แบ่งตัวหรืออยู่ในระยะ อินเตอร์เฟส (Interphase) เราจะไม่เห็น โครโมโซมเนื่องจากโครโมโซมอยู่ใน ลักษณะเป็นเส้นใยเล็กๆสานกันอยู่ใน นิวเคลียส เส้นใยนี้เรียกว่า โครมาทิน (chromatin) •เมื่อเซลล์จะแบ่งตัว โครมาทินแต่ละเส้นจะ แบ่งจาก 1 เป็น 2 แล้วขดตัวสั้นเข้าและหนา ขึ้นจนมองเห็นเป็นแท่งในระยะโพรเฟส (prophase) และเมทาเฟส (metaphase) และเรียกชื่อใหม่ว่า โครโมโซม (chromosome)

5 •โครโมโซมเห็นเป็นรูปร่างชัดเจนที่สุดในระยะ เมตาเฟส (metaphase) ประกอบด้วย โครมาทิด 2 อัน ยึดติดกันตรง เซนโทรเมียร์ ส่วนของโครโมโซมที่ยื่นออกไปจากเซนโทร เมียร์ เรียกว่า แขน (arm) • โครโมโซมของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงจะมี ปริมาณ DNA เท่ากับ ปริมาณโปรตีน และ มี RNA ปนอยู่ บ้างเล็กน้อย • เราจะเรียก โครโมโซมที่รวมอยู่กับ โปรตีนและ RNA นี้ว่า โครมาติน (chromatin)

6

7 •ในระยะเริ่มต้นของวัฏจักรเซลล์คือระยะ interphase โครโมโซมจะไม่เห็นรูปร่างชัดเจน แต่เห็นเป็นโครมาติน •โปรตีนที่พบในโครมาตินของยูคาริโอท เรียกว่า ฮิสโตน (histone) มีมวลโมเลกุล ประมาณ 11-12 kd ประกอบด้วยกรดอะมิโน พวกที่เป็นเบสสูงคือ มีกรดอะมิโน arginine และ lysine ประมาณหนึ่งในสี่ของกรดอะมิ โนทั้งหมด

8 •ที่ pH 7.0 หมู่ฟอสเฟตในโมเลกุลของ DNA จะ แตกตัวหมด ทำให้ DNA มีประจุลบ สามารถจับสาร พวกมีประจุบวกได้ •ที่ pH 7.0 หมู่ R ของ arginine และ lysine มีประจุ บวก เพราะฉะนั้นจึงทำให้ histone จับกับ DNA •สายคู่ที่มีประจุลบ เกิดเป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่า DNA - Histone Complex ในนิวเคลียสของเซลล์

9 •Histone เป็นกลุ่มโปรตีนที่มีอยู่ 5 ชนิด คือ H1, H2A,H2B, H3 และ H4 •H2A H2B H3 และ H4 จะมีจำนวนอย่างละ 2 หน่วยต่อหนึ่งนิวคลีโอโซมที่เป็นแกนจึงเรียกว่า nucleosome core บริเวณนี้จะมี DNA อยู่ ประมาณ 146 คู่เบส •H1 มีจำนวน 1 อัน ต่อ นิวคลีโอโซม และอยู่ ระหว่าง nucleosome core 2 อัน จึงเรียก บริเวณนี้ว่า linker DNA มี DNA อยู่ประมาณ 60 คู่เบส

10 Arg Lys

11 DNA-Histone Complex

12 DNA-Histone Complex ที่ ประกอบเป็น Chromosome

13 •Nucleosome แต่ละอันจะเชื่อมต่อกันคล้าย ลูกปัดบนเสันด้าย (bead on string) • ถ้านำนิวคลีโอโซมหลายๆอันมามัดรวมกัน จะมีลักษณะคล้ายเกลียวซึ่งเป็นส่วนของเส้น โครโมโซม • การนำโครโมโซมขนาดต่างๆ มาเรียงกัน เรียกว่า คารีโอไทป์ (karyotype) โดย จำแนกตามรูปร่างลักษณะ ขนาด และ ตำแหน่งของเซนโทรเมียร์ที่เหมือนกัน

14 Chromosome Chromosome are made up of both DNA and protein 1.Histone responsible for packing DNA DNA double helix wound around core of 8 histone molecules 2H2A, 2H2B, 2H3 and 2H4 (octamer of histone)

15 Histone protein H1Lysine-rich H2ASlightly lysine rich H2BSlightly lysine rich H3Arginine-rich H4Arginine-rich

16 http://web.siumed.edu/~bbartholomew/images/Lehninger/Table%2024-03.GIF

17 2. Nonhistone protein ทำหน้าที่แตกต่างกัน เช่น  ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ ซึ่งเกี่ยวกับการถอดรหัส  เป็นโครงสร้างโดยเป็นแกนของโครโมโซม  เป็นโปรตีนควบคุมการถอดรหัสของยีน

18 Chromatin packing Tree level of condensation  First level, 2 nm is coiled into nucleosome, Bead = nucleosome = octamer + DNA Produced 11 nm diameter interphase chromatin fiber. Involed octamer

19  Second level, additional supercoling of 11 nm, to produce 30 nm called solenoid structure (6 nucleosome) - 30 nm chromatin fibers can be seen by light microscope  Third level, 30 nm forms a series of looped domains then condense into chromatin fibers 300 nm diameter - One chromatid in metaphase ~ 700 nm - Two chromatids tightly colied metaphase Chromosome 1400 nm

20 http://home.wxs.nl/~gkorthof/images/chromosome_structure.jpg Chromosome structure

21

22 ชนิดของ โครโมโซม พิจารณาตำแหน่งของ centromere •Metacentric where the centromere is in the middle (p = q) •Submetacentric where the centromere is displaced from the centre (p < q) •Acrocentric where the centromere is at one end (p << q) •telocentric

23 MetacentricMetacentric TelocentricTelocentricAcrocentricAcrocentric SubmetacentricSubmetacentric

24 การศึกษา โครโมโซมในคน มีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 1. เพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาว ใส่ phytohemagglutinin (PHA) 2. เก็บเกี่ยวเซลล์ 3. เตรียมสไลด์เพื่อศึกษาโครโมโซม 4. ย้อมสีโครโมโซม โดยใช้สีกิมซ่า (Giemsa ) 5. ศึกษาโครโมโซมภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 6. บันทึกภาพและทำคาร์รีโอไทป์

25

26 • การนำโครโมโซมขนาดต่างๆ มาเรียงกัน เรียกว่า คารีโอไทป์ (karyotype) โดยจำแนก ตามรูปร่างลักษณะ ขนาด และตำแหน่งของเซน โทรเมียร์ที่เหมือนกัน

27 วิธีย้อมสี Giemsa สามารถย้อมสีโครโมโซมเห็นแถบสีเข้ม- จางที่แตกต่างกันเป็นลักษณะเฉพาะเรียกว่า G-banding ทำ ให้จัด homologous chromosome เข้าคู่ได้ง่ายและถูกต้อง

28 Human female karyotype

29 Human male karyotype

30 ตัวอย่างการศึกษา โครโมโซมในคน โครโมโซมที่ผิดปกติหลัง ได้รับสารกลุ่มยาสลบ

31 สิ่งมีชีวิตชั้นสูงส่วนใหญ่มีโครโมโซม 2 ชุด เรียกว่า ดิพลอยด์ (Diploid) สิ่งมีชีวิตโปรคาริโอตส่วนใหญ่มีจำนวน โครโมโซมชุดเดียว (haploid)

32 ฝ้ายดอน (American upland cotton) Triticum aestivum -Common wheat (Bread wheat) ตัวอย่างพืชที่มีโครโมโซม มากกว่า 2 ชุด (polyploid)

33 Reference ยุพา ผลโภคและคณะ. หลักพันธุศาสตร์. สมาคมพันธุศาสตร์แห่ง ประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 2546 อมรา คัมภิรานนท์. พันธุศาสตร์ของเซลล์. ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2540 Christopher Hutchison and David M. Glover. Cell Cycle Control. Unitated State. Oxford University Press Inc.,New York. 1995 Sarah C.R. Elgin and Jerry L.Workman. Chromatin Structure and Gene Expression. Unitated State. Oxford University Press Inc.,New York. 2000 http://www.bmb.psu.edu/courses/biotc489/notes/bioin teract.htm http://www.rit.edu/~gtfsbi/IntroBiol/images/CH09/fig ure-09-07.jpg=bead on string2 http://www.rit.edu/%7Egtfsbi/IntroBiol/images/CH09/ figure-09-10a-photo.jpg=cytokinesis http://academic.pgcc.edu/~aimholtz/AandP/206_ONLIN E/Repro/Images/spermatogenesis.jpg http://academic.pgcc.edu/~aimholtz/AandP/206_ONLIN E/Repro/Images/oogenesis.jpg http://www.csa.com/hottopics/stemcell/images/pluri.jp g http://www.pbs.org/saf/1101/images01/ineuron.gif http://www.bmb.psu.edu/courses/biotc489/notes/bioin teract.ht


ดาวน์โหลด ppt Prokaryotic chromosome  Circular DNA  Nucleoid.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google