งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ สามารถอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ ของเซลล์ได้ 2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ สามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ สามารถอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ ของเซลล์ได้ 2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ สามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ สามารถอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ ของเซลล์ได้ 2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ สามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

3 สิ่งมีชีวิตจะดำรงชีวิตอยู่ได้จะต้อง ประกอบด้วยหน่วยย่อยเล็กๆ ที่ เรียกว่า เซลล์

4 ถึงแม้ว่ารูปร่างของเซลล์สิ่งมีชีวิตจะแตกต่างกัน แต่ โครงสร้างหลักก็ยังคงเหมือนกัน 2. เซลล์สัตว์ เซลล์มักมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม มีผนังเซลล์ห่อหุ้ม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ เซลล์สัตว์มีรูปร่างไม่แน่นอน ไม่มีผนังเซลล์ 1. เซลล์พืช

5 1. ส่วนเยื่อหุ้มเซลล์ 2. ส่วนที่อยู่ภายในส่วนห่อหุ้มเซลล์ 1.1 เยื่อหุ้มเซลล์ 1.2 ผนังเซลล์ 2.1 ไซโทพลาซึม 2.2 นิวเคลียส

6 1. ส่วนเยื่อหุ้มเซลล์ เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ ห่อหุ้มองค์ประกอบภายในเซลล์ให้คงอยู่ได้ 1.1 เยื่อหุ้มเซลล์ พบทั้งในเซลล์ พืชและเซลล์สัตว์ เป็นเยื่อที่บางมากมีรูพรุน ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ ผ่านเข้าและออกจากเซลล์ 1.2 ผนังเซลล์ พบเฉพาะในเซลล์ พืช ทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงและป้องกัน อันตรายให้กับเซลล์พืช โดยการห่อหุ้มเยื่อ หุ้มเซลล์ไว้อีกชั้นหนึ่ง

7 2. ส่วนที่อยู่ภายในส่วนห่อหุ้มเซลล์ เรียกว่า โพรโทพลาซึม ประกอบด้วย 2.1 ไซโทพลาซึม เป็น โพรโทพลาซึมที่อยู่นอกนิวเคลียส มีลักษณะ เป็นของเหลวกึ่งแข็งที่มีโครงสร้าง ส่วนประกอบของเซลล์อยู่ 2.2 นิวเคลียส เป็นโครงสร้างที่มี บทบาทสำคัญที่สุดของเซลล์ เพราะเป็น ศูนย์กลางควบคุมการทำงานของเซลล์ โดย ทำงานร่วมกับโพรโทพลาซึม และมี ความสำคัญต่อกระบวนการแบ่งเซลล์

8

9 เยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโมเลกุล ของโปรตีนและไขมันมีลักษณะเป็นเยื่อบ่าง ๆ มีความยืนหยุ่นได้ และมีรูพรุนสามารถจำกัด ขนาดของสารที่ผ่านเข้าออกได้ จึงมีสมบัติ เป็นเยื่อเลือกผ่าน คือ ยอมให้โมเลกุลของ สารขนาดเล็กผ่านได้ เช่น น้ำ ก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนสารขนาดใหญ่ ผ่านไม่ได้ เช่น โปรตีน หน้าที่ คือ ห่อหุ้ม เซลล์ทำให้เซลล์คงรูปอยู่ได้ ช่วยคัดเลือก สารและควบคุมปริมาณของสารที่ผ่านเข้า และออกจากเซลล์

10 ผนังเซลล์ ผนังเซลล์ (Cell Wall) เป็นผนังแข็งแรงอยู่ ชั้นนอกสุดของเซลล์พืชส่วนใหญ่สร้างจาก สารเซลโลโลส เป็นส่วนที่ไม่มีชีวิต ทำให้เซลล์ ทนทานและเป็นเยื่อที่ยอมให้สารต่าง ๆ ผ่าน เข้าและออกจากเซลล์ได้ มีหน้าที่เพิ่มความ แข็งแรงและป้องกันอันตรายให้กับเซลล์

11 คลอโรพลาสต์ มีลักษณะเป็นเม็ดสีเขียวมีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น โดยชั้นนอกทำหน้าที่ควบคุมโมเลกุลของ สารที่ผ่านเข้าออกชั้นในมีสารสีเขียวที่ เรียกว่า ครอโรฟิลล์ (Cholorophyll) มี สมบัติดูดพลังงานแสงมาใช้ใน กระบวนการสังเคราะห์แสง ทำให้พืช สามารถสร้างอาหารได้เอง ซึ่งเซลล์สัตว์ ไม่มีครอโรพลาสต์

12 ไมโทคอนเดรีย มีลักษณะกลมจนถึงเรียวแตกต่างกันตาม ชนิดของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่เป็นแหล่งสร้าง พลังงานให้แก่เซลล์

13 แวคิวโอล ลักษณะเป็นถุงใสที่มีขนาดและรูปร่างไม่ แน่นอนทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำในเซลล์ สะสมน้ำ เก็บอาหาร และขับของเสียที่เป็น ของเหลว

14 นิวเคลียส เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ มีลักษณะ ค่อนข้างกลม มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น มีรูเล็ก ๆ เป็นเยื่อ เลือกผ่านซึ่งเป็นทางผ่านของสารต่าง ๆ เข้า และออกจากนิวเคลียส ภายในมีโครโมโซม บน โครโมโซมมีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนอยู่ หน้าที่ ของนิวเคลียส เป็นศูนย์กลางในการ ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของสิ่งมีชีวิต และควบคุมการทำงานของเซลล์ และการเจริญเติบโตเป็นแหล่งสังเคราะห์สาร พันธุกรรมและควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน ภายในเซลล์

15

16 โครงสร้าง ของเซลล์ ชนิดของเซลล์ เซลล์พืชเซลล์สัตว์ ผนังเซลล์มีไม่มี เยื่อหุ้มเซลล์มี ไซโทพลา ซึม มี นิวเคลียสมี คลอ โรพลาส มีไม่มี

17 ผนังเซลล์ คลอโรพลาสต์ แวคิวโอล ไลโซโซม เยื่อหุ้มเซลล์ นิวเคลียส ไมโทคอนเดรีย ไรโบโซม ร่างแหเอนโดพลา ซึม กอลจิคอมเพลกซ์


ดาวน์โหลด ppt 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ สามารถอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ ของเซลล์ได้ 2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ สามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google