งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธุกรรมของแบคทีเรีย 2 ดร. สุทธิเดช ปรีชารัมย์. ทบทวน สารพันธุกรรม DNA RNA น้ำตาล 5 คาร์บอน Nitrogenous base Phosphate group deoxyribose ribose purine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธุกรรมของแบคทีเรีย 2 ดร. สุทธิเดช ปรีชารัมย์. ทบทวน สารพันธุกรรม DNA RNA น้ำตาล 5 คาร์บอน Nitrogenous base Phosphate group deoxyribose ribose purine."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธุกรรมของแบคทีเรีย 2 ดร. สุทธิเดช ปรีชารัมย์

2 ทบทวน สารพันธุกรรม DNA RNA น้ำตาล 5 คาร์บอน Nitrogenous base Phosphate group deoxyribose ribose purine pyrimidine A, G C, T (U)

3 rRNA เป็นองค์ประกอบของไรโบโซม (70S) -Large subunit=50S ( ประกอบด้วย 23S rRNA+5S rRNA+34 proteins) -Small subunit=30S ( ประกอบด้วย 16S rRNA+21 proteins) tRNA ทำหน้าที่นำกรดอะมิโนมายังไรโบโซม mRNA เป็นแม่แบบในการสังเคราะห์โปรตีน หน้าที่ของ RNA แต่ละชนิดในโปรคาริโอต

4 การจำลองตัวของ DNA ในโปรคาริ โอต มีลักษณะดังนี้ 1. เป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ (semiconservative) 2. เป็นแบบสองทิศทาง (bidirectional) 3. DNA เส้นใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น จะถูกสังเคราะห์ในทิศทาง 5’-- >3’

5 DNA polymerase ใน E. coli มี 3 ชนิด คือ DNA polymerase I DNA polymerase II DNA polymerase III ขั้นตอนของ DNA replication 1. Initiation 2. Elongation 3.Termination

6 การเกิด DNA replication AAGTCAGGCTAGC 3’ 5’ 5’ TTCA 3’ template New strand DNA เส้นใหม่ที่เกิดขึ้น จะมีการสังเคราะห์ในทิศทาง 5’-->3’ DNA เส้นใหม่จะมีลำดับเบส เป็นเบส คู่สม (complementary base) กับ เส้นเดิม (template) A G T C

7 RNA synthesis หรือ Transcription

8 หน้าที่ของ RNA polymerase 1. หาลำดับเริ่มต้น (initiation site) บน DNA 2. เปิดเกลียวของ DNA จากเส้นคู่ ไปเป็นเส้นเดี่ยว 3. สังเคราะห์ RNA โดยใช้ DNA เส้นเดี่ยวเป็นแม่แบบ DNA template--> minus (-) strand --> antisense strand Non template strand--> plus (+) strand--> coding strand--> sense strand

9 4. เลือก ribonucleoside triphosphate ที่ถูกต้องมาต่อ โดย เร่งการสร้าง phosphodiester bonds ระหว่าง 5’ triphosphate กับ 3- hydroxyl group RNA polymerase จะสังเคราะห์ RNA ในทิศทาง 5’--> 3’ โดย ทำงานแบบทิศทางเดียว (unidirectional) การสังเคราะห์เริ่มต้นจนจบ ใช้ RNA polymerase เพียง โมเลกุลเดียว

10 RNA ที่พบในสิ่งมีชีวิตโปร คาริโอต Type% conte nt SizeMW# nucleoti des rRN A 8023S1.2x1 0 6 3700 16S0.55x 10 6 1700 5S3.6x1 0 6 170 tRN A 154S2.5x1 0 6 75 mR NA 5varie s DNA dependent RNA polymerase ทำหน้าที่สังเคราะห์ RNA ในโปรคาริโอต (E. coli) มีเพียงชนิดเดียว

11 5’ CGCTATAGCGTTT 3’ 3’ GCGATATCGCAAA 5’ 5’ CGCUAUAGCGUUU 3’ DNA + strand DNA - strand RNA transcript

12 ขั้นตอนการ transcription เป็น mRNA 1. Initiation 2. Elongation 3.Termination 1. Initiation มีจุดเริ่มต้นเรียกว่า promoter โดยใน prokaryote มี 2 แห่ง คือ 1. TATAAT (pribnow box) อยู่ตำแหน่ง -35 ด้าน 5’ 2. TTGACA อยู่ตำแหน่ง -35 ด้าน 5’

13 การนับตำแหน่งจะนับบน coding strand DNA โดยนับ start point เป็น +1 และ ก่อนหน้านั้นทางปลาย 5’ เป็น -1, -2, - 3…….

14 การเริ่มต้นสังเคราะห์ RNA จะ เริ่มต้นจากปลาย 5’ ที่เป็น purine (A หรือ T) เสมอ โดยไม่ต้องการ primer เริ่มต้นด้วย RNA polymerase เข้า จับที่ตำแหน่ง -35 จากนั้นเคลื่อนที่ ไปยังตำแหน่ง -10 แล้วทำการ คลายเกลียว DNA

15 2. Elongation เกิดขึ้นหลังจากมีการสร้าง phosphodiester bonds แรก ขึ้นมา 3. Termination Termination ถูกควบคุมโดย stop signal ที่พบบน DNA template ซี่งเป็นบริเวณที่เป็น GC-rich region ที่มีลำดับเบสเป็น inverted repeat และตามด้วย AT-rich region

16

17 การสังเคราะห์ tRNA และ rRNA การสังเคราะห์ tRNA และ rRNA จะเป็นการดัดแปลงจาก mRNA spacer 16S rRNA tRNA 23S rRNA 5S rRNA

18 การดัดแปลง RNA 1. การตัด (splicing) 2. การเติม CCA เข้าที่ปลาย 3’ ของ tRNA 3. การดัดแปลงเบสและ หน่วยไรโบสของ rRNA

19 removed added removed

20 Protein synthesis หรือ Translation

21 ภายหลังการถอดรหัส (transcription) ได้ RNA ชนิด หนึ่งคือ mRNA หลังจากนั้น mRNA จะถูกนำไปสังเคราะห์ โปรตีน เรียกกระบวนการนี้ว่า กระบวนการแปลรหัส (translation) โมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับ translation 1. mRNA 2. Activated amino acid 3. tRNA 4. Ribosome 5. Amino acyl-tRNA synthetase

22 ribothymine pseudouracil cytosine บริเวณเชื่อมกับกรดอะมิโน tRNA

23 การสร้าง aminoacyl-tRNA (Activated amino acid) ใช้ Aminoacyl- tRNA Synthetase

24 Aminoacyl-tRNA Anticodon ทำ หน้าที่จดจำ genetic code บน เส้น mRNA

25 Genetic code on mRNA

26 ขั้นตอนการ translation 1.Initiation 2.Elongation 3.Termination

27 1.Initiation mRNA ทุกโมเลกุลมี start และ stop signal จุดเริ่มต้น translation ในโปรคาริ โอต มิได้เริ่มต้นที่ปลาย 5’ แต่มัก เริ่ม ณ ตำแหน่งถัดเข้าไป ประมาณ 25 nucleotide mRNA ของโปรคาริโอต เป็น แบบ polycistronic คือ mRNA 1 เส้นสามารถถอดรหัสได้ โปรตีนมากกว่า 1 ชนิด

28 เริ่มต้นสังเคราะห์โดยใช้ formylmethionine (fMet) tRNA f tRNA Transformylase N 10 -formyltetrahydrofolate

29 Shine Dalgarno sequene (purine rich region)

30 formylmethionine (fMet) tRNA f จะเข้า มาจับที่ P site ของ Ribosome

31 2. Elongation Peptidyl transferase

32 3. Terminat ion

33 การควบคุมการ แสดงออกของยีน (Regulation of gene expression)

34 Central dogma

35 ยีนมีการแสดงออกเป็นโปรตีน โดยกระบวนการถอดรหัส เป็น mRNA การแสดงออกเป็นโปรตีน จำเป็นต้องมีการควบคุมที่ เหมาะสม เพื่อมิให้มีการ แสดงออกของยีนที่ไม่ต้องการ หรือมีการแสดงออกมากเกินไป อันเป็นผลเสียต่อสมดุลของ เซลล์

36 จาก central dogma จะเห็นว่า สามารถควบคุมการแสดงออก ได้หลายจุด เช่นตรง กระบวนการ transcription, translation แต่วิธีที่มี ประสิทธิภาพที่สุดคือ การ ควบคุมในกระบวนการ transcription

37 ลักษณะของยีนที่นำไปสู่การ ควบคุมมี 3 ลักษณธ 1. Constitutive gene expression เป็นการแสดงออกของยีนต่อเนื่อง ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีสิ่งใด กระตุ้น บางครั้งเรียกอีกอย่างหนึ่ง ว่า housekepping gene 2. Inducible gene expression เป็นยีนที่แสดงออกเมื่อมีสิ่งมา กระตุ้น (activator) 3. Repressive gene expression ยีนจะไม่แสดงออก เมื่อมีสารยับยั้ง (repressor)

38 การควบคุม initiation ของ transcription

39 การควบคุม แบบ operon ในโปรคาริโอต mRNA ส่วนใหญ่ จะเป็น polycistronic mRNA มี promotor และ regulatory unit อยู่ร่วมกัน เรียกชุดของยีนเหล่านี้ว่า operon

40 Activator binding site Repressor binding site promoter Gene A Gene B Gene C operon Regulatory sequence Gene transcribed

41 Lacoperon CAP=catabolite gene activator protein

42

43 ไม่มี glucose แต่มี lactose

44 มี glucose แต่ไม่มี lactose

45 Trp operon การควบคุมโดย repressor

46 Trp operon การควบคุมโดย attenuated mechanism


ดาวน์โหลด ppt พันธุกรรมของแบคทีเรีย 2 ดร. สุทธิเดช ปรีชารัมย์. ทบทวน สารพันธุกรรม DNA RNA น้ำตาล 5 คาร์บอน Nitrogenous base Phosphate group deoxyribose ribose purine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google