งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลไกการวิวัฒนาการ. จาก สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เมื่อประมาณ 3900 ล้านปี มาแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลไกการวิวัฒนาการ. จาก สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เมื่อประมาณ 3900 ล้านปี มาแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลไกการวิวัฒนาการ

2 จาก สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เมื่อประมาณ 3900 ล้านปี มาแล้ว

3 Precamb rian Present Jurassic Cretaceo us Pangaea

4 ทฤษฎีวิวัฒนาการ ปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า กระบวนการวิวัฒนาการ มีปัจจัยหลายอย่างทำงาน ร่วมกัน

5 ปัจจัยที่ทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย 1. การแปรผันทาง พันธุกรรม (Genetic variation) 2. การคัดเลือกโดย ธรรมชาติ (Natural Selection) 3. เวลา (Time)

6 1) การแปรผันทาง พันธุกรรม (Genetic variation) เกิดจากผลของ การถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรม ของสิ่งมีชีวิต

7 1. การควบคุมให้ สิ่งมีชีวิต มีลักษณะคง เดิม 2. ทำให้สิ่งมีชีวิต มีลักษณะแปร ผันไป การถ่ายทอดลักษณะ พันธุกรรม แบ่งออกเป็น 2 หลักใหญ่

8 การแปรผันทาง พันธุกรรม ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเดียวกัน มีรูปร่างหรือลักษณะได้ หลายแบบ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า โพลิมอร์ฟิซึม (Polymorphism)

9 ตัวอย่าง การแปรผัน ของลักษณะ

10 2. การคัดเลือกโดย ธรรมชาติ (Natural Selection) สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัย สำคัญ ทำ หน้าที่ ในการคัดเลือกลักษณะที่ เหมาะสม

11 ดังนั้นลักษณะใดที่ เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมแห่ง ใด ลักษณะนั้นก็จะถูก คัดเลือกไว้ เนื่องจาก สภาพแวดล้อม ในแต่ละแห่งมีความ แตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตมี ลักษณะได้หลายแบบ (polymorphism)

12 3. เวลา (Time) นอกจากนี้ลักษณะที่ เปลี่ยนแปลงไป เมื่อนำไปสู่การเกิดลักษณะ ใหม่ๆ อาจทำให้เกิด สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ในที่สุด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ในประชากร ต้องอาศัยเวลาในการสะสม เพื่อที่จะเห็นปริมาณที่ เปลี่ยนแปลง

13 เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Indrustrial melanism ( เมลานิซึมของผีเสื้อกลางคืน ) ตัวอย่าง วิวัฒนาการใน ธรรมชาติ ได้แก่ การเกิดวิวัฒนาการอย่าง รวดเร็ว ของผีเสื้อ กลางคืน (Biston betularia) เกิดจากผล การคัดเลือกโดย ธรรมชาติ

14 จากการศึกษา ประชากรผีเสื้อกลางคืน ชนิดนี้ ในประเทศอังกฤษ พบว่า ประชากร ประกอบด้วย ผีเสื้อที่มีลักษณะปีกสีเทา และ มีปีกสีดำ

15 ลักษณะสีปีก ของผีเสื้อกลางคืน (Biston betularia) ปีกสีเทา ปีกสีดำ

16 เป็นเหยื่อของนกหลายชนิด การดำรงชีวิตของ ผีเสื้อชนิดนี้ ในสภาพ ปกติ ออกหากินในเวลากลางคืน เวลากลางวัน เกาะพักอาศัย ตามลำต้นของต้นไม้ในป่าใหญ่

17 การศึกษา ประชากรผีเสื้อ ในปี 1848 เมืองใหญ่ๆ ในประเทศ อังกฤษ เช่น เมืองเบอร์ มิงแฮม ก่อนการพัฒนาเป็นเมือง อุตสาหกรรม พื้นที่ป่า ประกอบด้วย ต้นไม้ขนาดใหญ่ มีไลเคนเกาะ ทำให้ต้นไม้ มีสีเทา

18 การกระจายของประชากร ผีเสื้อ ปี 1848 ปีกสี เทา ปีกสีดำ

19 ประชากร ผีเสื้อกลางคืน ประกอบด้วย ลักษณะปีกสี เทา 98 % ปีกสีดำ 2 %

20 ต่อมา ปี 1898 เมืองเบอร์มิงแฮม มีการพัฒนา เป็นเมืองอุตสาหกรรม เกิดมลพิษ ต้นไม้ถูกควันดำรม ไล เคน ตาย ต้นไม้มีสีดำ

21 การศึกษา พบ ผีเสื้อปีกสี เทา เพียง 1 % ส่วนปีกสี ดำ กลายเป็น 99 %

22 จากตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลง ลักษณะ ของ ประชากรผีเสื้อ กลางคืน แสดงให้เห็นว่า

23 ปัจจัยที่มีผลต่อ วิวัฒนาการ ของ ประชากรผีเสื้อ ได้แก่ ปีกสีเทา และ ปีกสีดำ (1) การแปรผันทาง พันธุกรรม คือ ลักษณะสีปีก

24 มีมลพิษ 1898 1848 ไม่มีมลพิษ 2) กลไกการคัดเลือก ที่เกิด จากผลของการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อม

25 และ มีผู้ล่า (Predator) คือ นกหลายชนิด ผู้ล่า คือ นก Blue jay

26 18481898

27 3) เวลา (Time) ปี 1848 - ปี 1898 รวมระยะเวลาประมาณ 50 ปี

28 สรุป กระบวนการวิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต มีปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง 1) การแปรผันทาง พันธุกรรม 2) สภาพแวดล้อม 3) เวลา


ดาวน์โหลด ppt กลไกการวิวัฒนาการ. จาก สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เมื่อประมาณ 3900 ล้านปี มาแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google