งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครโมโ ซม. การถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรม พันธุกรรม หมายถึง ลักษณะของ สิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจาก พ่อแม่ไปสู่ ลูกหลาน ซึ่งเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมด้วย หน่วยพันธุกรรมหรือยีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครโมโ ซม. การถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรม พันธุกรรม หมายถึง ลักษณะของ สิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจาก พ่อแม่ไปสู่ ลูกหลาน ซึ่งเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมด้วย หน่วยพันธุกรรมหรือยีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครโมโ ซม

2 การถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรม พันธุกรรม หมายถึง ลักษณะของ สิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจาก พ่อแม่ไปสู่ ลูกหลาน ซึ่งเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมด้วย หน่วยพันธุกรรมหรือยีน (gene)

3 หน่วยพันธุกรรม หน่วยพันธุกรรมหรือยีน (gene) หมายถึง หน่วยควบคุมลักษณะต่างๆ ของ สิ่งมีชีวิต เช่น สีผม สีตา สีผิว ความสูง สติปัญญา ลักษณะเส้นผม ลักยิ้ม - ลักษณะที่ไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรม เช่น เพศ เสียง ลักษณะอ้วน ผอม

4 โครโมโซม เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีนิวเคลียส ภายในนิวเคลียสมีโครโมโซมกระจายอยู่ ทั่วไปเป็นคู่ๆ โครโมโซม (Chromosome) มีลักษณะเป็นเส้นใยเล็กๆ ที่ประกอบด้วย DNA และโปรตีนอยู่ภายในนิวเคลียส

5 โครโมโซม - มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเป็นคู่ๆ แต่ ละคู่เรียกว่า โฮโมโลกัส โครโมโซม (Homologous Chromosome) - บนโครโมโซมแต่ละคู่มียีนควบคุม ลักษณะต่างๆ ซึ่งแต่ละลักษณะประกอบด้วยยีน 2 หน่วย ที่ได้มาจาก พ่อ 1 หน่วยและได้จากแม่อีก 1 หน่วย

6 รูปแสดงลักษณะของโครโมโซม

7 รูปร่าง ลักษณะและจำนวน โครโมโซม โครโมโซมเป็นโครงสร้างที่อยู่ในนิวเคลียส ของเซลล์ - ในขณะที่เซลล์ไม่แบ่งตัว โครโมโซมจะยืดยาว ออกคล้ายๆเส้นใยเล็กๆ สานกันอยู่ในนิวเคลียส เรียกว่า “ โครมาติน (chromatin)” ขดตัวอยู่ใน นิวเคลียส - เมื่อเซลล์เริ่มแบ่งตัว เส้นโครมาตินจะหดตัว สั้นเข้ามีลักษณะเป็นแท่ง จึงเรียกว่า “ โครโมโซม ” แต่ละโครโมโซม ประกอบด้วย แขนสองข้างที่เรียกว่า “ โครมาทิด (chromatid)” ซึ่งแขนทั้งสองข้างจะมีจุดเชื่อม กัน เรียกว่า “ เซนโทรเมียร์ ( centromere)

8 ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างของโครโมโซม

9 รูปของโครโมโซม

10 ส่วนประกอบของโครโมโซม โฮโมโลกัสโครโมโซม (Homologous chromosome) หมายถึง โครโมโซมที่มีรูปร่าง ลักษณะและ ขนาดเหมือนกัน ได้แก่หมายเลข 1 * เซนโทรเมียร์ (Centromere) หมายถึง ปม ที่ยึดโครมาทิดไว้ด้วยกัน ได้แก่ หมายเลข 4 แอลลีล (Alleles) หมายถึง ยีน 2 ยีน ซึ่งมี ตำแหน่งตรงกัน บนโฮ โมโลกัสโครโมโซม ได้แก่หมายเลข 2 * โลกัส (Locus) หมายถึง ตำแหน่งของยีน บนโครโมโซม ได้แก่ หมายเลข 3

11 โครโมโซมในเซลล์ของร่างกายมนุษย์มี 46 แท่งนำมาจัดได้ 23 คู่ แบ่งออกได้ 2 ชนิดคือ 1. ออโตโซม (autosome) คือ โครโมโซมคู่ที่ 1- คู่ที่ 22 ที่เหมือนกันทั้ง เพศหญิงและเพศชาย 2. โครโมโซมเพศ (sex chromosome) คือ โครโมโซมคู่ที่ 23 ใน เพศหญิงจะมีโครโมโซมเป็น XX ส่วนเพศ ชายจะมีโครโมโซมเป็น XY

12 เซลล์ร่างกายทุกๆ เซลล์ของมนุษย์มี โครโมโซมจำนวน 46 แท่ง ส่วนใน เซลล์สืบพันธุ์จะพบว่ามีโครโมโซมเพียง ครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกาย

13 ตารางแสดงจำนวนโครโมโซมใน สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ชนิด สิ่งมีชีวิต จำนวนโครโมโซม ในเซลล์ ร่างกาย ในเซลล์ สืบพันธุ์ แมว หมู สุนัข กระต่าย มนุษย์ ลิง วัว 38 40 78 44 46 48 60 19 20 39 22 23 24 30

14 ภาพที่ 2 รูปร่าง ลักษณะของโครโมโซมแบบต่างๆ

15 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ

16 ส่วนประกอบของโครโมโซม โครโมโซมประกอบด้วยโปรตีนและ DNA โดยสัดส่วนระหว่าง DNA และโปรตีน ที่เป็นองค์ประกอบของโครโมโซมจะ พบว่าประกอบด้วย DNA 1 ใน 3 และ อีก 2 ใน 3 เป็นโปรตีน

17

18

19

20

21

22

23 แบบทดสอบ 1. Figure 1 shows a human cell ? What is the structure labeled X ? A Nucleus B Cytoplasm C Chromosome D Membrane

24 2. How many pairs of homologous chromosomes are there in a human body cell ? A 46 B 44 C 23 D 12

25 แบบทดสอบ 1. จงระบุตำแหน่งของโครโมโซม................................................................................................... 2. จำนวนโครโมโซมของเพศชาย.................................................................................................. 3. จำนวนโครโมโซมของเพศหญิง.................................................................................................. 4. โครโมโซมประกอบด้วย..................................................................................................

26 5. ลักษณะที่ถ่ายทอดได้ทางการสืบพันธุ์ เรียกว่า................................................................................................ 6. สาเหตุสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตชนิด เดียวกันมีลักษณะต่างกัน คือ.................................................................................... 7. โครโมโซมในเซลล์ร่างกายมนุษย์ มี........ แท่ง จัดได้....... คู่ 8. ออโตโซม คือ โครโมโซม คู่ที่.......... ถึง คู่ที่..........

27 9. จงระบุลักษณะที่ไม่ใช่ลักษณะทาง พันธุกรรม................................................................................................. 10. ยีนที่ผิดปกติ ได้แก่................................................................


ดาวน์โหลด ppt โครโมโ ซม. การถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรม พันธุกรรม หมายถึง ลักษณะของ สิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจาก พ่อแม่ไปสู่ ลูกหลาน ซึ่งเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมด้วย หน่วยพันธุกรรมหรือยีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google