งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 Transcription  การถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม (genetic information) จาก DNA (double-stranded) ให้ ไปอยู่ในรูปของ RNA (single- stranded หรือเป็น  กระบวนการสร้างสำเนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 Transcription  การถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม (genetic information) จาก DNA (double-stranded) ให้ ไปอยู่ในรูปของ RNA (single- stranded หรือเป็น  กระบวนการสร้างสำเนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 Transcription  การถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม (genetic information) จาก DNA (double-stranded) ให้ ไปอยู่ในรูปของ RNA (single- stranded หรือเป็น  กระบวนการสร้างสำเนา (copy) RNA ของ gene หรือเป็นกระบวนการ RNA Synthesis

3 3 Link ระหว่าง Transcr iption & Transla tion

4 4 หัวข้อ ~ Transcription 1. Factors ของ transcription 2. Direction ของ transcription 3. Mechanism ของ transcription 4. Control ของ transcription ใน Prokaryotic cells 5. Control ของ transcription ใน Eukaryotic cells 6. Mechanism ของ RNA splicing 7. Reverse transcription

5 5 Factors สำคัญใน Transcription 1. DNA template 2. RNA polymera se 3. Promoter 4. Terminat or

6 6 1. DNA template  ใช้เพียง 1 strand เรียกว่า Template strand  Strand ตรงข้าม เรียกว่า Nontemplate strand  RNA จะเหมือน nontemplate ยกเว้น U แทน T  กรณี mRNA จะเรียกว่า Sense strand ซึ่ง base ตรงกับ nontemplate strand  จึงใช้ลำดับ base ของ strand นี้ เขียนเป็นลำดับ base ของ gene

7 7 Template and Nontemplate strands

8 8 ส่วนสำคัญของ DNA Template สำหรับ Transcription  Gene ใดๆบน DNA ที่จะถูก transcribed ต้องมี 3 ส่วนสำคัญ ตามลำดับคือ promoter…….…..structural gene……….terminator

9 9  Promoter  เป็น sequence พิเศษบน DNA สำหรับให้ RNA polymerase จับ ก่อนเริ่มสังเคราะห์ RNA  promoter อยู่ก่อน startpoint (+ 1) ของ structural gene จึง ให้หมายเลขของ nucleotide ของ promoter เป็น ลบ (-)  Terminator sequence  เป็น sequence พิเศษบน DNA หรือสุดท้ายของ gene สำหรับ หยุด Transcription

10 10 2. RNA polymerase  เป็นเอนไซม์ที่ประกอบด้วยหลาย หน่วย รวมเรียกทั้งโมเลกุลว่า Holoenzyme  ประกอบด้วย 2 components หลัก คือ  Sigma (  ) factor สำหรับ เริ่มต้น transcription โดยเฉพาะเท่านั้น  Core polymerase สำหรับคลาย เกียว DNA template และใส่ RNA nucleotides ตั้งแต่เริ่มจนหยุด transcription

11 11 RNA polymerase มี 5 subunits คือ - 1  (Sigma) subunit - 2  (Alpha) subunits - 2  (Beta) subunits

12 12  RNA polymerase ไม่สามารถทำ หน้าที่ proofreading ความถูกต้องของ nucleotides ที่ใส่เข้าในกระบวนการ  การไม่ proofreading ไม่วิกฤต เพราะ RNA มีอายุสั้น และ มีจำนวนหลาย copies และ สร้างใหม่ได้เร็ว

13 13 3. Promoter  เป็น regulatory sequence บน DNA โดยเป็น binding site ของ RNA polymerase เพื่อ start transcription  เป็น signal สำหรับ initiation และ เลือกว่า DNA strand ใดจะถูก transcribed  Transcription จะประสบผลสำเร็จ หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของ promoter ในการจับกับ RNA polymerase แข็งแรงหรือไม่

14 14 Promoter เมื่อ ถูกจับด้วย RNA Polymerase Closed promoter เป็น weak promoter Opened promoter เป็น strong promoter

15 15 4. Terminator  เป็น sequence ให้ signal หยุด transcription  Terminator site เป็น inverted repeat sequence บน DNA template และ บน RNA ที่สร้างได้  บน DNA form เป็นรูปกางเขน (Cruciform structure)  บน RNA form เป็น Stem-loop structure ก่อน base ตัวสุดท้ายจะ ถูก transcribed

16 16 Terminator sequences บน DNA และ บน RNA

17 17  Terminator เป็นที่จับของ protein พิเศษที่ใช้ในการหยุด transcription เช่น rho (  ) หรือ NusA protein  RNA polymerase จำ terminator site ได้ ทำให้ RNA polymerase หลุด ออก DNA template หยุด transcription ได้เองโดยไม่ ต้องการ protein พิเศษ  RNA polymerase จำ termination site แต่ต้องการ protein พิเศษ ในการหยุด transcription

18 18 Direction ของ Transcription  RNA ที่สังเคราะห์ ได้ยาว จาก 5’ ---> 3’  โดย nucleotides โมเลกุลใหม่จะถูก นำไปต่อเข้าที่ 3’ ของ nucleotides ที่มีอยู่แล้ว

19 19  ในขณะเริ่มสังเคราะห์ RNA polymerase จับและ คลายเกลียว DNA บริเวณ Promoter ก่อนตำแหน่ง start point  DNA template ที่ถูก คลายเกลียว (unwind) และใช้เป็น แบบ แล้วจะทำเกลียว กลับคืน (rewind) ไล่ตาม RNA polymerase ไปเรื่อยๆ

20 20 Mechanism ของ Transcription 1. Initiation 2. Elongation 3. Termination

21 21 1. Initiation of Transcription  ต้องการ Promoter และ RNA polymerase 1.1 Promoter  เป็น sequences ก่อน start point กำหนดให้เป็น upstream ลบ (-) 1 นับถอยหลังไปทางซ้าย  Start point บน structural gene กำหนดให้เป็น downstream บวก (+) 1 และหลังจากจุดนี้นับทางขวา เป็นบวก

22 22 1.2 RNA polymerase  Holoenzyme เคลื่อนเข้ามาบน promoter ซึ่งเป็น Closed promoter   factor ทำหน้าที่จำ promoter และจัดให้ core enzyme จับบน promoter ในตำแหน่งที่ ถูกต้อง  Core enzyme แยก DNA ออกเป็น Opened promoter พร้อมเคลื่อนที่ไปมาจน  factor อยู่ที่ start point  Core enzyme ใส่ RNA nucleotide ตัวแรกที่ start point  เมื่อเริ่มได้แล้ว  factor จะหลุดออก จาก promoter

23 23 Initiatio n of transcri ption

24 24 2. Elongation of Transcription  Core ของ RNA polymerase ทำ หน้าที่ต่อ RNA nucleotides เข้าที่ 3’ - OH ปลายอิสระของ nucleotide ที่มีก่อนแล้ว และ ต่อเข้าไปเรื่อยๆ ให้ ได้ RNA สายยาวจาก 5’ ---> 3’  RNA ที่ synthesis ได้ใหม่คงทำ complementary อยู่กับ DNA template  ส่วน RNA ช่วงที่ synthesis ได้ก่อน แล้วจะหลุดออกจาก template และ template พันเกลียวคืนเป็น DNA duplex

25 25 Elongation of transcription คงเหลือแต่ core enzyme ของ holoenzyme RNA polymerase ที่ทำ หน้าที่สังเคราะห์ RNA ต่อไป

26 26 Termination of Transcription  RNA polymerase ทำงาน มาถึง terminator จะหยุด transcription  Terminator มี 2 types คือ 1) Rho - dependent terminator 2) Rho - independent terminator  Terminator ทั้ง 2 types เหมือนกันคือ มี  inverted repeat sequence บน DNA และ RNA

27 27 1) Rho- dependent terminator Rho [  ] จับที่ RNA และ เคลื่อนที่ ไปบน RNA จนตาม ทัน RNA polymerase ที่ terminator ทำให้ RNA polymerase อ่าน ผ่าน terminator ไม่ได้ หยุด transcription ส่วนต่าง ๆ แยก ออกจากกัน

28 28 2) Rho-independent terminator หยุด transcription โดยไม่มี rho protein ที่ Terminator เพราะบน DNA มี base A มาก และ บน RNA มี base U มาก หลัง stem-loop ทำให้ได้การจับ ของ A-U base pairs ไม่ แข็งแรง จึง stable น้อย เป็นผลให้ RNA และ RNA polymerase หลุดออกจาก DNA และหยุด transcription

29 29

30 30 RNA Script RNA ที่ transcribed ได้ใหม่ยาวกว่า gene ปกติ เพราะ RNA polymerase จะอ่านลอกแบบ gene ทุกส่วน ยกเว้น promoter RNA script ต้องถูกแปรรูป (processing) ก่อนทำงานได้จริง 1. 5’ leader segment จากส่วน ต้นของ start point 2. Protein-coding sequence ของ gene 3. 3’ trailer segment จากส่วน terminator

31 31

32 32


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 Transcription  การถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม (genetic information) จาก DNA (double-stranded) ให้ ไปอยู่ในรูปของ RNA (single- stranded หรือเป็น  กระบวนการสร้างสำเนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google