งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 The Genetic Basis of Evolution I. Genetic Basis II. Mechanism of Evolution.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 The Genetic Basis of Evolution I. Genetic Basis II. Mechanism of Evolution."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 The Genetic Basis of Evolution I. Genetic Basis II. Mechanism of Evolution

2 2 I. Genetic Background 1.1 From Cell to Chromosomes 1.2 From DNA to Phenotypes 1.3 Transmission of Characters

3 3 From Cell to Chromosome & From Chromosome to DNA

4 4 Cel l  หน่วยเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต (organism) ที่มีคุณสมบัติของ ชีวิต (life) ๏ ดำรงชีพด้วยตัวเอง หรือมีศักยภาพ ในการดำรงชีพ ๏ ร่วมกันเป็นโครงสร้างเฉพาะ ๏ มี metabolisms ๏ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อม ๏ ถ่ายทอดพันธุกรรมในการสืบพันธุ์

5 5 Prokaryotic cell: เชลล์ชั้น ต่ำ ไม่เยื่อหุ้ม nucleus เช่น bacteria Eukaryotic ell: เชลล์ชั้นสูง มี เยื่อหุ้ม nucleus เช่น เชลล์พืช, สัตว์ทั่วไป Cell ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ คือ Cytoplasm และ Nucleus

6 6 From Cell to Chromoso mes

7 7 Chromosome โครงสร้างพันธุกรรมใน ระดับองศ์กรใหญ่ที่สุด  ประกอบขึ้นด้วย DNA และ Chromosomal Proteins  โครงสร้างซับซ้อน เริ่มจาก ๏ เส้นเล็กบาง ไม่เห็นด้วยกล้อง LM จนถึง ๏ ขดเป็นแท่งหนา เห็นด้วยกล้อง LM  ขณะพันธุกรรมทำงานจะคลายตัวเป็น เส้นบาง  มีเป็นคู่เหมือนกัน เรียกว่า Homologous Chromosomes

8 8 ลักษณะ และ จำนวนของ Chromosomes ของ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เรียกว่า Karyotype Karyotype ของ คนผู้ชาย (human male)

9 9  Cells ร่างกายปกติ homologous chromosomes มีจำนวนเป็นคู่ -Diploid  Cells สืบพันธุ์ homologous chromosomes มีจำนวนเดี่ยว - Haploid Chromosome ปกติมีเป็น คู่และเหมือนกัน เรียกว่า Homologous chromosome

10 10 Life cycles ของ สิ่งมีชีวิต แสดง ช่วงที่มี Haploid กับมี Diploid พื ช สัต ว์

11 11 Meiosis การแบ่ง เซลล์ สีบพันธุ์ ใน อวัยวะ สืบพันธุ์ ได้เซลล์ ลูกที่มี จำนวน Chromo somes เป็น Haploid เป็นการ สร้าง cells สืบพันธุ์ Mitosis การแบ่ง เซลล์ ร่างกาย ทั่วไป ได้ เซลล์ลูก ที่มี จำนวน Chromo somes เป็น Diploid และเป็น การ สืบพันธุ์ ระดับ cells

12 12 บน Chromosome มี หน่วย พันธุกรรม เรียกว่า Gene Gene = to be born Gene คือ ปัจจัยสำหรับ ถ่ายทอดพันธุกรรม Gene คือ ช่วงหนึ่งๆ ของ DNA

13 13  Gene ของแต่ละลักษณะ อาจ มีได้หลาย copy เช่น ลักษณะกลุ่มเลือด ABO  แต่ละ copy เรียก Allele  Allele คือ Molecular form ของ gene  แต่ละ Allele อยู่บนตำแหน่ง Locus บน homologous chromosome  แต่ละ Allele ถ่ายทอดไม่ขึ้น ต่อกัน  ในสิ่งมีชีวิต 1 individual แต่ ละ gene มีเพียง 2 alleles

14 14 แบบของ คู่ alleles เรียกว่า Genotyp e AA - Homozygous Dominant Aa - Heterozygous aa - Homozygous Recessive Dominant allele ตัวพิมพ์ใหญ่ Recessive allele ตัวพิมพ์เล็ก

15 15 From Chromosome to DNA Chromoso me ประกอบด้ วย DNA + Chromos omal Proteins

16 16 From DNA to Phenotypes Transmission of characters

17 17 Phenotyp es

18 18 Phenotype คือ ลักษณะ (characters) ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต โดยมีสาร Proteins เป็นตัวพื้นฐาน  DNA เป็น ตัวพันธุกรรม หรือ gene ที่ ถ่ายทอด ลักษณะ (phenotype) โดย เพิ่มจำนวนตัวเองแล้วแบ่งตัว ถ่ายทอด ให้ลูก  DNA เป็นข้อมูลพันธุกรรม (genetic information) ทั้ง หมดของ Proteins และ ควบคุม ลักษณะ โดยกำหนดเป็น รหัสของ Amino Acid ของ proteins

19 19 DNA = Deoxyribonucleic acid เป็นสารพันธุ์กรรม เป็นสาร Nucleic acid ชนิดหนึ่ง

20 20 Nucleic acids ในสารพันธุกรรม มี 2 ชนิด 1. Ribonucleic acid RNA 2. Deoxyribonucl eic DNA

21 21 Nucleic Acids  polymers ของ Nucleotides ซึ่งประกอบขึ้นด้วย 3 ส่วน 1. Five-carbon sugar (Pentose) 2. Phosphate group 3. Nitrogen bases 3.1 Purine 3.2 Pyrimidine

22 22 Components ของ Nucleotides

23 23 DNA Structure Complementary bases Purine:Adenine, Guanine Pyrimidine: Thymine, Cytosine Watson- Crick Model DNA เป็น Double helix (double strand)

24 24 RNA structure Complementary bases Purine:Adenine, Guanine Pyrimidine: Uracil, Cytosine RNA เป็น Single strand

25 25  การทำงานและการแสดงออกของ DNA จนทำให้เกิด Phenotypes คล้ายกับเป็นการไหลของข้อมูล พันธุกรรม เรียกว่า Central Dogma of Molecular Genetics Function of DNA

26 26 Central Dogma of Molecular Genetics Original version Up-to-date version

27 27 สรุป : Flow of genetic informa tion from DNA to RNA to Protein s

28 28 Central Dogma ของ DNA :  1. Replication สังเคราะห์ Genetic information  โดยใช้เส้นเดิมแม่แบบ - Template  เพื่อถ่ายทอดลักษณะ พันธุกรรม  2. Transcription ถอดรหัส ข้อมูลจาก DNA  โดยสังเคราะห์ข้อมูลใหม่ให้อยู่ ในรูปของ RNA 3. Translation แปลรหัสข้อมูล บน RNA โดยแปล ใช้ สังเคราะห์ Protein ซึ่งเป็นตัว ลักษณะพันธุ กรรมหรือ Phenotype 

29 29 Replication of DNA DNA เส้นเดิมทั้ง 2 เส้นเป็นแม่แบบ เรียกว่า DNA Template และ ใช้ enzyme ชื่อ Helicase แยก เส้นแม่แบบออก จากกัน แล้วใช้ enzyme ชื่อ DNA polymerase ต่อ nucleotides เข้า กับแม่แบบ Semiconservativ e replication

30 30 Transcriptio n of DNA DNA เพียงเส้นเดียว เป็นแม่แบบการสร้าง RNA ใช้ enzyme ชื่อ RNA polymerase แยก DNA 2 เส้นออกจากกัน และต่อ nucleotides ของ RNA สร้างเสร็จ แล้ว RNA หลุดออก และ DNA พัน เกลียวคืน RNA จะถูกส่งไปใช้เป็น รหัสในการสังเคราะห์ protein ที่ Cytoplasm ของเซลล์

31 31 RNA มี 3 ชนิด  Messenger RNA (mRNA  Transfer RNA (tRNA)  Ribosomal RNA (rRNA) นอกจากนี้ RNA ยังเป็นตัว พันธุกรรมหรือ gene ของ Virus หลายชนิด เช่น virus ทำให้เกิด โรค AIDS

32 32 Messenger RNA (mRNA) เป็นรหัสพันธุกรรม - Genetic codes บอก ให้รู้ชนิดของ amino acid ใน โปรตีน ที่พันธุกรรม กำหนด  รหัสเรียกว่า Codon  Codon ประกอบด้วย 3 bases  1 Codon แปลได้เป็น 1 Amino acid

33 33  64 (4 3 )codons  แปลให้ 20 Amino  acids และ 3 Stop  codons (UAA, UAG,  และ UGA) ให้ หยุด  การสร้าง proteins  AUG เป็น start codon ให้เริ่มการ สร้าง proteins และ เป็น code สำหรับ methionine Genetic Codes

34 34 Transfer RNA (tRNA) เป็นผู้แปลหรืออ่าน รหัสบน mRNA โดยนำ amino acids เข้าสู่กระบวนการ สังเคราะห์ โปรตีน (Translation)  tRNA มี รหัสตรงข้ามกับ Codon เรียกว่า Anticodon ซึ่ง มี base 3 ตัวจับได้พอดีกับ Codon บน mRNA Codon Anticodon

35 35 Ribosomal RNA (rRNA) รวมกับ protein กลายเป็น Ribosome  Ribosome ๏ สถานที่หรือโรงงาน ผลิตโปรตีนของ Cell ๏ ประกอบด้วย 2 subunits Small subunit และ Large subunit

36 36 Translatio n การแปลรหัส หรือการ สังเคราะห์ protein RNA ทั้ง 3 ชนิดทำงาน ร่วมกันในการสร้าง protein โดย mRNA มีรหัส codons ของข้อมูล พันธุกรรม tRNA นำ amino acid ในเซลล์เข้า มาต่อกันตามลำดับ codon โดยอ่านรหัส codon ให้ตรงกับ anticodon rRNA เป็นโรงงานในการสร้าง

37 37 สรุป : เหตุการณ์ Transcription & Translation

38 38 สรุป : From DNA to Phenotype


ดาวน์โหลด ppt 1 The Genetic Basis of Evolution I. Genetic Basis II. Mechanism of Evolution.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google