งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรด นิวคลีอิก (Nucleic acid). เป็นแหล่งเก็บข้อมูลทาง พันธุกรรมและถ่ายทอด ลักษณะของสิ่งมีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ชนิด กรดดีออกซีไรโบ นิวคลีอิก (Deoxyribonucleic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรด นิวคลีอิก (Nucleic acid). เป็นแหล่งเก็บข้อมูลทาง พันธุกรรมและถ่ายทอด ลักษณะของสิ่งมีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ชนิด กรดดีออกซีไรโบ นิวคลีอิก (Deoxyribonucleic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรด นิวคลีอิก (Nucleic acid)

2 เป็นแหล่งเก็บข้อมูลทาง พันธุกรรมและถ่ายทอด ลักษณะของสิ่งมีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ชนิด กรดดีออกซีไรโบ นิวคลีอิก (Deoxyribonucleic acid) “DNA” กรดไรโบ นิวคลีอิก (Ribonucleic acid) “RNA”

3 D NA พบในนิวเคลียส ของเซลล์ ทำหน้าที่เป็นสาร พันธุกรรม R NA พบในนิวเคลียสและ ไซโทพลาซึม สร้างโปรตีนภายใน เซลล์

4

5 DNA RNA protein

6 โครงสร้างของกรด นิวคลีอิก 1. เบสที่มีธาตุไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบ ( nitrogenous base) 2. น้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม (pentose sugar) –* น้ำตาลไรโบส (RNA) –* น้ำตาลดีออกซีไรโบส (DNA) 3. หมู่ฟอสเฟต (phosphate group) สายของ กรดนิวคลีอิก (nucleic acid) ประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่า นิวคลีโอ ไทด์ (nucleotide) แต่ละ nucleotide ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ แต่ละนิวคลีโอไทด์มาต่อกันเป็นสายยาวเชื่อมด้วย พันธะไฮโดรเจน  กรดนิวคลีอิก

7 1. เบสที่มีธาตุไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบ ( nitrogenous base) เบสพิริมิดีน (Pyrimidines Base) มี 3 ชนิด คือ – ไซโทซีน (Cytosine : C) – ไทมีน (Thymine : T ) (in DNA) – ยูราซิล (Uracil : U ) (in RNA) เบสพิวรีน (Purines Base) มี 2 ชนิด คือ – อะดีนีน (Adenine : A) – กวานีน (Guanine : G)

8 Nitrogeno us base Pyrimi dines Puri nes

9 ใน DNA และ RNA มี เบสอยู่ 4 ชนิด DNA มีเบส A, G, C, T RNA มีเบส A, G, C, U

10 2. น้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม (pentose sugar) น้ำตาลไรโบสน้ำตาลดีออกซีไรโบส ใน RNA คือ ribose ใน DNA คือ deoxyribose

11 3. หมู่ฟอสเฟต (phosphate group)

12 pentose + nitrogenous base + phosphate group = nucleotide

13  Nucleotide หลาย โมเลกุลมาเชื่อมต่อกัน ได้สายยาวของ polynucleotide ที่มี หมู่ phosphate และ pentose เรียงต่อกัน เป็นสาย โดย nitrogenous base ยื่น ออกมาจากส่วนยาว ของ nucleic acid  Bond ที่มาเชื่อมต่อ ระหว่าง nucleotide 2 โมเลกุล เรียกว่า Phosphodiester linkage

14 สรุปโครงสร้างของ กรดนิวคลีอิก ประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่า............. ซึ่ง ประกอบด้วย –1............................... –2............................... –3............................... เบสพิวรีน ได้แก่.................................... เบสพิริมิดีน ได้แก่................................... ◦ ที่พบเฉพาะใน DNA คือ............................... ◦ ที่พบเฉพาะใน RNA คือ............................... น้ำตาลไรโบส พบใน ……………… น้ำตาลดีออกซีไรโบส พบใน.........................

15 DNA (Deoxyribonucle ic acid) ประกอบด้วยสาย polynucleotide 2 สาย เรียงต่อขนานกัน และมีโครงสร้าง เป็นเกลียว เรียกว่า double helix

16 The structure of part of a DNA double helix ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Image:DNA_Overview.png

17 การจับคู่ของเบส ใน DNA A จับกับ T ใช้พันธะ ไฮโดรเจน 2 พันธะ G จับกับ C ใช้พันธะ ไฮโดรเจน 3 พันธะ

18

19 รหัสพันธุกรรม

20

21 RNA (Ribonucleic acid) 1. Ribosomal RNA (rRNA) 2. Messenger RNA (mRNA) 3. Transfer RNA (tRNA) RNA แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

22 1. Ribosomal RNA (rRNA) - 80-90 % ของ RNA ที่พบภายใน เซลล์ จัดเป็น rRNA - สร้างจาก DNA โดยกระบวนการ ถอดรหัส ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของไรโบ โซมโดยอาร์เอ็นเอรวมกับโปรตีน กลายเป็น หน่วยของไรโบโซม

23 2. Messenger RNA (mRNA) - 2-4 % ของ RNA ที่พบภายในเซลล์ - เป็น RNA ที่ได้จากกระบวนการ ถอดรหัส ( transcription ) ของ สายใดสายหนึ่งของ DNA ซึ่งจะทำ หน้าที่เป็นรหัสพันธุกรรมที่ใช้ในการ สังเคราะห์โปรตีน

24 3. Transfer RNA (tRNA) RNA ชนิดนี้ผลิตจาก DNA เช่นเดียวกัน ทำหน้าที่ในการนำกรดอะ มิโนต่างๆ ไปยังไรโบโซม ซึ่งเป็นแหล่ง ที่มีการสังเคราะห์โปรตีน ในไซโทพลา ซึม

25

26 เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง DNA กับ RNA DNARNA หมู่ฟอสเฟตเหมือนกัน น้ำตาล Deoxyribose sugar Ribose sugar เบส Purine (A, G) pyrimidine (T, C) Purine (A, G) pyrimidine (U, C) polynucleo tide Double stand ( สายคู่ ) Single stand ( สายเดี่ยว )

27


ดาวน์โหลด ppt กรด นิวคลีอิก (Nucleic acid). เป็นแหล่งเก็บข้อมูลทาง พันธุกรรมและถ่ายทอด ลักษณะของสิ่งมีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ชนิด กรดดีออกซีไรโบ นิวคลีอิก (Deoxyribonucleic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google