งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดีเอ็นเอ และวิทยาศาสตร์ พันธุกรรม วิชา 204101 วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มณฑารพ ยมาภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดีเอ็นเอ และวิทยาศาสตร์ พันธุกรรม วิชา 204101 วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มณฑารพ ยมาภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดีเอ็นเอ และวิทยาศาสตร์ พันธุกรรม วิชา 204101 วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มณฑารพ ยมาภัย

2 หัวข้อการบรรยาย ดีเอ็นเอกับชีวิต (3 ชม) –DNA โมเลกุลแห่งชีวิต –เซล –โครงสร้างและหน้าที่ของ DNA –การถอดรหัสจาก DNA ไปเป็นโปรตีน –การสืบพันธุ์ การแบ่งเซล และการจำลองตัวของ DNA วิทยาศาสตร์พันธุกรรม (3 ชม) –พันธุวิศวกรรม, PCR, การตรวจเอกลักษณ์ด้วย DNA, ยี โนมมนุษย์ –GMO –เทคโนโลยีดีเอ็นเอกับชีวิตในปัจจุบันและอนาคต –วิธีการสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายที่บ้าน

3

4 DNA DEOXYRIBONUCLEIC ACID

5 “ สารพันธุกรรม ”

6

7

8 หลวงพ่อ Gregor Mendel, ค. ศ. 1865

9 ยีน (Gene) ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ หน่วยย่อยของสารพันธุกรรมที่มีหน้าที่ในการ ถ่ายทอดคุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตต่างๆ จากรุ่น หนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งถูกบรรจุอยู่ในโครโมโซม เป็นตัวกําหนดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต

10

11 DNA คือ สารพันธุกรรม

12

13

14

15 ความรู้พื้นฐานที่นำไปสู่ เทคโนโลยีชีวภาพ DNA คือสารพันธุกรรม โครงสร้างของ DNA อณูชีววิทยา (molecular biology) หรือวิชาที่ว่า ด้วยการศึกษาโครงสร้าง และการทํางานของ สิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุล

16

17 กฎแห่งชีวิต The Central Dogma

18 โปรตีน

19

20

21 ยีน (Gene) ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ หน่วยย่อยของสารพันธุกรรมที่มีหน้าที่ในการถ่ายทอด คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตต่างๆ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น หนึ่งซึ่งถูกบรรจุอยู่ในโครโมโซม เป็นตัวกําหนดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต ส่วนของเส้น DNA ที่มีหน้าที่ในการสังเคราะห์ RNA ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นเอ็นไซม์หรือโปรตีนชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในการดํารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

22

23

24

25

26

27 เซล = หน่วยย่อยพื้นฐานของ ชีวิต

28

29 ribose deoxyribose nucleotide deoxyribonucleic acid

30

31

32 A G T C

33

34

35 Human Genome AGCTTTGGTGAAGATCTAGATACAGAAT GGCAGTAGACGTATCGATCGTAGGGCT TTGAGCTTGGGACTGAATCGTTAGGCC CCTTTTGGGGAGAGACTGATCTGACAT YGGCTAGCTGACG……………. 1 million pages telephone book

36

37

38 การคัดลอกรหัสจาก DNA เป็น RNA Transcription

39 RNA

40

41 การถอดรหัสจาก RNA ไปเป็น Protein

42

43 ชีวิต ? เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ความสามารถในการสืบพันธุ์

44 DNA Replication การจำลองตัวของดีเอ็นเอ

45 สรุป DNA เป็นสารพันธุกรรมที่เป็นตัวเก็บข้อมูลที่เป็น ตัวกําหนดสิ่งมีชีวิต โดยเก็บไว้ในรูปของรหัสของ nucleotide ที่เขียนแทน ด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ A T C และ G รหัสเหล่านี้จะถูกถอดออกมาผ่าน RNA จนเป็นลําดับ ของ กรดอะมิโน 20 ชนิดในโปรตีน DNA หรือยีน นั้นเป็นเพียงตัวเก็บข้อมูลแต่ไม่สามารถ ทําหน้าที่ใดๆ ในเซล ได้ต้องแสดงออกมาในรูปของ โปรตีนชนิดต่างๆเพื่อเป็นโครงสร้างและเครื่องจักรใน การดําเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

46 ทางวิทยาศาสตร์พันธุกรรม พันธุวิศวกรรม, –การตัดต่อยีน –PCR –การตรวจเอกลักษณ์ด้วย DNA –ยีโนมมนุษย์ GMO เทคโนโลยีดีเอ็นเอกับชีวิตในปัจจุบันและ อนาคต วิธีการสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายที่บ้าน

47

48 การตัดต่อยีน

49

50

51 การตรวจเอกลักษณ์ด้วยดีเอ็นเอ

52

53

54 GMOs Genetically Modified Organisms

55

56 GM Cotton & GM Tomato & GM Papaya

57 Golden Rice

58 Bt Corn and Monarch butterfly

59

60 GM Salmom

61 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ กับชีวิตใน ปัจจุบัน และอนาคต การรักษาโรคแนวใหม่ การประยุกต์ใช้ DNA ในงานทางนิติเวช SARS, ไข้หวัดนก RT-PCR Cloning และ Stem cell

62 Cloning

63

64

65

66

67

68

69


ดาวน์โหลด ppt ดีเอ็นเอ และวิทยาศาสตร์ พันธุกรรม วิชา 204101 วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มณฑารพ ยมาภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google