งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นพบสารพันธุกรรม ในปี พ. ศ. 2412 เฟรดดิช มิชเชอร์ (Friedrich Miescher ) นักชีวเคมีชาวสวีเดน ได้ศึกษา ส่วนประกอบในนิวเคลียสของ เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ติดมากับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นพบสารพันธุกรรม ในปี พ. ศ. 2412 เฟรดดิช มิชเชอร์ (Friedrich Miescher ) นักชีวเคมีชาวสวีเดน ได้ศึกษา ส่วนประกอบในนิวเคลียสของ เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ติดมากับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นพบสารพันธุกรรม ในปี พ. ศ. 2412 เฟรดดิช มิชเชอร์ (Friedrich Miescher ) นักชีวเคมีชาวสวีเดน ได้ศึกษา ส่วนประกอบในนิวเคลียสของ เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ติดมากับ ผ้าพันแผล โดยนำมาย่อยเอา โปรตีนออก ด้วยเอนไซม์เปปซิน พบว่าไม่สามารถย่อยสลายสาร ชนิดหนึ่งที่อยู่ภายในนิวเคลียสได้ เมื่อนำมาวิเคราะห์พบว่ามีธาตุ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เป็น องค์ประกอบ เรียกสารที่สกัดได้ จากนิวเคลียสว่า นิวคลีอิน (nuclein ) ต่อมาอีก 20 ปี ได้มี การเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า กรด นิวคลีอิก ( nucleic acid ) เนื่องจากพบว่ามีสมบัติเป็นกรด

2 ในปี พ. ศ. 2547 มีการพัฒนาสีฟุค ซิน ( fucsin ) โดยโรเบิร์ต ฟอยล์เกน ( Robert Feulgen ) นักเคมีชาว เยอรมัน ซึ่งให้สีแดงเมื่อย้อม DNA และเมื่อนำไปย้อมเซลล์พบว่า สีจะติดที่ นิวเคลียสและจะรวมหนาแน่นที่ โครโมโซม จึงสรุปว่า DNA อยู่ที่ โครโมโซม ดังนั้น DNA จะต้อง ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมได้ โครโมโซมประกอบด้วย DNA และ โปรตีน การค้นพบว่า DNA อยู่ที่ โครโมโซม ทำให้เชื่อว่า DNA เป็นสาร พันธุกรรม ซึ่งแต่เดิมเชื่อกันว่า โปรตีน เป็นสารพันธุกรรม เนื่องจาก มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ประกอบด้วย กรดอะมิโน 20 ชนิด จึงน่าจะสร้าง โปรตีนได้มากพอที่จะควบคุมลักษณะ ของสิ่งมีชีวิต

3 ในปี พ. ศ. 2471 เฟรเดอริก กริฟฟิท ( Frederick Griffith ) แพทย์ชาวอังกฤษ ทดลองฉีดแบคทีเรีย Streptococcus pneumonia 2 สายพันธุ์เข้าไปในหนู คือสาย พันธุ์ R ( rough = หยาบ เพราะไม่มีแคปซูล ห่อหุ้ม ไม่ทำให้หนูเป็นโรคปอดบวม ) และ สายพันธุ์ S ( smooth = ผิวเรียบ มีแคปซูล ห่อหุ้มเซลล์ ทำให้เกิดโรคปอดบวมรุนแรงถึง ตาย ) ทำการทดลองดังนี้ - นำสายพันธุ์ R ฉีดให้หนูพบว่าหนูไม่ตาย - นำสายพันธุ์ S ฉีดให้หนูพบว่าหนูตาย - นำ สายพันธุ์ S ทำให้ตายด้วยความร้อน แล้วฉีดให้หนู พบว่าหนูไม่ตาย - นำสายพันธุ์ S ทำให้ตายด้วยความร้อน ผสมกับสายพันธุ์ R ที่มีชีวิต ทิ้งไว้ระยะหนึ่ง แล้วฉีดให้หนูพบว่าหนูตาย เมื่อตรวจเลือดหนูพบว่า มีแบคทีเรีย สายพันธุ์ S ปนอยู่กับสายพันธุ์ R จากการทดลอง รายงานว่า มีสารบางอย่าง จาก สายพันธุ์ S เข้าไปยังสายพันธุ์ R และ สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้ แต่ยังไม่ ทราบว่า เป็นสารใด

4 ในปี พ. ศ. 2487 ออสวอลด์ ที แอเวอรี (Oswald T. Avery ) คอลิน แมคลอยด์ ( Colin MacLeod ) และ แมคลิน แมคคาร์ที ( Maclyn McCarty ) ทดลอง นำแบคทีเรียสายพันธุ์ S ทำให้ตายด้วยความร้อนแล้วสกัดสาร ออก มาใส่ทดลอง 4 หลอด * หลอด ก. เติมเอนไซม์ไรโบนิวคลีเอส ( ribonuclease; RNase ) เพื่อสลาย RNA * หลอด ข. เติมเอนไซม์โปรติเอส ( protease ) เพื่อย่อยสลายโปรตีน * หลอด ค. เติมเอนไซม์ดีออกซีไรโบนิ วคลีเอส ( deoxyribonuclease; DNase ) เพื่อ ย่อยสลาย DNA * หลอด ง. ไม่เติมเอนไซม์ เป็นชุด ควบคุม

5 จากนั้นเติม แบคทีเรียสาย พันธุ์ R ลงในแต่ละหลอด ปล่อย ไว้ระยะเวลาหนึ่ง นำไปเลี้ยงใน อาหารวุ้น แล้วทำการตรวจสอบ พบว่า หลอด ค. ไม่พบแบคทีเรียสาย พันธุ์ S ( ย่อยสลาย DNA ) หลอด ก. และ หลอด ข. พบ แบคทีเรียสายพันธุ์ S สรุปได้ว่า DNA คือสารที่ เปลี่ยนพันธุกรรมของแบคทีเรีย จากสายพันธุ์ R ให้เป็นสายพันธุ์ S จึงสรุปว่า กรดนิวคลีอิกชนิด ชนิด DNA เป็นสารพันธุกรรม ไม่ใช่โปรตีนที่เชื่อกันมาตั้งแต่แรก

6 นอกจากนี้ยังมรการทดลอง ต่างๆมากมาย ที่ยืนยันว่า DNA เป็นสาร พันธุกรรม ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้ง ไวรัส แบคทีเรีย โพรตีสต์ พืช สัตว์และคน และยังพบว่า RNA เป็นสารพันธุกรรมในไวรัสบาง ชนิด เช่นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคใบ ด่างในยาสูบ โรคโปลิโอ เอดส์ ซาร์ ไข้หวัดนก และมะเร็งบาง ชนิด จนในปัจจุบันสรุปได้ว่า DNA ประกอบด้วยส่วนที่ควบคุม ลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งเรียกว่า จีน ( gene ) ซึ่งก็คือ หน่วยพันธุกรรม ของเมนเดล ที่เรียกว่า แฟกเตอร์ กับส่วนที่ไม่ได้ควบคุมลักษณะ ทางพันธุกรรม


ดาวน์โหลด ppt การค้นพบสารพันธุกรรม ในปี พ. ศ. 2412 เฟรดดิช มิชเชอร์ (Friedrich Miescher ) นักชีวเคมีชาวสวีเดน ได้ศึกษา ส่วนประกอบในนิวเคลียสของ เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ติดมากับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google