งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงาน
หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงาน เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2 โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมอิสระที่นักเรียน สามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะ ตลอดจน ประสบการณ์ของนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ใน การแก้ปัญหาต่างๆ นักเรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

3 กิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ ควรมีลักษณะดังนี้
1. เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. นักเรียนเป็นผู้ริเริ่มที่จะศึกษา พัฒนา 3. เก็บรวบรวมหรือประดิษฐ์คิดค้นตามความสนใจของตนเอง 4. นักเรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา สรุป และเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา

4 จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 3. โครงงานประเภททดลองทฤษฎี 4. โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน 5. โครงงานพัฒนาเกม


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google