งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงาน เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงาน เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงาน เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2 โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็น กิจกรรมอิสระที่นักเรียนสามารถเลือก ศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของนักเรียนด้าน คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการ แก้ปัญหาต่างๆ นักเรียนจะต้องวางแผน ดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

3 กิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงงาน คอมพิวเตอร์ ควรมีลักษณะดังนี้ 1. เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. นักเรียนเป็นผู้ริเริ่มที่จะศึกษา พัฒนา 3. เก็บรวบรวมหรือประดิษฐ์คิดค้นตามความ สนใจของตนเอง 4. นักเรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา สรุป และ เสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ ปรึกษา

4 จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำ โครงงานคอมพิวเตอร์ 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อ การศึกษา 2. โครงงานพัฒนา เครื่องมือ 3. โครงงานประเภท ทดลองทฤษฎี 4. โครงงานประเภท ประยุกต์ใช้งาน 5. โครงงานพัฒนาเกม


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงาน เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google