งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมการเรียนรู้ ชื่อ วันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงชั้นที่ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ครู ปวีณา ศรีโคตรจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมการเรียนรู้ ชื่อ วันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงชั้นที่ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ครู ปวีณา ศรีโคตรจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมการเรียนรู้ ชื่อ วันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงชั้นที่ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ครู ปวีณา ศรีโคตรจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

2 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 1. จ 1.1 ม 5/2 อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค บทร้อยกรอง และคำคล้องจองตาม หลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง 2. จ 1.1 ม 5/3 อธิบายหรือเขียนประโยคหรือ ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้งเขียน สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยค หรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน 3. จ 1.2 ม 5/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน 4. จ 1.3 ม 5/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง และกิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ที่ อยู่ในความสนใจของสังคม 5. จ 4.1 ม 5/1 ใช้ภาษาสื่อสารในการสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน ห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชุน

3 วัตถุประสงค์ 1. ฟัง พูด เขียน เวลาที่ตัวเองทำกิจกรรมในแต่ละวันได้ 2. ฟัง พูด อ่าน บทสนทนาเกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาห์ ได้ 3. นักเรียนสามารถจับใจความและสรุปเนื้อหาได้อย่างถูก 4. นักเรียนสามารถถามตอบและกิจกรรมที่ทำในวันหยุดสุด สัปดาห์ได้ 5. นักเรียนเกิดทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างง่าย สามารถสนทนาโต้ตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันและ สามารถถ่ายทอดข้อมูลด้านภาษาจีนกลางในรูปแบบต่างๆ

4 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ก่อนเริ่ม ระดมสมอง สังเกต ละคร แบบประเมินรูบิก

5 คำถามกำหนดการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด 1. นักเรียนคิดว่ากิจกรรมอะไรที่คนส่วนใหญ่ทำและ รู้สึกผ่อนคลายในวันหยุดสุดสัปดาห์ คำถามประจำหน่วย 1. วันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อนของเธอทำอะไรบ่อย ๆ ( เป็น ประจำ ) 2. วันหยุดสุดสัปดาห์เธอทำอะไรบ่อย ๆ คำถามประจำบท 1. sunli วันหยุดสุดสัปดาห์ทำอะไรบ่อย ๆ 2. sunli อยากไปตลาด HBK ไหม

6 โครงงาน แสดงละคร หัวข้อเรื่อง “ วันหยุด สุดสัปดาห์ ”

7 โครงงาน แสดงละคร “ วันหยุดสุดสัปดาห์ ” เป้าหมาย นักเรียนเกิดทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร สามารถ สนทนาโต้ตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันและสามารถ ถ่ายทอดข้อมูลด้านภาษาจีนกลางโดยการแสดง และ ใช้ โครงสร้างทางภาษาได้อย่างถูกต้อง บทบาท นักเรียนสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆ ที่นักเรียนได้ตกลง กันในกลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

8 ภาระงาน สรุปบทละครเป็นรายงาน พร้อมตั้งคำถามจากเรื่องที่ นักเรียนแสดง กิจกรรม นักเรียนระดมความคิดในกลุ่มหาหัวข้อเรื่อง topic ที่จะ แสดง ศึกษาข้อมูลจากสื่อวิดีโอแหล่ง ๆ ที่เกี่ยวกับ ภาษาจีน เพื่อสร้างบทสนทนา และวางโครงสร้างรูป ประโยคให้ถูกต้อง ผลงาน ผลงานนักเรียนจัดเป็นบอร์ดสื่อการแสดงผลงานนักเรียน และโชว์เป็นผลงานในการแสดงผลงานนิทรรศการ (open house)


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมการเรียนรู้ ชื่อ วันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงชั้นที่ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ครู ปวีณา ศรีโคตรจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google