งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมการเรียนรู้
ชื่อ วันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงชั้นที่ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ครู ปวีณา ศรีโคตรจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

2 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
จ 1.1 ม5/2 อ่านออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค บทร้อยกรอง และคำคล้องจองตาม หลักการอ่านในระบบเสียงภาษาจีนกลาง จ 1.1 ม5/3 อธิบายหรือเขียนประโยคหรือ ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รวมทั้ง เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับ ประโยคหรือข้อความที่ฟังหรืออ่าน จ 1.2 ม5/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน จ 1.3 ม5/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง และกิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ ข่าวหรือ เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม จ 4.1 ม5/1 ใช้ภาษาสื่อสารในการสถานการณ์ จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นใน ห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชุน

3 วัตถุประสงค์ 1. ฟัง พูด เขียน เวลาที่ตัวเองทำกิจกรรมในแต่ละวันได้ 2. ฟัง พูด อ่าน บทสนทนาเกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาห์ ได้ 3. นักเรียนสามารถจับใจความและสรุปเนื้อหาได้อย่างถูก 4. นักเรียนสามารถถามตอบและกิจกรรมที่ทำในวันหยุดสุด สัปดาห์ได้ 5. นักเรียนเกิดทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างง่าย สามารถสนทนาโต้ตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันและ สามารถถ่ายทอดข้อมูลด้านภาษาจีนกลางในรูปแบบต่างๆ

4 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ก่อนเริ่ม ระดมสมอง สังเกต ละคร แบบประเมินรูบิก

5 คำถามกำหนดการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด 1 .นักเรียนคิดว่ากิจกรรมอะไรที่คนส่วนใหญ่ทำและรู้สึก ผ่อนคลายในวันหยุดสุดสัปดาห์ คำถามประจำหน่วย 1. วันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อนของเธอทำอะไรบ่อย ๆ(เป็น ประจำ) 2. วันหยุดสุดสัปดาห์เธอทำอะไรบ่อย ๆ คำถามประจำบท 1. sunli วันหยุดสุดสัปดาห์ทำอะไรบ่อย ๆ 2. sunli อยากไปตลาด HBK ไหม

6 โครงงาน แสดงละคร หัวข้อเรื่อง “วันหยุดสุดสัปดาห์”
โครงงาน แสดงละคร หัวข้อเรื่อง “วันหยุดสุดสัปดาห์”

7 โครงงาน แสดง ละคร “วันหยุดสุดสัปดาห์” เป้าหมาย นักเรียนเกิดทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร สามารถสนทนาโต้ตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันและ สามารถถ่ายทอดข้อมูลด้านภาษาจีนกลางโดยการแสดง และ ใช้โครงสร้างทางภาษาได้อย่างถูกต้อง บทบาท นักเรียนสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆ ที่นักเรียนได้ตกลง กันในกลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

8 ภาระงาน สรุปบทละครเป็นรายงาน พร้อมตั้งคำถามจากเรื่องที่ นักเรียนแสดง กิจกรรม นักเรียนระดมความคิดในกลุ่มหาหัวข้อเรื่อง topic ที่จะ แสดง ศึกษาข้อมูลจากสื่อวิดีโอแหล่ง ๆ ที่เกี่ยวกับ ภาษาจีน เพื่อสร้างบทสนทนา และวางโครงสร้างรูป ประโยคให้ถูกต้อง ผลงาน ผลงานนักเรียนจัดเป็นบอร์ดสื่อการแสดงผลงานนักเรียน และโชว์เป็นผลงานในการแสดงผลงานนิทรรศการ (open house)


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google