งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา.  “ นวัตกรรม ” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมาย ของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา.  “ นวัตกรรม ” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมาย ของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

2  “ นวัตกรรม ” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมาย ของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำ แนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ หรือก็คือ ” การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้น รอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และ ถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม ” แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้น มาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นได้จากแนวคิด ของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of Economic Development,1934 โดยจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การได้มาซึ่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพื่อประโยชน์ในเชิง พาณิชย์เป็นหลัก นวัตกรรมยังหมายถึงความสามารถ ในการเรียนรู้และนำไปปฎิบัติให้เกิดผลได้จริงอีกด้วย

3  ทคโนโลยีการศึกษา ( อังกฤษ : Educational Technology) เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์เอาวิชาการต่างๆ มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถ เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเกิด จากการออกแบบการสอนตามหลักการออกแบบการ เรียนการสอน (Instructional Design) โดยคำนึงถึง คุณลักษณะของผู้เรียน ความเหมาะสมของสื่อที่ สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและความสนใจของ ผู้เรียน อังกฤษหลักการออกแบบการ เรียนการสอน  เทคโนโลยีการศึกษา เป็นคำที่มาจากคำสองคำ คือ เทคโนโลยี ที่มีความหมายว่า เป็นศาสตร์แห่ง วิธีการ ซึ่งมิได้มีความหมายว่าเป็นศาสตร์แห่ง เครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง วัสดุและวิธีการ ด้วย เมื่อมาเชื่อมกับคำว่า การศึกษา เกิดเป็นคำใหม่ที่ มีความหมายว่า การประยุกต์เครื่องมือ วัสดุและวิธีการ ไปส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ตลอดจนการจัด สภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี การศึกษา

4  สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางซึ่งมีความสำคัญ ในกระบวนการเรียนการสอนมีหน้าที่เป็นตัวนำความ ต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและ รวดเร็ว เป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยน, แปลงพฤติกรรม ไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม สื่อการสอนได้นำไปใช้ในการ เรียนการสอนตลอด และยังได้รับการพัฒนาไปตา การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง นักการศึกษาเรียกชื่อการ สอนด้วยชื่อต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียน การสอน สื่อการศึกษาเป็นต้น

5  หมายถึง วิถีทางของการสอนรายบุคคลโดยอาศัย ความสามารถของ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาประสบการณ์ที่มี ความสัมพันธ์กันมีการ แสดงเนื้อหาตามลำดับที่ต่างกันด้วยบทเรียน โปรแกรมที่เตรียมไว้อย่าง เหมาะสม

6  เทคโนโลยีการศึกษา ( อังกฤษ : Educational Technology) เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์เอาวิชาการต่างๆ มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถ เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเกิด จากการออกแบบการสอนตามหลักการออกแบบการ เรียนการสอน (Instructional Design) โดยคำนึงถึง คุณลักษณะของผู้เรียน ความเหมาะสมของสื่อที่ สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและความสนใจของ ผู้เรียน อังกฤษหลักการออกแบบการ เรียนการสอน  เทคโนโลยีการศึกษา เป็นคำที่มาจากคำสองคำ คือ เทคโนโลยี ที่มีความหมายว่า เป็นศาสตร์แห่ง วิธีการ ซึ่งมิได้มีความหมายว่าเป็นศาสตร์แห่ง เครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง วัสดุและวิธีการ ด้วย เมื่อมาเชื่อมกับคำว่า การศึกษา เกิดเป็นคำใหม่ที่ มีความหมายว่า การประยุกต์เครื่องมือ วัสดุและวิธีการ ไปส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ตลอดจนการจัด สภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี การศึกษา

7  การเรียนรู้ หมายถึง การได้รับ ความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจ ที่ เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ และอาจ เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารสนเทศชนิดต่าง ๆ ผู้ประมวลทักษะของการเรียนรู้เป็นได้ทั้งมนุษย์ สัตว์ และเครื่องจักรบางชนิด ความก้าวหน้าในการ เรียนรู้เมื่อเทียบกับเวลามีแนวโน้มเป็นเส้นโค้งแห่ง การเรียนรู้ (learning curve) ความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่าความพึงใจสารสนเทศมนุษย์ สัตว์เครื่องจักรเส้นโค้งแห่ง การเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา.  “ นวัตกรรม ” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมาย ของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google