งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน หมายถึง กิจกรรม การศึกษาวิชาการงานที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตามที่ตนเองมีความ ถนัด มีความพร้อมและสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน หมายถึง กิจกรรม การศึกษาวิชาการงานที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตามที่ตนเองมีความ ถนัด มีความพร้อมและสนใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน หมายถึง กิจกรรม การศึกษาวิชาการงานที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตามที่ตนเองมีความ ถนัด มีความพร้อมและสนใจ แล้วลงมือ ปฏิบัติให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย

2 ประเภทของ โครงงาน 1. โครงงานที่เป็นการสำรวจรวบรวม ข้อมูล 2. โครงงานที่เป็นการค้นคว้าทดลอง 3. โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ 4. โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น

3 ขั้นตอนของ โครงงาน 1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่ สนใจ 2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและ แหล่งข้อมูล 3. จัดทา เค้าโครงของโครงงาน 4. การลงมือทำโครงงาน 5. การเขียนรายงาน 6. การนาเสนอและแสดง โครงงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน หมายถึง กิจกรรม การศึกษาวิชาการงานที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตามที่ตนเองมีความ ถนัด มีความพร้อมและสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google