งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่อยการ เรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : ฤดูกาลของจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน : ครูพรนภัส ธน โชครุ่งเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่อยการ เรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : ฤดูกาลของจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน : ครูพรนภัส ธน โชครุ่งเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่อยการ เรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : ฤดูกาลของจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน : ครูพรนภัส ธน โชครุ่งเจริญ

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและ อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความ คิดเห็นอย่าง มีเหตุผล ตัวชี้วัดที่ 3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ และกลุ่มคำที่ฟัง มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษา ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมี ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการ สื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เรียนรู้คำศัพท์ฤดูต่างๆ บอกฤดูกาลต่างๆ ของ ประเทศจีนได้ บอกลักษณะอากาศตาม ฤดูกาลนั้นๆได้ เรียนรู้คำศัพท์ฤดูต่างๆ บอกฤดูกาลต่างๆ ของ ประเทศจีนได้ บอกลักษณะอากาศตาม ฤดูกาลนั้นๆได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด : ทำอย่างไรในการ ปรับตัวให้เข้ากับฤดูกาลต่างๆเพื่อใช้ชีวิต ตามฤดูกาลอย่างมีความสุข คำถามประจำหน่วย : สภาพภูมิอากาศตาม ฤดูกาลมีผลต่อสภาพจิตใจของคนอย่างไร คำถามประจำบท ประเทศจีนมีกี่ฤดู อะไรบ้าง ฤดูอะไรที่อากาศเย็นสบายที่สุด คำถามสร้างพลังคิด : ทำอย่างไรในการ ปรับตัวให้เข้ากับฤดูกาลต่างๆเพื่อใช้ชีวิต ตามฤดูกาลอย่างมีความสุข คำถามประจำหน่วย : สภาพภูมิอากาศตาม ฤดูกาลมีผลต่อสภาพจิตใจของคนอย่างไร คำถามประจำบท ประเทศจีนมีกี่ฤดู อะไรบ้าง ฤดูอะไรที่อากาศเย็นสบายที่สุด

5 เครื่องมือการเรียนรู้ รูปภาพ วิดีโอ คำศัพท์และเนื้อหาเรื่องฤดูกาล ต่างๆ ใบงาน แบบทดสอบ รูปภาพ วิดีโอ คำศัพท์และเนื้อหาเรื่องฤดูกาล ต่างๆ ใบงาน แบบทดสอบ

6 โครงงาน ฤดูกาลของจีน

7 G ( เป้าหมาย ): 1. เรียนรู้คำศัพท์ ประโยคเกี่ยวกับ ฤดูกาลและสภาพอากาศทั่วไปของ ประเทศจีน 2. มีความรู้ความเข้าใจฤดูกาลและ สภาพอากาศทั่วไปเกี่ยวกับภาพ ดินฟ้าอากาศของจีน 3. ผลงานของนักเรียนที่หลากหลาย 1. เรียนรู้คำศัพท์ ประโยคเกี่ยวกับ ฤดูกาลและสภาพอากาศทั่วไปของ ประเทศจีน 2. มีความรู้ความเข้าใจฤดูกาลและ สภาพอากาศทั่วไปเกี่ยวกับภาพ ดินฟ้าอากาศของจีน 3. ผลงานของนักเรียนที่หลากหลาย

8 R ( บทบาท ): * นักเรียนการวางแผนการ ทำงาน * นักเรียนแบ่งงานกำหนด บทบาทหน้าที่ชัดเจน * สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำงาน * มีการระดมความคิดอย่างมี ระบบ * สรุปและนำเสนอถูกต้องชัดเจน

9 A ( กลุ่มผู้ชม ) นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 บุคคลที่สนใจทั่วไป นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 บุคคลที่สนใจทั่วไป

10 S ( ชุดกิจกรรมและภาระงาน ) 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มดำเนินการอภิปรายกลุ่ม ตาม หัวข้อต่อไปนี้และนำเสมอเรื่องที่กลุ่มได้ในรูปแบบ ต่างๆ กลุ่มที่ 1 ฤดูร้อน กลุ่มที่ 2 ฤดูใบไม้ร่วง กลุ่มที่ 3 ฤดูหนาว กลุ่มที่ 4 ฤดูใบไม้ผลิ 2. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ กำหนดสถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์ เกม รูปภาพ หรือสื่อต่างๆที่ เกี่ยวข้องและการวางแผนการเรียนรู้ 3. ผู้เรียนร่วมกันวางแผน โดยการระดมความคิด อภิปรายหารือข้อสรุปของกลุ่ม 4. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม นำเสนอ เขียนสรุปรายงานผลที่ เกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกันขั้น

11 P ( ผลงาน ) - งาน powerpoint - สมุดคำศัพท์ - งาน powerpoint - สมุดคำศัพท์


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่อยการ เรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : ฤดูกาลของจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน : ครูพรนภัส ธน โชครุ่งเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google