งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานหรือ Project หมายถึง วิธีทำงานที่เป็นระบบ ขั้นตอนเพื่อทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ให้สำเร็จ โครงงานจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ • โครงงานประเภทศึกษาค้นคว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานหรือ Project หมายถึง วิธีทำงานที่เป็นระบบ ขั้นตอนเพื่อทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ให้สำเร็จ โครงงานจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ • โครงงานประเภทศึกษาค้นคว้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงงานหรือ Project หมายถึง วิธีทำงานที่เป็นระบบ ขั้นตอนเพื่อทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ให้สำเร็จ โครงงานจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ • โครงงานประเภทศึกษาค้นคว้า ได้แก่โครงงานที่ ทำการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แลนำเสนอข้อมูล • โครงงานประเภทสืบค้นหาข้อเท็จจริง ได้แก่โครงงานที่มี การทดลอง ออกปฏิบัติภาคสนาม หรืออกสำรวจ • โครงานประเภทออกแบบและผลิตชิ้นงาน ได้แก่โครงานที่มี การออกแบบและผลิตชิ้นงาน

3

4 • การทำโครงงานมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ • การคิดหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา • การวางแผนในการทำโครงงาน • การลงมือทำโครงงาน • การเขียนรายงาน • การแสดงผลงาน

5 • 1. การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา • ขั้นตอนการเลือกหัวเรื่องเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญหัวเรืองของ โครงงานจะต้องชัดเจนน่าสนใจและเป็นความยากรู้ • ข้อควรคำนึงในการเลือกหัวเรื่องในการทำโครงงาน • เหมาะสมกับระดับความรู้ • เหมาะสมกับความสามารถ • วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ • งบประมาณ • ระยะเวลาที่ใช้ทำโครงงาน • มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา • ความปลอดภัย • มีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอที่จะค้นคว้า

6

7 • ประเภทของโครงงาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท • 1. โครงงานประเภททดลอง เป็นโครงการที่ต้องทำการ ทดลอง เพื่อศึกษาว่าตัวแปรหนึ่งจะมีผลต่อตัวแปรที่ ต้องการศึกษาอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบด้วย การกำหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์หรือ สมมุติฐาน การออกแบบทดลอง การรวบรวมข้อมูล การ ดำเนินการทดลอง การแปรผล และสรุปผลการทดลอง • 2. โครงงานประเภทสำรวจ เป็นโครงการที่ไม่ต้องมีการ จัดหรือกำหนดตัวแปร เป็นการสำรวจและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แล้วนำ ข้อมูลนั้นมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีระบบ

8 • 3. โครงงานประเภททฤษฏี เป็นโครงการที่เสนอแนวคิดหรือ ทฤษฎีใหม่ ๆ โดยตั้งข้อตกลงหรือกติกาขึ้นมา แล้วเสนอ หลักการหรือแนวคิดที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน ซึ่งผู้จัดทำโครงงาน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี • 4. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงงานประดิษฐ์หรือ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ ในการทำงาน อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือพัฒนาจากของเดิมที่ มีอยู่แล้ว นำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

9


ดาวน์โหลด ppt โครงงานหรือ Project หมายถึง วิธีทำงานที่เป็นระบบ ขั้นตอนเพื่อทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ให้สำเร็จ โครงงานจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ • โครงงานประเภทศึกษาค้นคว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google