งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนและ การดำเนินงาน. การวางแผนดำเนินโครงงาน  ถ้าเป็นโครงงานการทดลอง ควรมีขั้นตอนดังนี้  1 ปัญหา / ข้อสงสัย  2 การตั้งสมมติฐาน / การคาดคะเนคำตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนและ การดำเนินงาน. การวางแผนดำเนินโครงงาน  ถ้าเป็นโครงงานการทดลอง ควรมีขั้นตอนดังนี้  1 ปัญหา / ข้อสงสัย  2 การตั้งสมมติฐาน / การคาดคะเนคำตอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนและ การดำเนินงาน

2 การวางแผนดำเนินโครงงาน  ถ้าเป็นโครงงานการทดลอง ควรมีขั้นตอนดังนี้  1 ปัญหา / ข้อสงสัย  2 การตั้งสมมติฐาน / การคาดคะเนคำตอบ  3 การทดลอง  4 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์  5 การสรุปผล

3 การวางแผนดำเนินโครงงาน  ถ้าเป็นโครงงานการสำรวจ ควรมีขั้นตอนดังนี้  1 ปัญหา / ข้อสงสัย  2 การสำรวจ  3 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์  4 การสรุปผล

4 การวางแผนดำเนินโครงงาน  ถ้าเป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์ สร้างชิ้นงาน ควร มีขั้นตอนดังนี้  1 ปัญหาความต้องการ  2 แสดงวิธีแก้ปัญหา  3 เลือกวิธีการแก้ปัญหา  4 ออกแบบและปฏิบัติ  5 ประเมิน  6 ปรับปรุง / พัฒนา

5 เค้าโครงของโครงงาน วิทยาศาสตร์ เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ คือ โครงการ เพื่อขอเสนอทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1. ชื่อโครงงาน 2. ผู้จัดทำโครงงาน2. ผู้จัดทำโครงงาน 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 5. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน5. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน 6. สมมติฐานของการศึกษา6. สมมติฐานของการศึกษา 7. ขอบเขตของการทำโครงงาน7. ขอบเขตของการทำโครงงาน 8. วิธีดำเนินการ8. วิธีดำเนินการ 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10. แผนการกำหนดเวลาปฏิบัติงาน10. แผนการกำหนดเวลาปฏิบัติงาน 11. เอกสารอ้างอิง11. เอกสารอ้างอิง

6 การตั้งชื่อโครงงาน  ตรงกับเรื่อง เมื่ออ่านชื่อเรื่องแล้วสามารถ บอกได้ว่าเรื่องนั้นมีลักษณะอย่างไร  สั้นกะทัดรัด ชื่อโครงงานไม่ควรยาว เกินไป ควรเขียนให้สั้นกะทัดรัด แต่ต้อง ได้ใจความตรงกับเรื่อง  ไม่ควรเป็นประโยคคำถาม เพราะไม่ใช่ คำถาม หรือปัญหา  ควรมีลักษณะเร้าความสนใจ

7 ที่มาและความสำคัญของ โครงงาน  อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทำโครงงานนี้ โครงงานนี้มีความสำคัญอย่างไร มี หลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ทำเป็นเรื่องใหม่ หรือมีผู้อื่นได้เคย ศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ไว้บ้างแล้ว ถ้าไม่ ได้ผลอย่างไรเรื่องที่ทำนี้ ได้ขยายเพื่อเติม ปรับปรุงจากเรื่องที่ทำไว้แล้วอย่างไร หรือ ทำซ้ำเพื่อตรวจสอบผล

8 จุดมุ่งหมายของโครงงาน  ควรมีความเฉพาะเจาะจง และเป็นสิ่ง ที่สามารถวัดได้ เป็นการบอก ขอบเขตของงานที่ทำได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

9 สมมติฐานการทดลอง  ถ้ามี สมมติฐานเป็นคำตอบหรือ คำอธิบายที่ตั้งไว้ ล่วงหน้า ซึ่ง อาจจะถูกหรือไม่ก็ได้ การเขียน สมมติฐานควรมีเหตุผล คือ มี ทฤษฎีหรือหลักการทาง วิทยาศาสตร์รองรับ  ที่สำคัญ คือ เป็นข้อความที่ มองเห็นแนวในการดำเนินการ ทดลอง หรือสามารถทดสอบได้

10 วิธีดำเนินงาน  วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบุว่าอุปกรณ์ที่ จำเป็นจะต้องใช้มีอะไรบ้าง จะได้วัสดุ เหล่านี้มาจากไหน อุปกรณ์อะไรบ้างที่ ต้องซื้อ อะไรบ้างที่ต้องจัดทำเอง อะไรบ้างที่ขอยืมได้  แนวการศึกษาค้นคว้า อธิบายว่า ออกแบบทดลองอะไร อย่างไร จะสร้าง หรือประดิษฐ์อย่างไร จะเก็บข้อมูล อะไรบ้าง เก็บอย่างไร และที่ใดบ้าง

11 แผนปฏิบัติงาน  อธิบายเกี่ยวกับกำหนดเวลาเริ่มต้น และเวลา เสร็จของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนและ การดำเนินงาน. การวางแผนดำเนินโครงงาน  ถ้าเป็นโครงงานการทดลอง ควรมีขั้นตอนดังนี้  1 ปัญหา / ข้อสงสัย  2 การตั้งสมมติฐาน / การคาดคะเนคำตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google