งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. นวภัค เอื้ออนันต์ โดย นางสาวชลธิดา หลงพลอยพัด รหัส 483040100-6 นางสาวเสาวภาคย์ จำปาทอง รหัส 483040163-2 เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับสถานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. นวภัค เอื้ออนันต์ โดย นางสาวชลธิดา หลงพลอยพัด รหัส 483040100-6 นางสาวเสาวภาคย์ จำปาทอง รหัส 483040163-2 เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับสถานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. นวภัค เอื้ออนันต์ โดย นางสาวชลธิดา หลงพลอยพัด รหัส 483040100-6 นางสาวเสาวภาคย์ จำปาทอง รหัส 483040163-2 เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับสถานี ไฟฟ้าย่อย Substation Data Logger

2 ความสำคัญและที่มาของโครงการ  ในสถานีไฟฟ้าย่อยทุกแห่งต้องมีเครื่องบันทึกข้อมูล ประจำเพื่อเก็บค่าทางไฟฟ้า  เครื่องบันทึกข้อมูลในสถานีไฟฟ้าย่อยในปัจจุบันเป็น เครื่องบันทึกข้อมูลชนิดกระดาษต่อเนื่อง  เล็งเห็นว่าควรนำเครื่องบันทึกข้อมูลดิจิตอลมาแทนที่

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อพัฒนาเครื่องต้นแบบของอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบ ดิจิตอล  แก้ปัญหาเรื่องอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเชิงกลที่ล้าสมัยของ สถานีไฟฟ้าย่อย

4 ขอบเขตของโครงการ  สร้างเครื่องบันทึกข้อมูลที่สามารถบันทึกค่าทางไฟฟ้า ของสายส่งได้อย่างน้อย 1 สาย  เครื่องมือที่พัฒนา มีโหมดการทำงาน 2 โหมด เป็นอย่าง น้อย คือ  การบันทึกข้อมูลในสภาวะปกติ  การบันทึกข้อมูลในสภาวะผิดปกติ  เครื่องที่พัฒนาสามารถตรวจจับความผิดปกติ เบื้องต้น ของสายส่งและรายงานให้ผู้ใช้ทราบได้

5 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รูป : แสดงการทำงานของ Data Logger Data Logger

6  หลักการทำงานของ Lab VIEW  Acquisition เป็นส่วนที่รับข้อมูล (Input) จาก ภายนอกเข้าสู่ระบบ  เมื่อได้รับข้อมูลแล้วจะผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล  Presentation คือ การแสดงผลโดยอาจ แสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ การศึกษา Lab VIEW ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )

7 รูป : แสดงภาพตัวอย่างโปรแกรม LabVIEW การศึกษา Lab view ( ต่อ ) ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )

8 รูป : เครื่องบันทึกข้อมูลที่ใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย การเก็บข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )

9 ในการออกแบบนั้น ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  การออกแบบฮาร์ดแวร์  การออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบ

10  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับการ์ดรับส่งข้อมูล ได้  การ์ดรับส่งข้อมูลซึ่งเป็น DAQ Card  วงจรปรับสภาพสัญญาณ รูป : การออกแบบฮาร์ดแวร์ การออกแบบฮาร์ดแวร์ วงจรปรับ สภาพ สัญญาณ

11 รูป : การออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์

12 การพัฒนาโปรแกรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  การพัฒนาด้านซอฟต์แวร์  การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ การพัฒนาโปรแกรม

13  การพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ  การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจรรับและแยก สัญญาณ  การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร 3Phase Power Analysis  การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร Alarm  การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร Save File การพัฒนาด้านซอฟต์แวร์

14 รูป : แสดงวงจรรับและแยกสัญญาณ การพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ ( ต่อ )

15 รูป : แสดงวงจร 3Phase Power Analysis การพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ ( ต่อ )

16 รูป : แสดงวงจร Alarm แบบต่างๆ 1 2 3 การพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ ( ต่อ )

17 รูป : แสดงวงจร Save File ในแบบปกติ การพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ ( ต่อ )

18 รูป : แสดงวงจร Save File ในแบบผิดปกติ การพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ ( ต่อ )

19  การออกแบบวงจรลงในโปรแกรม Eagle 5.2.0  Supply  Voltage sensor  Current sensor  กัดแผ่นปริ้น และต่อวงจร  นำวงจรไปทดสอบ การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์

20 รูป : แสดงวงจร การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ ( ต่อ )

21 ระบบของเครื่องบันทึกข้อมูลที่ได้ รูป : ระบบของเครื่องบันทึก ข้อมูล

22 ผลการทำงานของโปรแกรม  หน้าต่างหลักในการแสดงผล  หน้าต่างเพื่อเรียกดูข้อมูลในสภาวะปกติ  หน้าต่างเพื่อเรียกดูข้อมูลในสภาวะผิดปกติ

23 ผลการทำงานของโปรแกรม ( ต่อ ) รูป : ตัวอย่างผลการทำงานในหน้าต่างหลักในการแสดงข้อมูล

24 ผลการทำงานของโปรแกรม ( ต่อ ) รูป : ตัวอย่างผลการทำงานในหน้าต่างเพื่อเรียกดูข้อมูลในสภาวะปกติ

25 ผลการทำงานของโปรแกรม ( ต่อ ) รูป : ตัวอย่างผลการทำงานในหน้าต่างเพื่อเรียกดูข้อมูลในสภาวะผิดปกติ

26 สรุป  ได้ปรับปรุงเครื่องบันทึกข้อมูลที่ใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อยให้ ดียิ่งขึ้น จากเดิมที่ใช้แบบกระดาษต่อเนื่อง ได้พัฒนาเป็น แบบดิจิทัล ซึ่งสามารถบันทึกค่าทางไฟฟ้าของสายส่งได้ อย่างน้อย 1 สาย ( 6 ช่องสัญญาณ โดย 3 ช่องสัญญาณ ใช้สำหรับวัดค่าแรงดันไฟฟ้า และอีก 3 ช่องสัญญาณวัด ค่ากระแสไฟฟ้า )

27 ปัญหาและอุปสรรค  ผู้จัดทำโครงการไม่มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม LabVIEW มาก่อน ทำให้ต้องทำการศึกษาใหม่และใช้ เวลานานเพราะโปรแกรมมีความซับซ้อนและมีหลายฟังก์ชัน  โครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องใช้ความรู้ทางไฟฟ้าทั้งในการ เขียนโปรแกรมและการทำวงจรไฟฟ้า ซึ่งผู้จัดทำโครงการ ไม่มีความชำนาญ ทำให้เกิดความสับสนและเกิดข้อสงสัย ในทางไฟฟ้า

28 คำถามและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. นวภัค เอื้ออนันต์ โดย นางสาวชลธิดา หลงพลอยพัด รหัส 483040100-6 นางสาวเสาวภาคย์ จำปาทอง รหัส 483040163-2 เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับสถานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google