งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ คืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ คืออะไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ คืออะไร
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2 วัตถุประสงค์ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การมีความรู้เกี่ยวกับสื่อ
ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ริเริ่มสร้างสรรค์และกำกับตนเอง ทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม การมีผลิตภาพและความน่าเชื่อถือ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ

3 แนวคิดของโครงงาน นักเรียนศึกษาวิธีการประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นของเล่น ของใช้ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หนังสือ และจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์ และลงมือทดลองปฏิบัติตามที่ได้ศึกษามา หลังจากที่ได้ทดลองปฏิบัติจนผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจแล้วก็นำไปจำหน่ายให้กับชุมชน และท้องถิ่นใกล้เคียง

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด การนำเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นของใช้มีผลดีอย่างไร  คำถามประจำหน่วย (มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม) เรามีวิธีการศึกษาหาความรู้เรื่องการทำงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ได้อย่างไร คำถามประจำบท (มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม) แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากที่สุดในชุมชนคือ

5 การประเมิน การประเมินแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ก่อนเริ่มโครงงาน
การประเมินแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ก่อนเริ่มโครงงาน ระหว่างทำโครงงาน และภาระงานเสร็จสมบูรณ์ เมื่อโครงงานสิ้นสุด

6 เครื่องมือ ระดมสมอง บันทึกหลังการสอน การตรวจสอบการทำงานแบบมีส่วนร่วม
ระดมสมอง  บันทึกหลังการสอน  การตรวจสอบการทำงานแบบมีส่วนร่วม  การตรวจสอบโครงงาน  รูบริก  การสะท้อนความเห็น

7 วิธีการ นักเรียนใช้การระดมสมองเพื่อใช้ความรู้เดิม ใช้เพื่อประเมินความพร้อมในหน่วยการเรียนรู้นี้ ใช้บันทึกหลังการสอนตลอดทั้งหน่วยการเรียนรู้เพื่อการสังเกตนักเรียนขณะทำงาน บันทึกนี้ใช้เพื่อกำกับความก้าวหน้า เตรียมข้อมูลย้อนกลับและปรับการสอน นักเรียนใช้รายการตรวจสอบเพื่อกำกับทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วมขณะทำงานร่วมกัน ทบทวนรายการตรวจสอบนี้กับนักเรียนระหว่างการประชุมและ ใช้อ้างถึงขณะทำงานกลุ่ม นักเรียนใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อประเมินแผนโครงงานด้วยตนเอง และทำการปรับ นักเรียนใช้รูบริกนี้เพื่อประเมินโครงงานด้วยตนเอง ใช้รูบริกแบบเดียวกัน เพื่อประเมินงานนำเสนอขั้นสุดท้าย

8 บทสรุปของโครงงาน นักเรียนสามารถคัดเลือกเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ทำงานประดิษฐ์ได้ เห็นคุณค่าของเศษวัสดุเหลือใช้ นักเรียนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานได้ สามารถประเมินผลงานของตนเองได้


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ คืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google