งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ คืออะไร การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ คืออะไร การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ คืออะไร การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2 วัตถุประสงค์ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การมีความรู้เกี่ยวกับสื่อ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ริเริ่มสร้างสรรค์และกำกับตนเอง ทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม การมีผลิตภาพและความน่าเชื่อถือ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ

3 แนวคิดของโครงงาน นักเรียนศึกษาวิธีการประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ เป็นของเล่น ของใช้ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หนังสือ และจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถในการประดิษฐ์ และลงมือทดลอง ปฏิบัติตามที่ได้ศึกษามา หลังจากที่ได้ทดลอง ปฏิบัติจนผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ นำไปจำหน่ายให้กับชุมชน และท้องถิ่น ใกล้เคียง

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด การนำเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นของใช้มีผลดี อย่างไร คำถามประจำหน่วย ( มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม ) เรามีวิธีการศึกษาหาความรู้เรื่องการทำงาน ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ได้อย่างไร คำถามประจำบท ( มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม ) แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากที่สุดในชุมชนคือ

5 การประเมิน การประเมินแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ก่อนเริ่มโครงงาน ระหว่างทำโครงงานและภาระงานเสร็จ สมบูรณ์ เมื่อโครงงานสิ้นสุด

6 เครื่องมือ ระดมสมอง บันทึกหลังการสอน การตรวจสอบการทำงานแบบมีส่วนร่วม การตรวจสอบโครงงาน รูบริก การสะท้อนความเห็น

7 วิธีการ นักเรียนใช้การระดมสมองเพื่อใช้ความรู้เดิม ใช้เพื่อ ประเมินความพร้อมในหน่วยการเรียนรู้นี้ ใช้บันทึกหลังการสอนตลอดทั้งหน่วยการเรียนรู้เพื่อการ สังเกตนักเรียนขณะทำงาน บันทึกนี้ใช้เพื่อกำกับ ความก้าวหน้า เตรียมข้อมูลย้อนกลับและปรับการสอน นักเรียนใช้รายการตรวจสอบเพื่อกำกับทักษะการทำงาน แบบมีส่วนร่วมขณะทำงานร่วมกัน ทบทวนรายการ ตรวจสอบนี้กับนักเรียนระหว่างการประชุมและ ใช้อ้างถึง ขณะทำงานกลุ่ม นักเรียนใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อประเมินแผนโครงงาน ด้วยตนเอง และทำการปรับ นักเรียนใช้รูบริกนี้เพื่อประเมินโครงงานด้วยตนเอง ใช้ รูบริกแบบเดียวกัน เพื่อประเมินงานนำเสนอขั้นสุดท้าย

8 บทสรุปของโครงงาน - นักเรียนสามารถคัดเลือกเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ ทำงานประดิษฐ์ได้ - เห็นคุณค่าของเศษวัสดุเหลือใช้ - นักเรียนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานได้ - สามารถประเมินผลงานของตนเองได้


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ คืออะไร การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google