งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษา วิชาการงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตามที่ตนเองมีความถนัด มีความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษา วิชาการงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตามที่ตนเองมีความถนัด มีความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษา วิชาการงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตามที่ตนเองมีความถนัด มีความ พร้อมและสนใจ แล้วลงมือปฏิบัติให้บรรลุ ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ โดยมี รายละเอียดของงานที่จะทำไว้ล่วงหน้า เป็น ขั้นตอน พร้อมทั้งคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น

2 1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล 2. โครงงานที่เป็นการค้นคว้า ทดลอง 3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ๆ 4. โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์ คิดค้น

3 - การคิดหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา - การวางแผนในการทำโครงงาน - การลงมือทำโครงงาน - การเขียนรายงาน - การแสดงผลงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษา วิชาการงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตามที่ตนเองมีความถนัด มีความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google