งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ระบบการผลิตและการวางแผน กระบวนการผลิต ระบบการผลิต ประเภท การจัดการผลิต การวางแผน การพัฒนา หลักการวางแผน ขั้นตอนในการวางแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ระบบการผลิตและการวางแผน กระบวนการผลิต ระบบการผลิต ประเภท การจัดการผลิต การวางแผน การพัฒนา หลักการวางแผน ขั้นตอนในการวางแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ระบบการผลิตและการวางแผน กระบวนการผลิต ระบบการผลิต ประเภท การจัดการผลิต การวางแผน การพัฒนา หลักการวางแผน ขั้นตอนในการวางแผน

2 ระบบการผลิต ปัจจัยการผลิต กระบวนการแปรสภาพ ผลผลิต กระบวนการตรวจสอบ

3 ประเภทของระบบย่อยในการ ผลิต แบบอนุกรม การผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบเส้นตรง การผลิตแบบสายผลิตภัณฑ์ แบบคู่ขนาด การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตที่ยุ่งยากมากขึ้น แบบผสม การผลิตรวม การผลิตที่ต้องการความรวดเร็ว

4 ประเภทของระบบในการผลิต แบ่งในแง่ของเป้าหมายการผลิต การผลิตตามการสั่งซื้อ การผลิตเพื่อการรอจำหน่าย แบ่งตามกระบวนการแปรสภาพ การแปรสภาพโดยการแยกออก การแปรสภาพโดยการรวมตัวกัน การแปรสภาพโดยการบริการ

5 ประเภทของระบบในการผลิต แบ่งตามเทคนิควิธีการจัดการผลิต การผลิตแบบเป็นครั้งคราว การผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง

6 การจัดการผลิตในทรรศนะของ ระบบ องค์การ ( ผู้ประกอบการ ) การวางแผนดำเนินการ ความต้องการ การจำหน่าย การดำเนินงานผลิต

7 การวางแผนกระบวนการผลิต การลงทุน ระยะเวลาในการผลิต การตัดสินใจ การวางแผนผังกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพในการผลิต

8 การพัฒนาแผนผังกระบวนการ ผลิต การผลิตขาดประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตสูง เกิดปัญหาในการดำเนินการ ไม่เกิดความปลอดภัยในการทำงาน มีการปรับปรุงสินค้าใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่องจักร กรรมวิธีการผลิต

9 ประเภทการวางแผน กระบวนการผลิต การวางแผนตามผลิตภัณฑ์ ข้อดี ทำให้การควบคุมได้สะดวก ระยะการเคลื่อนย้ายวัสดุสั้น ไม่สับสน สามารถใช้พื้นที่ได้เต็มที่ เมื่อต้องการกำลังการผลิตสูงๆ ใช้ระยะเวลาในการผลิตน้อย เป็นการผลิตแบบต่อเนื่อง

10 ประเภทการวางแผน กระบวนการผลิต การวางแผนตามผลิตภัณฑ์ ข้อเสีย ต้องลงทุนสูง หากกำลังการผลิตน้อย ต้นทุนจะสูง กระบวนการผลิตไม่คล่องตัวหากต้องการเปลี่ยนแปลง กรรมวิธีการผลิต หากต้องการผลิตสินค้าตัวใหม่ๆต้องลงทุนสูง

11 ประเภทการวางแผน กระบวนการผลิต การวางแผนตามกระบวนการผลิต ข้อดี ต้นทุนการใช้เครื่องมือเครื่องจักรลดลง ปริมาณการผลิตต่ำสะดวกต่อการใช้เครื่องมือเครื่องจักร สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรร่วมกันได้ มีความคล่องตัวในการผลิต คล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต ขยายกำลังการผลิตได้โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรร่วมกันได้

12 ประเภทการวางแผน กระบวนการผลิต การวางแผนตามกระบวนการผลิต ข้อเสีย สับสนในการจัดลำดับการผลิต ระยะทางในการดำเนินการยาวนาน การใช้เครื่องมือเครื่องจักรขาดเอกภาพ ต้องใช้ช่างชำนาญการ เหมาะกับการผลิตจำนวนน้อยๆ

13 ประเภทการวางแผน กระบวนการผลิต การวางแผนแบบผลิตภัณฑ์อยู่กับที่ ข้อดี ปรับปรุงกระบวนการผลิตได้ง่าย ลดการเคลื่อนย้าย ควบคุมง่าย ลงทุนต่ำ ลำดับการผลิตไม่ซับซ้อน

14 ประเภทการวางแผน กระบวนการผลิต การวางแผนแบบผลิตภัณฑ์อยู่กับที่ ข้อเสีย ผลิตจำนวนมากไม่ได้ ใช้เครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่ กำลังการผลิตน้อยที่สุด ผลผลิตมีขนาดค่อนข้างใหญ่

15 หลักการวางแผนกระบวนการ ผลิต ความคล่องตัวสูง การประสานงานที่ดีที่สุด ใช้เนื้อที่ให้ได้ มากที่สุด มองเห็นได้มากที่สุด เข้าถึงได้ง่ายที่สุด ระยะทางสั้นที่สุด การเคลื่อนย้ายน้อยที่สุด สภาพแวดล้อมการทำงานดีที่สุด ความปลอดภัย การเคลื่อนย้ายวัสดุทางเดียว

16 ขั้นตอนในการวางแผน กระบวนการผลิต ขั้นการรวบรวมข้อมูล จำนวนของแรงงาน ขนาดกำลังการผลิต ปริมาณความต้องการ เส้นทางลำเลียง ขนาดความกว้างของโรงงาน เครื่องมือพิเศษ

17 ขั้นตอนในการวางแผน กระบวนการผลิต ขั้นการวางแผนกระบวนการผลิต ตัวแบบทางกายภาพ ตัวแบบทางกายภาพ 2 มิติ การวางแบบ การเขียนแบบ การตัดกระดาษรูปเครื่องจักร ตัวแบบทางกายภาพ 3 มิติ การวางแบบ การเขียนแบบ หุ่นจำลอง

18 คำถามท้ายบท องค์ประกอบของระบบการผลิตมีอะไรบ้าง ประเภทของระบบการผลิตแบ่งออกเป็นกี่ ประเภท การวางแผนกระบวนการผลิตแบบตาม ผลิตภัณฑ์มีข้อดีคือ จงอธิบายขั้นตอนในการวางแผนกระบวนการ ผลิตให้เข้าใจ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ระบบการผลิตและการวางแผน กระบวนการผลิต ระบบการผลิต ประเภท การจัดการผลิต การวางแผน การพัฒนา หลักการวางแผน ขั้นตอนในการวางแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google