งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรกิจในโลกาภิวัตน์ Globalizing Business. ขอบเขตที่ควรทำความเข้าใจ 1) ความเข้าใจพื้นฐานและสิ่งเกี่ยวข้องที่ ควรรู้ 2) สภาพแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรกิจในโลกาภิวัตน์ Globalizing Business. ขอบเขตที่ควรทำความเข้าใจ 1) ความเข้าใจพื้นฐานและสิ่งเกี่ยวข้องที่ ควรรู้ 2) สภาพแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรกิจในโลกาภิวัตน์ Globalizing Business

2 ขอบเขตที่ควรทำความเข้าใจ 1) ความเข้าใจพื้นฐานและสิ่งเกี่ยวข้องที่ ควรรู้ 2) สภาพแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์ใน การทำธุรกิจ 3) การกำหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆ ในสภาวะ โลกาภิวัตน์ 4) การบริหารจัดการภายในองค์การ ใน สภาวะโลกาภิวัตน์ เช่น การจัดองค์การ การผลิต การเงินการ บัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ วัฒนธรรมองค์การ Globalizing Business

3 ความเข้าใจ พื้นฐาน  อะไรคือโลกาภิวัตน์ (Globalization)  สภาพการณ์ที่โลกดำเนินไปเสมือน เป็นหน่วยเดียวกัน ( องค์กรเดียวกัน ) ขายสินค้าอย่างเดียวกัน ด้วยวิธีการแบบเดียวกัน ในทุกหน ทุกแห่ง (Theodore Levitt)

4 การจัดอันดับประเทศที่ปรับตัวตามกระแส โลกาภิวัตน์

5 แรงผลักดันให้เกิดกระแสโลกาภิ วัตน์ ด้านการเมือง (political forces)  จากการที่รัฐบาลประเทศต่างๆ ได้ลด อุปสรรคด้านการค้าและ การลงทุนจากต่างประเทศ  การเกิดการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของกลุ่ม ประเทศคอมมิวนิสต์ ด้านเทคโนโลยี (technological forces)  ความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์และการ สื่อสาร  การเกิดระบบอินเตอร์เน็ตและการประมวลผล แบบเครือข่าย

6 ด้านการตลาด (market forces)  กิจการเองก็กลายเป็นลูกค้าในกระแสโลกาภิ วัตน์ไปด้วย ด้านต้นทุน (cost forces)  จากการพยายามลดต้นทุนจากการผลิตจำนวน มาก (economies of scale) ด้านการแข่งขัน (competitive forces)  จากการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นมากขึ้นจน ทำให้การแข่งขัน เกิดการขยายตัวไปทั่วทั้งโลก แรงผลักดันให้เกิดกระแสโลกาภิ วัตน์ ( ต่อ )

7 สภาพแวดล้อมของธุรกิจในกระแส โลกาภิวัตน์ สภาพแวดล้อม  หมายถึง แรงผลักดันทั้งมวลที่ส่งผลกระทบ ต่อการมีชีวิต อยู่รอดและการพัฒนาของกิจการ แรงผลักดัน ได้แก่  แรงผลักดันจากภายนอก (external forces) เป็นแรงผลักดันจาก ภายนอกองค์การส่งผลกระทบต่อกิจการซึ่ง ฝ่ายบริหารไม่สามารถ ที่จะควบคุมหรือบริหารจัดการได้โดยตรง  แรงผลักดันจากภายใน (internal forces) คือ แรงผลักดันที่ เกิดจากภายในองค์การที่ฝ่ายบริหารสามารถ ควบคุมหรือ บริหารจัดการเพื่อให้กิจการสามารถปรับตัว ได้ตามแรงผลักดัน จากภายนอก

8 แรงผลักดันภายนอก ได้แก่ ด้านสภาพทางกายภาพ  สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ด้านเชิงการแข่งขัน  ชนิด จำนวน สถานที่ตั้ง ด้านการกระจายสินค้า  เพื่อการกระจายสินค้าและบริการ สภาพเศรษฐกิจและการเงิน  ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ค่าจ้างแรงงาน ขั้นต่ำ การบริโภคและการใช้จ่ายของประชากร  อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราภาษี

9 ด้านกฏหมาย และ ด้านการเมือง  กฏหมายควบคุมต่างๆ ที่ธุรกิจต้องปฏิบัติ ตาม  การจัดตั้งรัฐบาล การจัดตั้งองค์กรระหว่าง ประเทศ ด้านสังคมวัฒนธรรม  ทัศนคติ ความเชื่อ ความคิดเห็น ด้านแรงงาน  ทักษะฝีมือแรงงาน ทัศนคติของแรงงาน ด้านเทคโนโลยี  เครื่องมือและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ แปลงทรัพยากร ให้เป็นผลิตภัณฑ์ แรงผลักดันภายนอก ( ต่อ )

10 แรงผลักดันภายใน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  เงินทุน วัตถุดิบ แรงงาน กิจกรรมการบริหารจัดการต่างๆ ของ องค์กร  การทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การผลิต การตลาด

11 ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ต่อ ธุรกิจ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคือระบบเศรษฐกิจ โลกเกิดการ หลอมรวมและผูกติดกันมากขึ้น ผลกระทบสำคัญสองประการ  ผลกระทบด้านการตลาด  ผลกระทบด้านการผลิต

12 ผลกระทบด้านการตลาด - เกิดการรวมตัวอย่างชัดเจนของตลาดที่เคยแยกกัน อยู่กลายเป็นตลาดเดียว  รสนิยมและความชอบแผ่ครอบคลุมเป็นบรรทัด ฐานเดียวกันทั้งโลก  กิจการเสนอสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งโลก ในการสร้างตลาดโลก - ยังคงมีความแตกต่างสำหรับตลาดในแต่ละ ประเทศในหลายๆ มิติ - ความแตกต่างนี้ทำให้การตลาด การดำเนินกลยุทธ์ และลักษณะ สินค้ายังต้องปรับแต่งให้เข้ากับเงื่อนไขในแต่ละ ประเทศ - ขอบเขตปัญหากว้างและซับซ้อนมากขึ้น - การแทรกแซงการค้าและการลงทุนของภาครัฐ ก่อให้เกิดปัญหา สกุลเงินที่แตกต่างกันส่งผลกระทบต่อการลงทุน ระหว่างประเทศ

13 ผลกระทบด้านการ ผลิต  เกิดการแสวงหาสินค้าและบริการ จากสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกเพื่อสร้างความได้เปรียบต่อ คู่แข่งในด้านต้นทุน และคุณภาพของปัจจัยการผลิต ได้แก่ แรงงาน (labor) ที่ดิน (land) เงินทุน (capital)

14 การผลิตในกระแสโลกาภิวัตน์ ผลิ ต ออกแ บบ Example 1

15 ปริมาณการค้าและการผลิตของโลก ระหว่างปี 1950-2002

16 ตัวอย่างรูปแบบอัตราภาษีศุลกากรที่ ลดลง

17 เสมือนโลกที่กำลังหดตัว

18 การเกิดขึ้นขององค์กรระหว่าง ประเทศ การเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้เกิด ความจำเป็น ที่จะต้องมีองค์กรระหว่างประเทศช่วยในการ บริหารจัดการ การกำหนดกฏเกณฑ์ต่างๆ ในตลาดโลก ได้แก่  GATT  WTO  IMF  World bank  United Nations


ดาวน์โหลด ppt ธุรกิจในโลกาภิวัตน์ Globalizing Business. ขอบเขตที่ควรทำความเข้าใจ 1) ความเข้าใจพื้นฐานและสิ่งเกี่ยวข้องที่ ควรรู้ 2) สภาพแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google