งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม 1. นายอติเทพ ชนะจิตต์ 4921319002 2. นางสาวสุภาพ จำปาศักดิ์ 4921319050 3. นางสาวอุทัยรัตน์ ตาเพชร 4921319045 4. นางสาวกนกวรรณ โลหิตคุปต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม 1. นายอติเทพ ชนะจิตต์ 4921319002 2. นางสาวสุภาพ จำปาศักดิ์ 4921319050 3. นางสาวอุทัยรัตน์ ตาเพชร 4921319045 4. นางสาวกนกวรรณ โลหิตคุปต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิกในกลุ่ม 1. นายอติเทพ ชนะจิตต์ 4921319002 2. นางสาวสุภาพ จำปาศักดิ์ 4921319050 3. นางสาวอุทัยรัตน์ ตาเพชร 4921319045 4. นางสาวกนกวรรณ โลหิตคุปต์ 4921319060 5. นายสุริยศักดิ์ ทิพศร 4921319283

3 ความหมายของการตลาด การตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการ วางแผนและการปฏิบัติตามแนวคิด การกำหนด ราคา การส่งเสริมการตลาด และการจัดจำหน่าย สินค้าและบริการ เพื่อสร้างให้เกิดการ แลกเปลี่ยนที่ทำให้ผู้บริ การตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการ วางแผนและการปฏิบัติตามแนวคิด การกำหนด ราคา การส่งเสริมการตลาด และการจัดจำหน่าย สินค้าและบริการ เพื่อสร้างให้เกิดการ แลกเปลี่ยนที่ทำให้ผู้บริ โภคได้รับความสุข ความพอใจ และบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร โภคได้รับความสุข ความพอใจ และบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร

4 ตลาด (Market) องค์ประกอบของตลาด องค์ประกอบของตลาด กลุ่มบุคคลหรือองค์กร กลุ่มบุคคลหรือองค์กร มีความจำเป็น หรือ ต้องการในผลิตภัณฑ์ มีความจำเป็น หรือ ต้องการในผลิตภัณฑ์ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยน ( มีกำลัง ซื้อ ) มีความสามารถในการแลกเปลี่ยน ( มีกำลัง ซื้อ ) มีความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนด้วย ทรัพยากรที่ตนมี มีความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนด้วย ทรัพยากรที่ตนมี มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ

5 ส่วนผสมทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาดเป็นการตัดสินใจรวม เกี่ยวกับหน้าที่ทั้งหมดทางการตลาดสำหรับ สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในตลาดแห่งใดแห่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อฝ่ายการตลาดได้ทำ การวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆก็จับทำแผนการ รวมซึ่งเป็นการประสานการตัดสินใจด้านต่างๆ ส่วนผสมทางการตลาดเป็นการตัดสินใจรวม เกี่ยวกับหน้าที่ทั้งหมดทางการตลาดสำหรับ สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในตลาดแห่งใดแห่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อฝ่ายการตลาดได้ทำ การวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆก็จับทำแผนการ รวมซึ่งเป็นการประสานการตัดสินใจด้านต่างๆ จุดสำคัญของการตลาด จุดสำคัญของการตลาด - ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้บริโภค ได้รับความพึงพอใจ - ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้บริโภค ได้รับความพึงพอใจ - เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด สินค้าและ บริการ - เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด สินค้าและ บริการ

6 วิวัฒนาการแนวความคิดการตลาด วิวัฒนาการแนวความคิดการตลาด แนวความคิดด้านการผลิต แนวความคิดด้านการผลิต แนวความคิดด้านตัวผลิตภัณฑ์ แนวความคิดด้านตัวผลิตภัณฑ์ แนวความคิดด้านการขาย แนวความคิดด้านการขาย แนวความคิดด้านการตลาด แนวความคิดด้านการตลาด แนวความคิดการตลาดที่เกี่ยวกับสังคม แนวความคิดการตลาดที่เกี่ยวกับสังคม

7 ความสำคัญของการตลาด ความสำคัญของการตลาด ความสำคัญต่อบุคคล ความสำคัญต่อบุคคล – สร้างอาชีพ – อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ ความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ – สร้างรายได้ให้องค์กร – ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่เพิ่มมากขึ้น ความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม : สร้าง รายได้ให้ประเทศ

8 หน้าที่ทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยตลาด –เ–เ–เ–เก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาดมาใช้ในการ วิเคราะห์และวิจัย การซื้อ: ซื้อจากแหล่งที่เหมาะสมเพื่อควบคุม ต้นทุน การเก็บรักษา: เก็บรักษาให้พอกับความต้องการ ของลูกค้า และไม่นานเกินไปจนล้าสมัย การจัด มาตรฐานและคุณภาพของสินค้า –ไ–ไ–ไ–ได้มาตรฐาน, ตรงความต้องการลูกค้า

9 ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s – Product – Price – Place – Promotion

10 Product สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ทั้ง จับต้องได้และไม่ได้ GGGGoods SSSServices IIIIdeas

11 Price การกำหนดราคาสินค้าและการตัดสินใจเรื่องการเงิน เช่น การผ่อนส่ง สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตั้งราคา สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตั้งราคา - ต้นทุน - ความสามารถในการซื้อของลูกค้า - สิ่งแวดล้อมทางการตลาด เช่น คู่แข่ง

12 Place Place การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ - การขนส่ง - การคลังสินค้า / การบริหารสินค้าคงเหลือ - การตัดสินใจเรื่องคนกลาง

13 Promotion - การโฆษณา : แจ้งข่าวของกิจการและสินค้า โดยผ่านสื่อต่างๆ และ - การโฆษณา : แจ้งข่าวของกิจการและสินค้า โดยผ่านสื่อต่างๆ และ เสียค่าใช้จ่าย เสียค่าใช้จ่าย - การขายโดยใช้พนักงานขาย : จูงใจด้วยการ เจรจา - การขายโดยใช้พนักงานขาย : จูงใจด้วยการ เจรจา - การส่งเสริมการขาย : เร่งการตัดสินใจซื้อ, ให้ซื้อ มากขึ้น, มากขึ้น - การส่งเสริมการขาย : เร่งการตัดสินใจซื้อ, ให้ซื้อ มากขึ้น, มากขึ้น หรือให้ทดลองใช้ หรือให้ทดลองใช้ - การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ : สร้าง ภาพลักษณ์ - การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ : สร้าง ภาพลักษณ์

14 รูปแบบการตัดสินใจทางการตลาด มี 7 ขั้นตอน คือ มี 7 ขั้นตอน คือ 1. การวิเคราะห์การตลาด 1. การวิเคราะห์การตลาด 2. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 2. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 3. การกำหนดเป้าหมาย 3. การกำหนดเป้าหมาย 4. การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 4. การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5. วางแผนและกลยุทธและใช้ส่วนผสมทาง การตลาด 5. วางแผนและกลยุทธและใช้ส่วนผสมทาง การตลาด 6. การจัดรูปองค์การทางการตลาด 6. การจัดรูปองค์การทางการตลาด 7. การวางระบบการควบคุม 7. การวางระบบการควบคุม

15 Solf ware ที่เหมาะสมในงานการตลาด 1.Powerpoint จะช่วยในการนำเสนองานต่างๆ ให้กับลูกค้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเข้าใจ ง่าย 2.Excel จะสามารถทำงานเกี่ยวกับงานบัญชี ต่างๆในองค์กรนั้นๆได้ดีและสะดวกโดยเฉพาะ ในงานที่มีตัวเลขมากๆ 3.Word เป็นหลักในการพิมพ์ข้อมูลหรือเอกสาร ต่างๆในงานการตลาดสะดวกในการใช้และเป็นที่ นิยมมากในหมู่คนทำงาน


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม 1. นายอติเทพ ชนะจิตต์ 4921319002 2. นางสาวสุภาพ จำปาศักดิ์ 4921319050 3. นางสาวอุทัยรัตน์ ตาเพชร 4921319045 4. นางสาวกนกวรรณ โลหิตคุปต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google