งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูล  ข้อมูลมีความสำคัญมากต่อองค์การ ดังนั้น จะต้องมีการจัดเก็บที่เป็นระบบ สามารถค้นหา ได้ง่าย เพื่อที่นำมาใช้ให้ทันเวลา ในการ ตัดสินใจของผู้บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูล  ข้อมูลมีความสำคัญมากต่อองค์การ ดังนั้น จะต้องมีการจัดเก็บที่เป็นระบบ สามารถค้นหา ได้ง่าย เพื่อที่นำมาใช้ให้ทันเวลา ในการ ตัดสินใจของผู้บริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูล  ข้อมูลมีความสำคัญมากต่อองค์การ ดังนั้น จะต้องมีการจัดเก็บที่เป็นระบบ สามารถค้นหา ได้ง่าย เพื่อที่นำมาใช้ให้ทันเวลา ในการ ตัดสินใจของผู้บริหาร และความต้องการของ ลูกค้า  Mark Twin การเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ก็ เหมือนกับการเก็บขยะไว้  ความสามารถในการจัดการข้อมูล เป็นส่วน สำคัญที่จะทำให้เราสามารถนำข้อมูลออกมา ใช้ประโยชน์ได้

2 การรวบรวมและจัดระเบียนข้อมูล ในสมัยแรก  ข้อมูลไม่มาก สามารถเก็บในแฟ้มเอกสาร ได้  เมื่อองค์การขยายใหญ่ขึ้น ทำให้ข้อมูลมาก มีความซับซ้อน และผู้บริหารต้องการข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ทำให้ต้องใช้ คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย และในที่สุดจะเกิด เป็นระบบสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลมี 2 ประเภท 1. การจัดเก็บข้อมูลแบบเรียงลำดับ 2. การจัดแฟ้มข้อมูลแบบสุ่ม

3 ฐานข้อมูล  การจะได้มาซึ่งระบบสารสนเทศที่ดีนั้น จะต้องมีฐานข้อมูลที่ดีก่อน  ฐานข้อมูลหมายถึง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ที่ผู้ใช้ใดๆ สามารถเรียกใช้ร่วมกันได้ตาม ต้องการ ข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลจะต้อง เป็นระบบ และไม่ซ้ำซ้อนกัน  การใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ ฐานข้อมูลต้องคำนึ่งถึง แฟ้มข้อมูลย่อย แฟ้มข้อมูลสำรอง  การเข้าถึงข้อมูลแบบแนวดิ่ง และแบบระดับ

4 logical structure and physical structure  logical structure เป็นมุมมองของผู้ออกแบบ ฐานข้อมูล คนทั่วไปสามารถทำความเข้าใจ ได้ง่าย logical structure  physical structure เป็นโครงสร้างที่แท้จริง ซึ่งผู้เกี่ยวข้อง คือ programmer, network administrator และ system administrator

5 logical structure

6 ชนิดความสัมพันธ์ของข้อมูล 1. 2. 1:1 1:M

7 ชนิดความสัมพันธ์ของข้อมูล ( ต่อ ) 3. 4. M:1 M:N

8 โครงสร้างข้อมูล  แบบจำลองการจัดข้อมูลเชิงลำดับ ขั้น แบบจำลองการจัดข้อมูลเชิงลำดับ ขั้น  แบบจำลองการจัดข้อมูลแบบ เครือข่าย แบบจำลองการจัดข้อมูลแบบ เครือข่าย  แบบจำลองการจัดข้อมูลเชิง สัมพันธ์ แบบจำลองการจัดข้อมูลเชิง สัมพันธ์

9 แบบจำลองการจัดข้อมูลเชิง ลำดับขั้น

10 แบบจำลองการจัดข้อมูลแบบ เครือข่าย

11 แบบจำลองการจัดข้อมูลเชิง สัมพันธ์

12 ระบบการจัดการฐานข้อมูล  หมายถึงชุดคำสั่งซึ่งทำหน้าที่สร้าง ควบคุม และดูแลระบบฐานข้อมูล เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ สามารถเข้าถึงข้อมูล คัดเลือกข้อมูลและ สามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 1. ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล 2. ภาษาสำหรับการใช้ข้อมูล 3. พจนานุกรมข้อมูล

13 User and Database Database structure Customer Inventory Invoice Products DBMS

14 หน้าที่ของระบบจัดการ ฐานข้อมูล  1. ประสานกับผู้จัดการแฟ้มข้อมูล (file manager) ใน การจัดเก็บ เรียกใช้ และแก้ไขข้อมูล  2. ควบคุมความสมบูรณ์แน่นอนของข้อมูลให้อยู่ใน สภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานตลอดเวลา  3. ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลมิให้ถูกจารกรรม ก่อการร้าย สูญหาย หรือถูก ทำลายโดยไม่ตั้งใจ  4. ดูแลรักษาข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ตลอดจนสร้างระบบข้อมูลสำรองขึ้นเพื่อ ป้องกัน ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาด อุบัติเหตุ หรือการกระทำที่ จงใจ  5. ควบคุมความต่อเนื่องและลำดับในการทำงานที่ เหมาะสม เพื่อให้การใช้งานสะดวกรวดเร็วและ ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูล  ข้อมูลมีความสำคัญมากต่อองค์การ ดังนั้น จะต้องมีการจัดเก็บที่เป็นระบบ สามารถค้นหา ได้ง่าย เพื่อที่นำมาใช้ให้ทันเวลา ในการ ตัดสินใจของผู้บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google