งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของ สำนักงานสมัยใหม่ บทที่ 4. 1. องค์ประกอบของ สำนักงานอัตโนมัติ • พิจารณาตามองค์ประกอบของ สำนักงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1. สิ่งแวดล้อมภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของ สำนักงานสมัยใหม่ บทที่ 4. 1. องค์ประกอบของ สำนักงานอัตโนมัติ • พิจารณาตามองค์ประกอบของ สำนักงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1. สิ่งแวดล้อมภายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของ สำนักงานสมัยใหม่ บทที่ 4

2 1. องค์ประกอบของ สำนักงานอัตโนมัติ • พิจารณาตามองค์ประกอบของ สำนักงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1. สิ่งแวดล้อมภายใน 2. สิ่งแวดล้อมภายนอก

3 1. สิ่งแวดล้อมภายนอก สำนักงาน สิ่งแวดล้อม ภายนอก สำนักงาน ที่ตั้ง โรงงาน การ คมนาคม เศรษฐกิจการเมืองสังคม

4 ที่ตั้งสำนักงาน • มีสิ่งอำนวยความ สะดวก ไฟฟ้า น้ำ การขนส่ง ทางผ่าน ย่าน ธุรกิจ

5 การคมนาคม • ใกล้ที่พัก เส้นทาง การ เดินทาง พาหนะ เดินทางไป ทำงาน หรือ การ ขนส่งสินค้าของ บริษัท

6 เศรษฐกิจ • ค่าครองชีพ มีผล ต่อการดำเนิน ธุรกิจ ส่งผล กระทบต่อต้นทุน

7 การเมือง • นโยบายของ รัฐบาล ค่าครอง ชีพขั้นต่ำ ส่งผล ให้ค่าต้นทุน แรงงาน ปรับขึ้น ลง ตามนโยบาย

8 สังคม • ค่านิยม เมือง ท่องเที่ยว หรือ เทศกาล ราคา สินค้าและบริการ ต่างเมือง ต่าง สังคม ราคา แตกต่าง

9 2. สิ่งแวดล้อมภายใน สำนักงาน สิ่งแวดล้อมในสำนักงาน อัตโนมัติ ภาย ใน บุคลากร ผัง สำนักงาน บทบาท หน้าที่ ค่าจ้าง เงินเดือน ความรู้ ความสามารถ การจัดโต๊ะ เก้าอี้ การวาง ตำแหน่งระบบ การติดต่อ ประสานงาน

10 2.1 บุคลากรภายใน สำนักงานอัตโนมัติ ผู้บริหาร ระดับสูง ผู้บริหาร ระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น พนักงาน อำนาจสั่งการ รับผิดชอบ กำหนดนโยบาย กำหนดแนวปฏิบัติ ควบคุม - แนะนำ ปฎิบัติงานผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการใหญ่

11 2.2 ผังสำนักงานอัตโนมัติ • การวางตำแหน่งเครื่องมืออุปกรณ์ให้ สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้ • ติดต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร โทรศัพท์ เครื่องถ่าย เอกสาร แสงสวาง

12 2. คุณสมบัติของบุคลากรใน สำนักงานอัตโนมัติ 1. พูดและเขียนภาษาไทยได้ดี 2. ใช้ตัวสะกดการันต์ได้ถูกต้อง 3. คิดเลขได้ถูกต้องรวดเร็ว 4. ลายมือดี อ่านง่าย 5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

13 3. กระบวนการปฏิบัติงานใน สำนักงานอัตโนมัติ 3.1 การรับเอกสารและข้อมูล มีการ ปรับเปลี่ยนจากเอกสารที่เป็นกระดาษ กลายเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 3.2 การบันทึกเอกสารและข้อมูล บันทึก ในระบบคอมพิวเตอร์ และควรระวังเรื่อง ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 3.3 การสื่อสารและข้อมูล จากที่เคยเดิน เอกสารส่งจดหมายปรับเป็น โทรศัพท์ หรือ อีเมลล์ ทำให้งานดำเนินไปได้ รวดเร็วกว่า

14 3. กระบวนการปฏิบัติงานใน สำนักงานอัตโนมัติ ( ต่อ ) 3.4 การเตรียมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดำเนินการจัดการให้เป็นสารสนเทศ จาก ที่เคยจำทำและเก็บไว้ในแฟ้ม ตู้เอกสาร ก็เก็บในระบบคอมพิวเตอร์ สะดวกรวดเร็ว ต่อการค้นหาและเรียกใช้งาน 3.5 การกระจายข่าวสาร จากที่เคยส่ง เอกสารเป็นกระดาษ ถ้าหากส่งหลายคนก็ ต้องส่งหลายแผ่นสิ้นเปลือง เปลี่ยนเป็น ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวดเร็วและ ประหยัดกว่า

15 4. เทคโนโลยีเบื้องต้นใน สำนักงานอัตโนมัติ 4.1 ระบบงานพิมพ์ ใช้คอมพิวเตอร์แทน เครื่องพิมพ์ดีด และปรินเตอร์ 4.2 ระบบโทรคมนาคม ใช้ระบบสื่อสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์แผนก ฝ่าย 4.3 ระบบรับส่งและจัดเก็บเอกสาร เก็บ เอกสารลงระบบคอมพิวเตอร์ ลดพื้นที่ใน การจัดเก็บ 4.4 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปัจจุบันงาน ทุกฝ่ายใช้คอมพิวเตอร์ ในการทำงาน ทั้งหมด

16 4. เทคโนโลยีเบื้องต้นใน สำนักงานอัตโนมัติ ( ต่อ ) 4.4 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ใช้ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องแต่ ละแผนกเข้าด้วยกัน รวมถือเชื่อต่อกัน ได้ทั่วโลก

17 5. การบริหารสำนักงาน อัตโนมัติ ผู้บริหารแต่ละระดับจะมีความแตกต่างกันใน เรื่องของอำนาจและการบริหาร 1. ผู้บริหารระดับสูง กำหนดนโยบาย วางแผนระยะยาวการตัดสินใจ 2. ผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการฝ่าย ต่างๆ รับนโยบายมาปฏิบัติ 3. ผู้บริหารระดับต้นหรือระดับ ปฏิบัติงาน รับผิดชอบโดยตรงต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย

18 แนวทางในการบริหาร สำนักงานอัตโนมัติ • หลักการบริหารตามกระบวนการ บริหารงานแบบ POS-CORBD P = Planning การวางแผนล่วงหน้า O = Organizing กำหนดโครงสร้างของ หน่วยงาน S = Staffing จัดคนให้ตรงงาน Put the right man in the right job

19 POS-CORBD D = Directing การตัดสินใจ การสั่งการ ควบคุม Co = Coordinating การประสานงาน การ ร่วมมือกันภายในองค์กร R = Reporting การรายงานผลการ ปฏิบัติงานความเคลื่อนไหว งาน ก้าวหน้าเพียงใด B = Budgeting งบประมาณ บัญชีรายรับ รายจ่าย ควบคุมและตรวจสอบทางการ เงิน


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของ สำนักงานสมัยใหม่ บทที่ 4. 1. องค์ประกอบของ สำนักงานอัตโนมัติ • พิจารณาตามองค์ประกอบของ สำนักงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1. สิ่งแวดล้อมภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google