งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดและแนวทางดำเนินการ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย ( ครั้งที่ 1) สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย 16 กุมภาพันธ์ 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดและแนวทางดำเนินการ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย ( ครั้งที่ 1) สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย 16 กุมภาพันธ์ 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดและแนวทางดำเนินการ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย ( ครั้งที่ 1) สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย 16 กุมภาพันธ์ 2550

2 ประสบการณ์ นโยบายที่อยู่อาศัย แห่งชาติ ประเทศไทยเคยมีแผนนโยบายที่อยู่อาศัย ระดับชาติ 2 ฉบับคือ 1. นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย พ. ศ. 2526 2. นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย ( ฉบับ ปรับปรุง ) พ. ศ. 2531 ผู้รับผิดชอบคือ คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัย

3 นโยบายการพัฒนาที่อยู่ อาศัย พ. ศ. 2526 • มีขนาดค่อนข้างสั้น (24 หน้า ) • ประกอบด้วยนโยบายส่วนรวม และนโยบายเฉพาะ • นโยบายส่วนรวม – พัฒนาคุณภาพชีวิต – การก่อสร้าง – การเงิน – องค์กรและการประสานงาน • นโยบายเฉพาะ แยกเป็น – นโยบายเฉพาะการเคหะแห่งชาติ – นโยบายเฉพาะธนาคารอาคารสงเคราะห์

4 นโยบายการพัฒนาที่อยู่ อาศัย ( ปรับปรุง ) พ. ศ. 2531 เหตุผลที่ปรับปรุง : ตลาดที่อยู่อาศัย ขยายตัวเร็วมาก จากมาตรการกระตุ้น ของรัฐบาล ใช้วิธีการ : ( ก ) ประเมินสภาพปัญหา ( ข ) กำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหา ( ค ) กำหนดมาตรการ สภาพปัญหา กทม :  ปัญหาโดยรวม : คุณภาพที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค  การผลิต : ภาครัฐผลิตน้อย เอกชนขาดระบบจัดการ ดูแล บางครั้งผลิตมากเกินควร  การเงิน : ธอส. เงินทุนระยะยาวไม่เพียงพอ ธพ. อื่นคิด ดอกเบี้ยสูง แต่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ผู้มีรายได้น้อยเข้าไม่ถึงเงินทุน เคหะ  ที่ดิน : ชุมชนแออัดส่วนใหญ่เช่าที่ บางส่วนบุกรุกที่ ราชการ แต่มีที่ว่างอยู่มาก (50%) มีการแบ่งย่อยที่ดินมาก ขึ้น เพื่อเลี่ยงข้อบังคับผังเมือง รัฐพัฒนาสาธารณูปโภคไม่ ทัน

5 นโยบายการพัฒนาที่อยู่ อาศัย ( ปรับปรุง ) พ. ศ. 2531 สภาพปัญหา กทม ( ต่อ ):  กฎหมาย ระเบียบ : กทม. บังคับที่ว่างด้านหน้าตึก มากเกินไป หลีกเลี่ยงการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  องค์กรและการประสานงาน : ไม่ประสานงาน เท่าที่ควร ความเจริญไปตามถนนหลัก ขาดสาธารณูปโภค ในส่วนอื่น เกิดที่ว่างเปล่าประโยชน์มาก  เทคโนโลยีและวัสดุก่อสร้าง : วัสดุก่อสร้าง ไม่ได้มาตรฐาน นำเข้ามาก เครื่องจักรราคาสูง R&D มี น้อยมาก  กิจกรรมพัฒนาทางสังคม : ผู้อยู่บ้านจัดสรรไม่เข้า ร่วมกิจกรรมส่วนรวม รัฐไม่ส่งเสริมเพียงพอ สำหรับใน เคหะชุมชน คนย้ายเข้าออกบ่อย ชุมชนไม่ต่อเนื่อง รัฐขาด กำลังพล ขาดแผนงาน ล่าช้า

6 นโยบายการพัฒนาที่อยู่ อาศัย ( ปรับปรุง ) พ. ศ. 2531 สภาพปัญหา ภูมิภาค :  มีส่วนคล้ายกับในเขต กทม. คือ ปัญหา คุณภาพที่อยู่อาศัย สินเชื่อไม่เพียงพอ มี ชุมชนแออัดในเมืองใหญ่  ผู้ผลิตยังผลิตไม่สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย  ตลาดที่ดิน ส่วนใหญ่ปลูกสร้างเอง จัดสรร น้อยกว่า กทม.  มีความเป็นผังเมืองกว่า กทม.  ชนบทไม่มีปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย แต่ มีปัญหาสภาพเสื่อมโทรม การสร้างขาด หลักวิชา ขาดบริการสาธารณะรุนแรง ( การศึกษา สาธารณสุข คมนาคม น้ำดื่มน้ำ ใช้ )

7 โครงการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาที่อยู่ อาศัย พ. ศ. 2550 • สร้างกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย • ครอบคลุมที่อยู่อาศัยทุกระดับ ทุกประเภท ทุกพื้นที่ • เน้นการระดมความคิดจากทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง • มีงานวิจัยรองรับเท่าที่เป็นไปได้ • ผลลัพธ์ที่คาดหมาย – ผลการระดมความคิดที่ครอบคลุมประเด็นทาง นโยบายครบถ้วน – รวบรวมข้อดี - ข้อเสีย ของแต่ละมาตรการ / นโยบาย – ผลงานสุดท้าย คือ ทางเลือกนโยบาย (policy options) ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า สำหรับให้ พรรคการเมือง / รัฐบาลนำไปใช้

8 แผนการดำเนินงาน สัมมนา 1 ( รวบรวมประเด็น ) ประเด็น 2 ประเด็น 1 ประเด็น 3 ประเด็น 6 ประเด็น 5 ประเด็น x สัมมนา 2.1 สัมมนา 3-4 ( สังเคราะห์และสรุป ) สัมมนา 2.2 สัมมนา 2.3 สัมมนา 2.x

9 การสัมมนา ครั้งที่ 1 วัตถุประสงค์ – รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาที่อยู่ อาศัยครบถ้วน – เสริมด้วยประเด็นย่อยในแต่ละ ประเด็นหลักพอสมควร วิธีการ – บรรยายนำโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 รอบ ช่วงเช้า – อภิปรายกลุ่ม 6 กลุ่ม ช่วงบ่าย

10 ตัวอย่างประเด็นการ อภิปราย •Demand & Supply • ผังเมือง • สาธารณูปโภค • กฎหมาย ระเบียบ • โครงสร้างภาษี • การเงิน สินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย • รูปแบบองค์กร กำกับดูแล นโยบายที่อยู่ อาศัย • ระบบข้อมูลที่อยู่ อาศัย • บทบาทภาครัฐ vs ภาคเอกชน + ประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นสำหรับที่อยู่ อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดและแนวทางดำเนินการ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการ พัฒนาที่อยู่อาศัย ( ครั้งที่ 1) สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย 16 กุมภาพันธ์ 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google