งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการดำเนินงานธุรกิจเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการดำเนินงานธุรกิจเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการดำเนินงานธุรกิจเครือข่าย
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานธุรกิจเครือข่าย

2 ความจำเป็นในการเสริมสร้างวิธีการดำเนินงานธุรกิจเครือข่าย
หากพิจารณาถึงความจำเป็นแล้ว มีหลักการที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ประการ 1. สถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดล้อม (ปัญหาและการขยายตัวเกินความสามารถ) 2. การสร้างพื้นที่ทางสังคม (แก้ปัญหา สร้างพื้นที่ทางสังคม) 3. การประสานผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม (พึ่งพาอาศัยกัน ประสานผลประโยชน์ ความรู้ รายได้ ประสบการณ์)

3 การจัดการดำเนินงานธุรกิจเครือข่ายตามวงจรชีวิตเครือข่าย
ในการจัดการดำเนินงานธุรกิจเครือข่ายนั้นจะเน้นไปที่การจัดการตนเองของเครือข่ายเป็นหลัก จะพิจารณาเห็นว่า ในการการจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพนั้น สมาชิกทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงขั้นตอนและวงจรของเครือข่าย เพราะการพัฒนาของเครือข่ายในแต่ละช่วงมีความแตกต่างกันตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

4 ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเครือข่าย
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจเครือข่าย มีดังนี้ ปัจจัยภายใน (ความร่วมมือของประชาชน จิตสำนึกส่วนรวม ความสามารถของผู้นำ การจัดการเครือข่ายที่เหมาะสม) ปัจจัยภายนอก (แหล่งทุนวิชาการ หน่วยงานวิจัย กองทุนสนับสนุน สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการรวมพลังเครือข่าย)

5 กระบวนการขายนำมาประยุกต์ใช้ธุรกิจเครือข่าย
พัฒนาการการดำเนินงานธุรกิจเครือข่าย เนื่องจากสังคมไทยมักจะมีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีความสนิทสนมกันค่อนข้างง่าย ปรองดองกัน เช่น การรวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งเป็นเครือข่ายเกษตรกร เป็นต้น ดังนั้นพัฒนาการของธุรกิจเครือข่ายจึงไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นจนเกินไป สามารถพัฒนาให้เครือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้นได้อย่างรวดเร็วหากทุกคนในองค์กรร่วมมือกันขยายเครือข่าย

6 องค์ประกอบของธุรกิจเครือข่าย
1.ดำเนินการสานต่อร่วมกัน 2.จุดมุ่งหมายเดียวกัน 3.ทำหน้าที่อย่างมีจิตสำนึก 4.มีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน 5.ระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร

7 กระบวนการขายนำมาประยุกต์ใช้ธุรกิจเครือข่าย
1.การแสวงหาลูกค้าอนาคตหรือผู้มุ่งหวัง 2.การเตรียมตัวก่อนเข้าพบกลุ่มเป้าหมาย 3.การเข้าพบ 4.การเสนอขาย การสาธิตสินค้า 5.การปฏิบัติต่อข้อโต้แย้ง 6.การปิดการขาย 7.การบริการหลังการขาย การติดตามผล

8 ศัพท์ท้ายบท Marketing Logistic การส่งกำลังบำรุง Departure การลาจาก
Business-Format แบบแผนธุรกิจ Clear กระจ่าง Complete สมบูรณ์ Passive Income ผลรวมของทั้งเครือข่าย Profit Minded จิตใจมุ่งอยู่ที่กำไร Purchasing Agent ตัวแทนซื้อ


ดาวน์โหลด ppt วิธีการดำเนินงานธุรกิจเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google