งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดกลยุทธ์ การตลาด - การจูงใจตลาด ( ส่วน ประสมการตลาด ) * ผลิตภัณฑ์ * ราคา * สถานที่และช่องทาง การจัดจำหน่าย * การส่งเสริม การตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดกลยุทธ์ การตลาด - การจูงใจตลาด ( ส่วน ประสมการตลาด ) * ผลิตภัณฑ์ * ราคา * สถานที่และช่องทาง การจัดจำหน่าย * การส่งเสริม การตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดกลยุทธ์ การตลาด - การจูงใจตลาด ( ส่วน ประสมการตลาด ) * ผลิตภัณฑ์ * ราคา * สถานที่และช่องทาง การจัดจำหน่าย * การส่งเสริม การตลาด

2 องค์ประกอบของ ผลิตภัณฑ์ ( สินค้าและบริการ ) - ประโยชน์พื้นฐาน - ลักษณะทางกายภาพ - คุณสมบัติและเงื่อนไขที่ผู้ ซื้อคาดหวัง - ผลประโยชน์ / บริการ เพิ่มเติมที่ได้รับควบคู่ไปกับ การซื้อ - ศักยภาพการพัฒนา ผลิตภัณฑ์

3 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ - สายผลิตภัณฑ์ - ตราสินค้า - บรรจุภัณฑ์

4 สายผลิตภัณฑ์ 1. การนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคา ที่ต่ำกว่าเดิมมาจำหน่าย 2. การนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคา ที่สูงกว่าเดิมออกมาจำหน่าย 3. การนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคา ต่ำกว่าเดิมหรือมีคุณภาพและราคาสูง กว่าเดิมออกจำหน่าย 4. เพิ่มผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆเข้าไปในสาย ผลิตภัณฑ์เดิม 5. การตัดรายการของผลิตภัณฑ์ในสาย ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

5 ตราสินค้า 1. การใช้ตราเฉพาะ ให้ แตกต่างกันสำหรับสินค้า แต่ละชนิด 2. การใช้ตรารวมสำหรับ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด 3. การใช้ตรารวมแยกกัน สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละ กลุ่ม

6 บรรจุภัณฑ์ ประเภทของบรรจุ ภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ทำ การออกแบบบรรจุ ภัณฑ์

7 พัฒนาหรือปรับปรุงให้ ทันสมัย สามารถนำบรรจุภัณฑ์ มาใช้ประโยชน์ ภายหลัง การนำสินค้าหลายชนิด มารวมกัน


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดกลยุทธ์ การตลาด - การจูงใจตลาด ( ส่วน ประสมการตลาด ) * ผลิตภัณฑ์ * ราคา * สถานที่และช่องทาง การจัดจำหน่าย * การส่งเสริม การตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google