งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตและต้นทุนการผลิต. การผลิต (Production) กระบวนการรวบรวมเอาปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน วัตถุดิบ และ เทคโนโลยีต่างๆ มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตและต้นทุนการผลิต. การผลิต (Production) กระบวนการรวบรวมเอาปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน วัตถุดิบ และ เทคโนโลยีต่างๆ มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตและต้นทุนการผลิต

2 การผลิต (Production) กระบวนการรวบรวมเอาปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน วัตถุดิบ และ เทคโนโลยีต่างๆ มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ กระบวนการในการผลิต  วิธีการผลิต ผลผลิตจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิต

3 ฟังค์ชั่นการผลิต (Production Function) Q A = f (X 1, X 2, X 3,…, X n ) TP = f (X 1, X 2, X 3,…, X n ) เมื่อ Q A คือ ปริมาณผลผลิต A TPคือ จำนวนผลผลิตรวม (Total Product) X 1, X 2, X 3,…, X n คือ ปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ

4 การผลิตสินค้าใดๆ จะมีวิธีการผลิตได้มากกว่า 1 วิธี ประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด

5 ประสิทธิภาพในการผลิต วิธีการผลิตที่ได้ผลผลิตสูงสุด จากปัจจัยการผลิต ที่มีอยู่อย่างจำกัด เสียต้นทุนการผลิตน้อยที่สุด

6 ระยะเวลาการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ การผลิตในระยะสั้น (Short Run) การผลิตในระยะยาว (Long Run)

7 ระยะเวลาการผลิตที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตทั้ง ปัจจัยคงที่และปัจจัยแปรผัน การผลิตในระยะสั้น (Short Run) ระยะเวลาการผลิตซึ่งนานเพียงพอที่ผู้ผลิตจะ เปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตทุกชนิดให้มีจำนวน ตามต้องการได้ การผลิตในระยะยาว (Long Run) มีเพียงปัจจัยแปรผัน

8 ปัจจัยแปรผัน (Variable Factors) ปัจจัยการผลิตที่สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงตาม ปริมาณการผลิตได้ ซึ่งถ้าผลิตมากก็ใช้มาก ผลิตน้อยก็ใช้น้อย เช่น วัตถุดิบ แรงงาน เป็นต้น ปัจจัยคงที่ (Fixed Factors) ปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามปริมาณการผลิตได้ เช่น ที่ดิน โรงงาน เครื่องมือเครื่องจักร เป็นต้น

9 การผลิตในระยะสั้น ผลผลิตรวม ( Total Product : TP) : ผลผลิตทั้งหมดที่ได้จากการผลิตโดยใช้ปัจจัยการ ผลิตจำนวนหนึ่ง TP = f (X 1, X 2, X 3,…, X n ) = Q A TP = f (แรงงาน, ที่ดิน) ; (ที่ดินเป็นปัจจัยคงที่) TP = f (แรงงาน ) TP = f (ปัจจัยแปรผัน)

10 ผลผลิตเฉลี่ย ( Average Product : AP) : จำนวนผลผลิตทั้งหมดคิดเฉลี่ยต่อจำนวน ปัจจัยแปรผัน 1 หน่วย TP = f (ปัจจัยแปรผัน) AP = TP จำนวนปัจจัยแปรผัน

11 ผลผลิตส่วนเพิ่ม หรือ ผลผลิตหน่วยสุดท้าย ( Marginal Product : MP) : ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ปัจจัยแปรผันเพิ่มขึ้น หนึ่งหน่วย MP =  TP  จำนวนปัจจัยแปรผัน

12 - 1 0 1 2 3 4 3 2 *** 2.5 1.8 2.1 2.5 2.8 3 3 2 *** MPAP 31 1481 1571 61 1451 1241 9 521 211 001 ผลผลิตรวม (TP) แรงงาน (คน) ที่ดิน (ไร่)

13 TP n = MP 1 + MP 2 + MP 3 + … + MP n

14 TP ผลผลิต จำนวน แรงงาน 2 2 12 10 8 6 4 16 14 5678134 0 -2 AP MP

15 Q L 2 2 12 10 8 6 4 16 14 5678134 0 TP Q L 2 2 4 5678134 0 -2 MP MP = 0 ; TP สูงสุด MP < 0 TP ลดลง MP เพิ่มขึ้น TP เพิ่ม ในอัตราที่เพิ่มขึ้น MP ลดลง TP เพิ่ม ในอัตราที่ลดลง

16 กฎการลดน้อยถอยลงของการผลิต (Law of Diminishing Marginal Returns) : ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ถ้าผู้ผลิต เพิ่มการใช้ปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งไปเรื่อยๆ ทีละหน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ ปรากฎว่า ผลผลิตส่วนเพิ่ม (MP) ที่ได้รับจะมีจำนวนลดลง เรื่อยๆ

17 Q L 2 2 4 5678134 0 -2 MP AP ความสัมพันธ์ระหว่าง AP กับ MP 1.AP จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ MP > AP 2.AP จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อ MP < AP 3.AP จะมีค่าสูงสุด เมื่อ MP = AP

18 ผลผลิต จำนวน แรงงาน 2 2 12 10 8 6 4 16 14 5678134 0 -2 AP MP TP การแบ่งช่วงการผลิต I IIIII

19 การผลิตในระยะยาว กฎของผลได้ต่อการขยายขนาดการผลิต (Law of Returns to Scale) : ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ถ้าผู้ผลิตเพิ่ม ปัจจัยการผลิตทุกชนิดในสัดส่วนเดียวกันแล้ว ในระยะแรกผลได้จะเพิ่มขึ้น ในระยะที่สอง ผลได้จะคงที่ และในระยะที่สามผลได้จะลดลง

20 1. ระยะผลได้เพิ่มขึ้น (Increasing Return to Scale) เมื่อขยายการผลิต ผลผลิตรวมจะเพิ่มขึ้นใน สัดส่วนที่มากกว่าสัดส่วนการเพิ่มของปัจจัย การผลิต “การประหยัดต่อการขยายขนาดการผลิต” ( Economies of Scale) การประหยัดภายในกิจการ (Internal Economies) การประหยัดภายนอกกิจการ (External Economies)

21 Economies of Scale 1. การประหยัดทางด้านแรงงาน 2. การประหยัดทางด้านเทคนิคการผลิต 3. การประหยัดทางด้านการจัดการ 4. การประหยัดทางด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ ต้นทุนต่อหน่วยสินค้าลดลง

22 2. ระยะผลได้คงที่ (Constant Return to Scale) เมื่อขยายการผลิต ผลผลิตรวมที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น ในสัดส่วนเดียวกับการเพิ่มของปัจจัยการผลิต

23 3. ระยะผลได้ลดลง (Decreasing Return to Scale) เมื่อขยายการผลิต ผลผลิตรวมจะเพิ่มขึ้นใน สัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนการเพิ่มของปัจจัย การผลิต “การไม่ประหยัดต่อการขยายขนาดการผลิต” (Diseconomies of Scale) การไม่ประหยัดภายในกิจการ (Internal Diseconomies) การไม่ประหยัดภายนอกกิจการ (External Diseconomies)

24 Q A = f(ทุน, แรงงาน) 1001020 QAQA แรงงานทุน เพิ่ม ทุนและแรงงาน เท่ากัน 50% 1801530 Q A เพิ่มขึ้น 80% Increasing Return to Scale 1501530 Q A เพิ่มขึ้น 50% Constant Return to Scale 1201530 Q A เพิ่มขึ้น 20% Decreasing Return to Scale


ดาวน์โหลด ppt การผลิตและต้นทุนการผลิต. การผลิต (Production) กระบวนการรวบรวมเอาปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน วัตถุดิบ และ เทคโนโลยีต่างๆ มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google