งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ได้กล่าวว่า ในระดับบุคคลข่าวสารที่ ได้จากระบบ ช่วยทั้งในแง่ ส่วนตัวและวิชาชีพ ในระดับองค์การ การจะมีส่วนช่วยองค์การให้มี ประสิทธิภาพจะมีผลกระทบต่อกล ยุทธ์และความสำเร็จขององค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ได้กล่าวว่า ในระดับบุคคลข่าวสารที่ ได้จากระบบ ช่วยทั้งในแง่ ส่วนตัวและวิชาชีพ ในระดับองค์การ การจะมีส่วนช่วยองค์การให้มี ประสิทธิภาพจะมีผลกระทบต่อกล ยุทธ์และความสำเร็จขององค์การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ได้กล่าวว่า ในระดับบุคคลข่าวสารที่ ได้จากระบบ ช่วยทั้งในแง่ ส่วนตัวและวิชาชีพ ในระดับองค์การ การจะมีส่วนช่วยองค์การให้มี ประสิทธิภาพจะมีผลกระทบต่อกล ยุทธ์และความสำเร็จขององค์การ ผลประโยชน์ที่จะได้จากการใช้ ข่าวสารโดยผ่าน MIS ที่มี ประสิทธิภาพ คือ

2 เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและ บริการ ปลอดภัยมากขึ้น ให้บริการดีขึ้น ความได้เปรียบในการแข่งขัน ผิดพลาดน้อยลง ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

3 ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงกว่า ปรับปรุงส่งเสริมการให้การดูแล ทางสุขภาพ ทำให้การติดต่อสื่อสารดีขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มผลผลิต การบริหารที่มีประสิทธิภาพดี ยิ่งขึ้น

4 สร้างโอกาสมากยิ่งขั้น ลดความต้องการด้านแรงงาน ลดต้นทุน การตัดสินใจในด้านการเงิน การควบคุมงานที่เหนือกว่า การตัดสินใจในการบริหาร

5 การใช้ข่าวสาร ทำให้สามารถผลิต สินค้า ตามที่สั่งและการตอบสนองที่ รวดเร็ว การใช้ข่าวสาร ทำให้ลดต้นทุน สินค้าคงคลังและทุนดำเนินการ การใช้ข่าวสารทำให้เกิดการ ติดต่อ ระหว่างองค์กร การใช้ข่าวสารผนวกกับการ สนับสนุนส่งกำลังบำรุง


ดาวน์โหลด ppt ได้กล่าวว่า ในระดับบุคคลข่าวสารที่ ได้จากระบบ ช่วยทั้งในแง่ ส่วนตัวและวิชาชีพ ในระดับองค์การ การจะมีส่วนช่วยองค์การให้มี ประสิทธิภาพจะมีผลกระทบต่อกล ยุทธ์และความสำเร็จขององค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google