งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทการบริหารงาน สำนักงาน 1. การบริหารข่าวสารข้อมูลและ การบริหารงานสำนักงาน การดำเนินงานโดยทั่วไปแล้ว มักจะมีความจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ งานข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอเช่นการซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทการบริหารงาน สำนักงาน 1. การบริหารข่าวสารข้อมูลและ การบริหารงานสำนักงาน การดำเนินงานโดยทั่วไปแล้ว มักจะมีความจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ งานข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอเช่นการซื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทการบริหารงาน สำนักงาน 1. การบริหารข่าวสารข้อมูลและ การบริหารงานสำนักงาน การดำเนินงานโดยทั่วไปแล้ว มักจะมีความจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ งานข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอเช่นการซื้อ การขาย การให้บริการ การผลิต บุคลากร เป็นต้น

2 2. ลักษณะของงานสำนักงาน 2.1 เป็นงานประเภทให้บริการกับ หน่วยงานต่างๆเพราะงานบริการนั้นถือ ว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักของการ บริหารงานสำนักงาน ส่วนงานที่สำคัญ รองลงไปคือ การพิจารณาค่าใช้จ่ายใน สำนักงาน 2.2 ขนาดของงานให้บริการใน สำนักงานนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก องค์การซึ่งไม่อาจควบคุมได้ 2.3 งานสำนักงานไม่อาจคำนวณกำไร ได้โดยตรง 2.4 งานสำนักงาน มีลักษณะแตกต่าง จากงานอื่นๆคือ เป็นงานเกี่ยวกับการ บันทึกขีดเขียน

3 3. วัตถุประสงค์ของการบริหารงาน สำนักงาน 3.1 ประสานกิจกรรมอันเป็นงาน สำนักงาน ซึ่งปฏิบัติอยู่ในหน่วยงาน ต่างๆ 3.2 รักษามาตรฐานด้านปริมาณ และ คุณภาพ 3.3 จัดระบบและวิธีปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ 3.4 จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน 3.5 จัดให้มีการควบคุมพนักงาน สำนักงาน 3.6 จัดให้มีข้อมูลที่จำเป็นอย่าง ครบถ้วน

4 3.7 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ พนักงานสำนักงาน 3.8 กำหนดตารางเวลาการทำงาน เพื่อให้สำเร็จตามเวลา 3.9 กำหนดวิธีปฏิบัติไว้เพื่อจะได้เลือก บุคคลที่เหมาะสมกับงาน 3.10 ช่วยให้พนักงาน ปฏิบัติงานอย่าง มีประสิทธิภาพสูง 3.11 ให้มีการใช้เครื่องมือเครื่องจักร อย่างถูกวิธี 3.12 เก็บรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ของผู้บริหาร

5 4. กิจกรรมในสำนักงาน กิจกรรมในสำนักงานเป็นหนทางไปสู่ ความสำเร็จเท่านั้น และ มีขอบเขต กว้างขวาง 4.1 จัดรูปงานในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ 4.2 จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทาง กายภาพ 4.3 กำหนดรายละเอียดประกอบการจัดหา เครื่องมือเครื่องใช้ 4.4 จัดให้มีเครื่องมือติดต่อสื่อสาร และ การ ให้บริการอย่างเพียงพอ 4.5 รักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง 4.6 วิเคราะห์งานและปรับปรุง 4.7 การควบคุมงานในสำนักงาน

6 สรุป ดังนั้น ผู้บริหารงานสำนักงาน มี ความสำคัญขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การ และตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย


ดาวน์โหลด ppt บทบาทการบริหารงาน สำนักงาน 1. การบริหารข่าวสารข้อมูลและ การบริหารงานสำนักงาน การดำเนินงานโดยทั่วไปแล้ว มักจะมีความจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ งานข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอเช่นการซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google