งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทการบริหารงานสำนักงาน 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทการบริหารงานสำนักงาน 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทการบริหารงานสำนักงาน 1
บทบาทการบริหารงานสำนักงาน 1. การบริหารข่าวสารข้อมูลและการบริหารงานสำนักงาน การดำเนินงานโดยทั่วไปแล้วมักจะมีความจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับงานข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอเช่นการซื้อการขาย การให้บริการ การผลิต บุคลากร เป็นต้น

2 2. ลักษณะของงานสำนักงาน
2.1 เป็นงานประเภทให้บริการกับหน่วยงานต่างๆเพราะงานบริการนั้นถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักของการบริหารงานสำนักงาน ส่วนงานที่สำคัญรองลงไปคือ การพิจารณาค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 2.2 ขนาดของงานให้บริการในสำนักงานนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกองค์การซึ่งไม่อาจควบคุมได้ 2.3 งานสำนักงานไม่อาจคำนวณกำไรได้โดยตรง 2.4 งานสำนักงาน มีลักษณะแตกต่างจากงานอื่นๆคือ เป็นงานเกี่ยวกับการบันทึกขีดเขียน

3 3. วัตถุประสงค์ของการบริหารงานสำนักงาน 3
3. วัตถุประสงค์ของการบริหารงานสำนักงาน 3.1 ประสานกิจกรรมอันเป็นงานสำนักงาน ซึ่งปฏิบัติอยู่ในหน่วยงานต่างๆ 3.2 รักษามาตรฐานด้านปริมาณ และ คุณภาพ 3.3 จัดระบบและวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 3.4 จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน 3.5 จัดให้มีการควบคุมพนักงานสำนักงาน 3.6 จัดให้มีข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วน

4 3. 7 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสำนักงาน 3
3.7 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสำนักงาน 3.8 กำหนดตารางเวลาการทำงาน เพื่อให้สำเร็จตามเวลา 3.9 กำหนดวิธีปฏิบัติไว้เพื่อจะได้เลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงาน 3.10 ช่วยให้พนักงาน ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง 3.11 ให้มีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างถูกวิธี 3.12 เก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

5 4. กิจกรรมในสำนักงาน กิจกรรมในสำนักงานเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จเท่านั้น และ มีขอบเขตกว้างขวาง 4.1 จัดรูปงานในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ 4.2 จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ 4.3 กำหนดรายละเอียดประกอบการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ 4.4 จัดให้มีเครื่องมือติดต่อสื่อสาร และ การให้บริการอย่างเพียงพอ 4.5 รักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 4.6 วิเคราะห์งานและปรับปรุง 4.7 การควบคุมงานในสำนักงาน

6 สรุป ดังนั้น ผู้บริหารงานสำนักงาน มีความสำคัญขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การ และตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย


ดาวน์โหลด ppt บทบาทการบริหารงานสำนักงาน 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google