งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- การเปลี่ยนแผนการผลิตรวมเป็นตารางการผลิต หลัก - การกำหนดตารางการผลิตหลักโดยเทคนิค เวลา ใช้ของหมด - กำหนดตารางการผลิตหลักโดยเทคนิคตัวแบบ การควบคุมสินค้าคงคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- การเปลี่ยนแผนการผลิตรวมเป็นตารางการผลิต หลัก - การกำหนดตารางการผลิตหลักโดยเทคนิค เวลา ใช้ของหมด - กำหนดตารางการผลิตหลักโดยเทคนิคตัวแบบ การควบคุมสินค้าคงคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - การเปลี่ยนแผนการผลิตรวมเป็นตารางการผลิต หลัก - การกำหนดตารางการผลิตหลักโดยเทคนิค เวลา ใช้ของหมด - กำหนดตารางการผลิตหลักโดยเทคนิคตัวแบบ การควบคุมสินค้าคงคลัง - ตารางการผลิตหลักและการวางแผนกำลังการ ผลิตขั้นต้น

2 ตารางการผลิตหลัก แสดงรายการ ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่ต้องทำการผลิต ในช่วงเวลาถัดไป ซึ่งรวมถึงปริมาณที่ต้อง ทำการผลิตด้วย เวลาใช้ของหมด เป็นเทคนิคที่ใช้ใน การกำหนดตารางการผลิตหลัก โดยแบ่ง ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ อัตราการใช้ของที่ มีอยู่ และอัตราการใช้ของคงคลัง

3 อัตราการใช้ของที่มีอยู่ พิจารณา จำนวนสินค้าแต่ละชนิดที่จะต้องทำการ ผลิตตามช่วงเวลาต่างๆโดยอาศัยอัตราส่วน ระหว่างจำนวนสินค้าที่มีอยู่ทั้งหมดกับ อัตราการใช้สินค้าในช่วงเวลาเดียวกัน อัตราการใช้ของคงคลัง ใช้ในการ จัดลำดับการผลิตสินค้าแต่ละชนิดตามที่ คำนวณได้จากอัตราการใช้ของที่มีอยู่ พิจารณาโดยใช้อัตราส่วนระหว่างสินค้าคง คลังต้นงวดกับอัตราการใช้สินค้าใน ช่วงเวลาเดียวกัน

4 กำหนดหน่วยงานที่จะผลิต ( ขั้น 1) การวางแผนเกี่ยวกับแรงงานและระดับการผลิต ( ขั้น 2) เปลี่ยนแผนการผลิตโดยหารายการสินค้าและปริมาณที่ต้องผลิตจัดทำตารางการผลิตหลัก ( ขั้น 4)


ดาวน์โหลด ppt - การเปลี่ยนแผนการผลิตรวมเป็นตารางการผลิต หลัก - การกำหนดตารางการผลิตหลักโดยเทคนิค เวลา ใช้ของหมด - กำหนดตารางการผลิตหลักโดยเทคนิคตัวแบบ การควบคุมสินค้าคงคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google