งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมาย หลักการจัด องค์การ สาเหตุที่ต้องมีการ จัดองค์การ 1. ปรับปรุง พัฒนา ประสิทธิภาพ และ คุณภาพของงานที่ทำ 2. แสดงให้เห็นถึง ภาระหน้าที่ 3. ระบบการติดต่อสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมาย หลักการจัด องค์การ สาเหตุที่ต้องมีการ จัดองค์การ 1. ปรับปรุง พัฒนา ประสิทธิภาพ และ คุณภาพของงานที่ทำ 2. แสดงให้เห็นถึง ภาระหน้าที่ 3. ระบบการติดต่อสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป้าหมาย หลักการจัด องค์การ

3 สาเหตุที่ต้องมีการ จัดองค์การ 1. ปรับปรุง พัฒนา ประสิทธิภาพ และ คุณภาพของงานที่ทำ 2. แสดงให้เห็นถึง ภาระหน้าที่ 3. ระบบการติดต่อสื่อสาร ที่ดี

4 ผลลัพธ์ในการจัดองค์การผลลัพธ์ในการจัดองค์การ “ เรียงลำดับขั้นจากสูงสุดถึงต่ำสุด ”

5

6 ความสัมพัน ธ์ที่เป็น ทางการ ของสมาชิก ทั้งหลายใน องค์การ องค์การที่เป็นทางการ

7 การแบ่งงาน การจัดแผนกงาน การกระจายอำนาจหน้าที่ การประสานงาน

8 ตลาด บุคคล บัญชี ผลิต จัดซื้อ

9 อิสระและเสรีภาพในการ วางแผนจัดการกับงานของตน ว่ามีมากน้อยเพียงใด ความลึกสูง ท้า ทาย ท้า ทาย รับผิดชอบ รับผิดชอบ ไม่ ควบคุม ไม่ ควบคุม ความลึกต่ำ จำเจ น่าเบื่อ น่าเบื่อ ควบคุม ควบคุม

10 จำนวนชนิดของงานที่คนงาน ได้รับมอบหมาย จำนวนชนิดของงานที่คนงาน ได้รับมอบหมาย ขอบข่าย งานแคบ ประเภทงาน น้อยชนิด ขอบข่าย งานกว้าง ประเภทงาน มากชนิด

11 ความชำนาญ (Skill Variety) เอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) เอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) ความสำคัญของงาน (Task Significance) ความสำคัญของงาน (Task Significance) ความเป็นอิสระในงาน (Autonomy) ความเป็นอิสระในงาน (Autonomy) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

12 ผลทางบวก ต้นทุนต่ำลง  ต้นทุนต่ำลง  คนงานมีความชำนาญสูงขึ้น ผลทางบวก ต้นทุนต่ำลง  ต้นทุนต่ำลง  คนงานมีความชำนาญสูงขึ้น ผลทาง ลบ คนงานขาดงาน สูง  คนงานขาดงาน สูง  มีการเข้าออก งานบ่อย  ประสิทธิภาพ ของงานต่ำลง ผลทาง ลบ คนงานขาดงาน สูง  คนงานขาดงาน สูง  มีการเข้าออก งานบ่อย  ประสิทธิภาพ ของงานต่ำลง ผลกระทบ

13 การเพิ่มจำนวนของ กิจกรรมที่คนงานทำอยู่ ให้มีหลากหลายมาก ขึ้น

14 ความพยายามที่จะ ให้คนงานมีอิสระใน การทำงานมากขึ้น

15 การรวมงานชนิดต่าง ๆ หรือขั้นตอนการทำงาน ต่าง ๆ ให้เข้าอยู่ใน หน่วยงานใหญ่เดียวกัน

16 จัดตามหน้าที่  จัดตามหน้าที่  จัดตามผลิตภัณฑ์  จัดตามกิจกรรมหรือ กระบวนการผลิต  จัดตามลักษณะของ ลูกค้า  จัดตามพื้นที่

17

18

19

20

21

22 การจัดแผนก งานตามเวลา การจัดแผนก งานตามขนาด

23

24 อำนาจอย่าง ถูกต้องที่ได้ รับมาจาก องค์การ

25 อำนาจ ความสามา รถที่จะ กระทำหรือ ใช้อิทธิพล อำนาจ หน้าที่ สิทธิที่ ถูกต้องที่จะ กระทำการ อย่างใด อย่างหนึ่ง

26  แบบดั้งเดิม  ยอมรับในอำนาจ หน้าที่  สถานการณ์เป็น ตัวกำหน ด  บุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ

27 บทบัญญัติของบริษัทบทบัญญัติของบริษัท กฎหมายของรัฐกฎหมายของรัฐ คนงานทั่วไปคนงานทั่วไป ผู้บริหารระดับล่างผู้บริหารระดับล่าง ผู้บริหารระดับกลางผู้บริหารระดับกลาง ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับสูง ประธานประธาน คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหาร Classical Theory Classical Theory ผู้ใต้บังคับบัญชาโต้แย้งและปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามผู้ใต้บังคับบัญชาโต้แย้งและปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับคำสั่งของผู้จัดการผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับคำสั่งของผู้จัดการ ผู้จัดการออกคำสั่งผู้จัดการออกคำสั่ง ผู้จัดการออกคำสั่งผู้จัดการออกคำสั่ง ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ ผู้จัดการไม่มีอำนาจหน้าที่ Acceptance Theory

28 ประเภทของ อำนาจหน้าที่ 1. Line Authority 2. Staff Authority 3. Functional Authority

29 Line Authorit y  รับผิดชอบความสำเร็จ ขององค์การ  อยู่ใน Chain of Command Staff Authorit y  ช่วยเหลือหน่วยงานที่ เป็น Line  อยู่นอก Chain of Command Functional Authority  ช่วย Line และ Staff  บังคับบัญชานอกสาย งานได้

30  กำหนดความ รับผิดชอบ  มอบหมายอำนาจ หน้าที่ “ หลักความเสมอ ภาค ”  ทำให้ ผู้บังคับบัญชารู้ถึง ภาระหน้าที่ “Accountability”

31 - อำนาจอยู่ที่ผู้บริหาร ระดับสูง - พนักงานขาดขวัญ กำลังใจ - พนักงานไม่กล้า ตัดสินใจ การรวม อำนาจ - ให้พนักงานช่วย ตัดสินใจ - พนักงานมีขวัญ กำลังใจ - งานท้าทาย การกระจาย อำนาจ

32 รวมอำนาจหรือกระจายอำนาจขึ้นอยู่กับ ขนาดองค์การ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม ขอบเขตภูมิประเทศ

33 ความพยายามของ กลุ่ม ความสอดคล้องของ กิจกรรม จุดมุ่งหมายร่วมอัน เดียวกัน

34 การมี ผู้บังคับบัญชา คนเดียว

35 อำนาจหน้าที่ จะเริ่มต้น ที่ระดับบนแล้วลดหลั่น ลงมาเรื่อยจนถึงระดับ ล่างเหมือนสายโซ่ร้อย ติดกัน โดยไม่ขาด

36 ขนาดควบคุม แคบ ขนาดควบคุม กว้าง จำนวนของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผู้บังคับบัญชา แต่ละคนต้องควบคุมดูแล จำนวนของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผู้บังคับบัญชา แต่ละคนต้องควบคุมดูแล Tall Organization Flat Organization

37 ประธาน รองประธาน ผู้จัดการ รองประธาน ผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้จัดการ องค์การที่มีโครงสร้างแบบสูง

38 ประธาน รองประธานรองประธาน องค์การที่มีโครงสร้างแบบแบนราบ

39 สายการบังคับบัญชา A CB F D G E HI Gangplank

40 Sir Ian Hamilton Lyndall Urwick ขนาดของผู้ใต้บังคับบัญชา 3-6 คน

41 V.G. Graicunas R = n(2 n-1 + n-1) โดยที่ R = จำนวนของความสัมพันธ์ทั้งหมด n = จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา

42 ข้อดี ข้อเสีย ข้อดี ช่วยให้รู้ ความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้น ข้อเสีย ไม่ได้บอกขนาด ของการควบคุมที่ดี ที่สุดควรจะเป็นกี่คน V.G. Graicunas

43 ปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้อง นำมาพิจารณา 1. ปัจจัยที่เกี่ยวกับ กิจกรรมที่ต้อง ควบคุมดูแล 2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ผู้บังคับบัญชา 3. ปัจจัยที่เกี่ยวกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมาย หลักการจัด องค์การ สาเหตุที่ต้องมีการ จัดองค์การ 1. ปรับปรุง พัฒนา ประสิทธิภาพ และ คุณภาพของงานที่ทำ 2. แสดงให้เห็นถึง ภาระหน้าที่ 3. ระบบการติดต่อสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google