งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 11 การค้าปลีกและการค้า ส่ง 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 11 การค้าปลีกและการค้า ส่ง 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 11 การค้าปลีกและการค้า ส่ง 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

2 2 หัวข้อเนื้อหาประจำบท 1. การค้าปลีก 2. ประเภทของผู้ค้าปลีก 3. การตัดสินใจทางการตลาดของผู้ค้า ปลีก 4. การค้าส่ง 5. ประเภทของผู้ค้าส่ง 6. การตัดสินใจทางการตลาดของผู้ค้า ส่ง 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

3 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถดังนี้ 1. อธิบายประเภทและหน้าที่ของการตลาด ค้าปลีกได้ 2. อธิบายปัจจัยใรการตัดสินใจทาง การตลาดของผู้ค้าปลีกได้ 3. อธิบายประเภทและหน้าที่ของการตลาด ค้าส่งได้ 4. อธิบายปัจจัยใรการตัดสินใจทาง การตลาดของผู้ค้าส่งได้ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

4 4 การค้าปลีก การค้าปลีก (Retailing) หมายถึง ทุกๆ กิจกรรมที่ขายสินค้า หรือบริการไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

5 5 ประเภทของผู้ค้าปลีก ร้านขาย สินค้า เฉพาะ อย่าง ห้างสรรพ สินค้า ร้านสรรพา หาร Supermar ket ร้านสะดวก ซื้อ ร้านมห สรรพสินค้า Superstore Discount Store Off-price Retailer Non-store 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ แบ่งตามราคา

6 6 1. Specialty Story • เป็นร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น – ร้านขายหนังสือ – ร้านขายดอกไม้ – ร้านขายไอศรีม – ร้านกาแฟ – ร้านขายยา – ร้านขายคอมพิวเตอร์ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

7 7 2. Department Store • ห้างสรรพสินค้า • มีสินค้าหลายๆ สายผลิตภัณฑ์ทั้ง เสื้อผ้า กระเป๋ารองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องครัว เครื่องเขียน เครื่องตกแต่งบ้าน จัดเป็น แผนกๆ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

8 8 3. Supermarket • ร้านสรรพาหาร หรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต • เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ให้ลูกค้าบริการ ตนเอง ร้านจะบริการเท่าที่จำเป็นเท่านั้น • ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหารสดและ แห้ง ของใช้ประจำวัน 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

9 9 4. Convenience Store • ร้านสะดวกซื้อ • เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในชุมชน • ขายสินค้าประเภทอาหารสดและแห้ง และของ ใช้ประจำวัน แต่เน้นเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ขายดี และสะดวกซื้อเท่านั้น 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

10 10 5. Superstore • ร้านมหสรรพสินค้า หรือ ศูนย์การค้า • เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ภายในศูนย์ ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์ มาร์เก็ต ร้านอาหาร ธนาคาร โรงเรียนสอน พิเศษ ฯลฯ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

11 11 6. Discount Store • ร้ายขายสินค้าราคาต่ำ • ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานใน ราคาต่ำ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

12 12 7. Off-price Retailer • ขายสินค้าปกติมีคุณภาพดี แต่มักเป็นส่วนที่ เหลือหรือตกรุ่น หรือได้ราคาพิเศษจากผู้ผลิต • ผู้ค้าปลีกสินค้าลดราคา มี 3 ประเภท 1. ผู้ค้าปลีกสินค้าลดราคาที่ดำเนินงานโดย อิสระ 2. ร้านค้าปลีกจากโรงงาน 3. ร้านคลังสินค้าจำกัดเฉพาะสมาชิก 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

13 13 การตัดสินใจของผู้ค้าปลีก • ตลาดเป้าหมายและตำแหน่ง ทางการตลาด • กำหนดตลาดเป้าหมายก่อน เช่น เน้นผู้ซื้อระดับบน ระดับกลาง หรือ ระดับล่าง • แล้วจึงตัดสินใจวางตำแหน่ง ทางการตลาดนั้นๆ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

14 14 การตัดสินใจของผู้ค้าปลีก • ผลิตภัณฑ์และบริการ • ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ • บริการ • บรรยากาศของร้าน • ราคา • กำไรต่อหน่วยสูง แต่ขายได้ปริมาณต่ำ • กำไรต่อหน่วยต่ำ แต่ขายได้ปริมาณมาก 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

15 15 การตัดสินใจของผู้ค้าปลีก • สถานที่ • ทำเลที่ตั้งของร้านค้าปลีกมีความสำคัญต่อ การดึงดูดใจลูกค้า • การส่งเสริมการตลาด • ผู้ค้าปลีกนิยมใช้เครื่องมือพื้นฐาน ได้แก่ การโฆษณา การใช้พนักงานขาย การ ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และ การตลาดทางตรง ในการเข้าถึงลูกค้า 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

16 16 การค้าส่ง การค้าส่ง (Wholesaling) หมายถึง ทุกๆ กิจกรรมที่ผู้ค้าส่งขายสินค้าและ บริการไปสู่ผู้ค้าปลีกที่ซื้อสินค้าไปขาย ต่อ หรือธุรกิจอุตสาหกรรมที่ซื้อไปใช้ใน การทำธุรกิจ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

17 17 ประเภทของผู้ค้าส่ง 1. ผู้ค้า ส่งอิสระ บริการเต็ม รูปแบบ พ่อค้าส่งผู้จัดจำหน่าย บริการอย่าง จำกัด ขายเป็นเงินสด และ ขนสินค้ากลับเอง ผู้ค้าส่งรถบรรทุกสินค้าไม่ผ่านมือสินค้าที่ไม่ใช่อาหารสหกรณ์ผู้ผลิตผู้ค้าส่งทางไปษณีย์ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

18 18 ประเภทของผู้ค้าส่ง 2. นายหน้าและ ตัวแทน นายหน้าตัวแทน 3. สาขาและ สำนักงานขาย ของผู้ผลิต สำนักงา นขาย สำนักกง านซื้อ 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

19 19 การตัดสินใจของผู้ค้าส่ง • สินค้าและบริการ • เลือกเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ที่สามารถ ทำกำไรได้มาก • คอยดูแลว่ามีบริการใดมีบทบาทใน การสร้างความสัมพันธ์ดีกับลูกค้า บริการใดต้องยกเลิก • การกำหนดราคา • นิยมกำหนดราคาโดยบวกเพิ่มจาก ต้นทุน 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING

20 20 การตัดสินใจของผู้ค้าส่ง • ด้านการเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย • ทำเลต้องมีค่าเช่าต่ำ เงินลงทุนในอาคาร ไม่สูงเกินไป เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่ มากเกินไป • ปัจจุบันมีคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบสั่งซื้อ ออนไลน์ • การส่งเสริมการตลาด • ผู้ค้าส่งมักไม่สนใจการการส่งเสริม การตลาดเท่าใดนัก แต่จะใช้แค่การ ส่งเสริมการขายและการขายโดยพนักงาน 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 11 การค้าปลีกและการค้า ส่ง 12 SEP 2011 BA2301 PRINCIPLES OF MARKETING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google