งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์ข้อ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์ข้อ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์ข้อ 1
ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปี ย้อนหลังสหกรณ์ มีผลการดำเนินงานไม่ขาดทุนเว้นแต่ปีใดมีอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิก และสหกรณ์โดยรวมให้ตัดปีนั้นออก

2 สาเหตุของปัญหา สหกรณ์มีต้นทุนธุรกิจสูง สหกรณ์มีการทำธุรกิจน้อย มีการลงทุนในทรัพย์สินมาก บริหารการจัดการหนี้ไม่ประสิทธิภาพ - หนี้ค้างนาน - ดอกเบี้ยค้างสูง สมาชิกขาดความศรัทธาในสหกรณ์ สหกรณ์มีการทุจริต

3 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ
ปัญหา 2. การบริหารการจัดการ 1. การดำเนินธุรกิจ กฎหมาย คน เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ เงินทุน อุปกรณ์พื้นฐาน

4 1. การดำเนินธุรกิจ แนวทางแก้ไข โครงการรัฐบางโครงการ เช่น รับจำนำข้าว
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง ปริมาณธุรกิจน้อย ต้นทุนธุรกิจสูง แนวทางแก้ไข ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพิ่มปริมาณธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก (เพิ่มปริมาณ/เพิ่มประเภท)

5 2. การบริหารการจัดการ คน
2. การบริหารการจัดการ คน สมาชิก ไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ /ขาดจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของ /มีรายได้น้อยและไม่แน่นอน แก้ไข สร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ สก. /ส่งเสริมอาชีพให้สมาชิก คณะกรรมการ ขาดองค์ความรู้ทักษะ ในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ /ขาดการนำองค์กร แก้ไข ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ /นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ฝ่ายจัดการ ขาดฝ่ายจัดการ/มีการจัดจ้างเกินความจำเป็น/จัดหาคนไม่เหมาะสมกับงาน /ทุจริต แก้ไข มอบหมายกรรมการทำหน้าที่แทน/จัดจ้างชั่วคราว เพิ่ม/ขยายให้มีรายได้เพียงพอกับอัตราจ้าง /เพิ่มองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน /มีการควบคุมภายใน

6 เงินทุน ใช้ทุนภายนอกสูง/ เงินทุนไม่เพียงพอ /เงินทุนล้นระบบ
แก้ไข จัดหาวิธีการระดมทุน/ หาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงิน และภาครัฐ /เชื่อมโยงเครือข่ายเงินทุน/ลงทุนตามคำแนะนำของกรมฯ /หรือที่มีความเสียงน้อย

7 กฎหมาย ระเบียบบางระเบียบไม่คล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
แก้ไข ปรับปรุง/แก้ไข ระเบียบให้มีความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของ สก.

8 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ
ขาดการวางแผน/ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง แก้ไข วิเคราะห์สถานการณ์ของสหกรณ์เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผน กลยุทธ์ของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนที่เกี่ยวข้อง และนำสู่การปฏิบัติ รวมทั้งให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

9 อุปกรณ์พื้นฐาน ขาดปัจจัยพื้นฐานทางด้านการตลาดที่จำเป็น /ใช้อุปกรณ์การตลาดบางอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ (ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง) แก้ไข จัดหาปัจจัยพื้นฐานฯ ตามความจำเป็น /และใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ

10 แนวทางป้องกัน 1. เน้นให้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย (กรรมการ สมาชิก ฝ่ายจัดการ) 2. มีองค์ความรู้/ข้อมูล ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (SWOT) 4. วางแผนอย่างเป็นระบบ 5. ปฏิบัติตามแผน 6. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน/ปรับแผน 7. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์ข้อ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google