งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่าน เกณฑ์ข้อ 1 ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปี ย้อนหลังสหกรณ์ มีผลการ ดำเนินงานไม่ขาดทุนเว้นแต่ปีใด มีอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่าน เกณฑ์ข้อ 1 ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปี ย้อนหลังสหกรณ์ มีผลการ ดำเนินงานไม่ขาดทุนเว้นแต่ปีใด มีอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติจน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่าน เกณฑ์ข้อ 1 ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปี ย้อนหลังสหกรณ์ มีผลการ ดำเนินงานไม่ขาดทุนเว้นแต่ปีใด มีอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติจน เกิดความเสียหายต่อสมาชิก และสหกรณ์โดยรวมให้ตัดปีนั้น ออก

2 สาเหตุของปัญหา สหกรณ์มีต้นทุนธุรกิจสูง สหกรณ์มีการทำธุรกิจน้อย มีการลงทุนในทรัพย์สินมาก บริหารการจัดการหนี้ไม่ประสิทธิภาพ - หนี้ค้างนาน - ดอกเบี้ยค้างสูง สมาชิกขาดความศรัทธาในสหกรณ์ สหกรณ์มีการทุจริต

3 ปัญหา 1. การ ดำเนิน ธุรกิจ 2. การ บริหาร การ จัดการ คน เงินทุน กฎหมา ย อุปกรณ์ พื้นฐาน เครื่องมือที่ ใช้ในการ จัดการ

4 โครงการรัฐบางโครงการ เช่น รับจำนำข้าว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง ปริมาณธุรกิจน้อย ต้นทุนธุรกิจสูง แนวทางแก้ไข ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพิ่มปริมาณธุรกิจ ตามความต้องการของสมาชิก ( เพิ่ม ปริมาณ / เพิ่มประเภท ) 1. การดำเนินธุรกิจ

5 2. การบริหารการจัดการ คน สมาชิก ไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ / ขาด จิตสำนึกในความเป็นเจ้าของ / มีรายได้น้อยและไม่ แน่นอน แก้ไข สร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ สก. / ส่งเสริมอาชีพให้สมาชิก ฝ่ายจัดการ ขาดฝ่ายจัดการ / มีการจัดจ้างเกินความจำเป็น / จัดหาคนไม่เหมาะสมกับงาน / ทุจริต แก้ไข มอบหมายกรรมการทำหน้าที่แทน / จัดจ้างชั่วคราว เพิ่ม / ขยายให้มีรายได้เพียงพอกับอัตราจ้าง / เพิ่มองค์ความรู้ ในการปฏิบัติงาน / มีการควบคุมภายใน

6 ใช้ทุนภายนอกสูง / เงินทุนไม่เพียงพอ / เงินทุนล้นระบบ แก้ไข จัดหาวิธีการระดมทุน / หาแหล่ง เงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงิน และ ภาครัฐ / เชื่อมโยงเครือข่ายเงินทุน / ลงทุน ตามคำแนะนำของกรมฯ / หรือที่มีความเสียง น้อย เงินทุน

7 ระเบียบบางระเบียบไม่คล่องตัวในการ ดำเนินธุรกิจ แก้ไข ปรับปรุง / แก้ไข ระเบียบให้มีความ เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน ของ สก. กฎหมาย

8 ขาดการวางแผน / ปรับแผนให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง แก้ไข วิเคราะห์สถานการณ์ของสหกรณ์ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผน กลยุทธ์ของ สหกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนที่เกี่ยวข้อง และนำสู่การปฏิบัติ รวมทั้งให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการ จัดการ

9 ขาดปัจจัยพื้นฐานทางด้านการตลาดที่ จำเป็น / ใช้อุปกรณ์การตลาดบางอย่างไม่ เต็มประสิทธิภาพ ( ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง ) แก้ไข จัดหาปัจจัยพื้นฐานฯ ตามความ จำเป็น / และใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ อุปกรณ์พื้นฐาน

10 แนวทางป้องกัน 1. เน้นให้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ( กรรมการ สมาชิก ฝ่ายจัดการ ) 2. มีองค์ความรู้ / ข้อมูล ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร (SWOT) 4. วางแผนอย่างเป็นระบบ 5. ปฏิบัติตามแผน 6. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน / ปรับแผน 7. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่าน เกณฑ์ข้อ 1 ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปี ย้อนหลังสหกรณ์ มีผลการ ดำเนินงานไม่ขาดทุนเว้นแต่ปีใด มีอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google