งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา MIS เป็นวิชาที่เน้นทฤษฎีแต่ถูกจัดให้เรียน ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่ง ขาดความสนใจ เล่นเฟสบุ๊ค (Face book) ในขณะที่ ครูสอนและทุกครั้งที่มีโอกาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา MIS เป็นวิชาที่เน้นทฤษฎีแต่ถูกจัดให้เรียน ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่ง ขาดความสนใจ เล่นเฟสบุ๊ค (Face book) ในขณะที่ ครูสอนและทุกครั้งที่มีโอกาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิชา MIS เป็นวิชาที่เน้นทฤษฎีแต่ถูกจัดให้เรียน ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่ง ขาดความสนใจ เล่นเฟสบุ๊ค (Face book) ในขณะที่ ครูสอนและทุกครั้งที่มีโอกาส แม้จะตั้งเงื่อนไขว่าขอเวลาสอนเนื้อหาก่อน 1 ชั่วโมง โดยที่ครูใช้วิธีการดึงสายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ออก แล้วอีก 1 ชั่วโมงที่เหลือค่อยเสียบสายเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตเพื่อให้นักศึกษาเล่นเฟสบุ๊คไปพร้อมกับ ทำงานที่ครูมอบหมายให้ แต่ผู้เรียนก็ยังขาดความ รับผิดชอบ ส่งผลให้ทำงานส่งไม่ทัน

3 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการเรียนผ่าน นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม เรื่อง “ระบบสารสนเทศและการนำไปใช้” ประกอบ เนื้อหาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รหัส(MIS) 3215-2004 สำหรับ ปวส.1/9 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

4 Y เริ่มต้นการ ทำงาน สิ้นสุดการ ทำงาน ศึกษาตัวอย่างการสร้างสื่อประสม รูปแบบต่างๆ รวบรวมเนื้อหาที่จะนำมาทำ สื่อประสม สำรวจสภาพ / ประเด็น ปัญหา ศึกษาเอกสารและทบทวนทฤษฎี ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอเค้า โครงงานวิจัย เพื่อพัฒนา สื่อ ประสมฯ N สร้างสื่อประสมวิชาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ สร้างเครื่องมือเพื่อประเมินผลการใช้ สื่อประสม นำสื่อประสมไปใช้ประกอบการเรียน ประเมินผลการสื่อ ประสม สรุปผลการสื่อ ประสม

5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การประเมินผลจากแบบทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียน ในเนื้อหาหน่วยเรียนที่ เลือก จำนวน 20 ข้อ โดยใช้โปรแกรม Web Quest V 1.3

6 หมายเหตุ เลขที่ 7 และเลขที่ 12 ภายหลังได้ลาออกไป และเลขที่ 5 ได้พักการเรียน

7 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ ของวิทยาลัย เทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ มีคะแนนดีขึ้น และสามารถทำงานที่ได้รับ มอบหมายเสร็จตามกำหนดเวลา ตลอดจน สามารถนำสื่อประสม เรื่อง “ระบบสารสนเทศ และการนำไปใช้” กลับไปทบทวนภายหลัง ได้ และครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อประสม เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนให้ ครบทุกหน่วยเรียน

8


ดาวน์โหลด ppt วิชา MIS เป็นวิชาที่เน้นทฤษฎีแต่ถูกจัดให้เรียน ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่ง ขาดความสนใจ เล่นเฟสบุ๊ค (Face book) ในขณะที่ ครูสอนและทุกครั้งที่มีโอกาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google