งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการวิจัย วิชา MIS เป็นวิชาที่เน้นทฤษฎีแต่ถูกจัดให้เรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความสนใจ เล่นเฟสบุ๊ค (Face book) ในขณะที่ครูสอนและทุกครั้งที่มีโอกาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการวิจัย วิชา MIS เป็นวิชาที่เน้นทฤษฎีแต่ถูกจัดให้เรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความสนใจ เล่นเฟสบุ๊ค (Face book) ในขณะที่ครูสอนและทุกครั้งที่มีโอกาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหาการวิจัย วิชา MIS เป็นวิชาที่เน้นทฤษฎีแต่ถูกจัดให้เรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความสนใจ เล่นเฟสบุ๊ค (Face book) ในขณะที่ครูสอนและทุกครั้งที่มีโอกาส แม้จะตั้งเงื่อนไขว่าขอเวลาสอนเนื้อหาก่อน 1 ชั่วโมง โดยที่ครูใช้วิธีการดึงสายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตออก แล้วอีก 1 ชั่วโมงที่เหลือค่อยเสียบสายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้นักศึกษาเล่นเฟสบุ๊คไปพร้อมกับทำงานที่ครูมอบหมายให้ แต่ผู้เรียนก็ยังขาดความรับผิดชอบ ส่งผลให้ทำงานส่งไม่ทัน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการเรียนผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม เรื่อง “ระบบสารสนเทศและการนำไปใช้” ประกอบเนื้อหาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รหัส(MIS) สำหรับ ปวส.1/9 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

4 สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการพัฒนาสื่อประสม เริ่มต้นการทำงาน
Y เริ่มต้นการทำงาน สิ้นสุดการทำงาน ศึกษาตัวอย่างการสร้างสื่อประสมรูปแบบต่างๆ รวบรวมเนื้อหาที่จะนำมาทำสื่อประสม สำรวจสภาพ/ประเด็นปัญหา ศึกษาเอกสารและทบทวนทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอเค้าโครงงานวิจัย เพื่อพัฒนา สื่อประสมฯ N สร้างสื่อประสมวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สร้างเครื่องมือเพื่อประเมินผลการใช้สื่อประสม นำสื่อประสมไปใช้ประกอบการเรียน ประเมินผลการสื่อประสม สรุปผลการสื่อประสม ขั้นตอนการพัฒนาสื่อประสม

5 สรุปสาระสำคัญ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้การประเมินผลจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ในเนื้อหาหน่วยเรียนที่เลือก จำนวน 20 ข้อ โดยใช้โปรแกรม Web Quest V 1.3

6 สรุปผลการวิจัย หมายเหตุ
เลขที่ 7 และเลขที่ 12 ภายหลังได้ลาออกไป และเลขที่ 5 ได้พักการเรียน

7 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ มีคะแนนดีขึ้น และสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนดเวลา ตลอดจนสามารถนำสื่อประสม เรื่อง “ระบบสารสนเทศและการนำไปใช้” กลับไปทบทวนภายหลังได้ และครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อประสมเพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนให้ครบทุกหน่วยเรียน

8


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการวิจัย วิชา MIS เป็นวิชาที่เน้นทฤษฎีแต่ถูกจัดให้เรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความสนใจ เล่นเฟสบุ๊ค (Face book) ในขณะที่ครูสอนและทุกครั้งที่มีโอกาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google