งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวพรศิริ กลิ่นบำรุง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ สยามในพระอุปถัมภ์ ฯ การแก้ปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวพรศิริ กลิ่นบำรุง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ สยามในพระอุปถัมภ์ ฯ การแก้ปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) กลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวพรศิริ กลิ่นบำรุง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ สยามในพระอุปถัมภ์ ฯ การแก้ปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) กลุ่ม 6201 สาขาการตลาด ในวิชา วิทยาศาสตร์

2 ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา อยู่ท่ามกลางการ เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมไทยมีการปฏิบัติรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา คุณภาพด้านการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยการสร้างแนวคิดและ ทัศนคติให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อสามารถทำให้รู้จักมีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความใฝ่เรียนรู้ให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลง ของโลกปัจจุบัน ทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษา ไทยได้มีการปฏิรูปและมีวิวัฒนาการเรื่อยๆ ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานของทุกคนที่อยู่ในการศึกษามีจุดประสงค์คือมุ่งเน้น พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร การศึกษา ซึ่งปัญหาในการขาดเรียนเป็นปัญหาที่มาจาก พฤติกรรมของนักศึกษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหา นี้ควรจะหาวิธีการแก้ไข และนำมาปรับปรุงพฤติกรรมของ นักศึกษาในชั่วโมง จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของครูผู้สอน ทุกคนที่จะแก้ไขปัญหานี้เพราะเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ปัญหา การวิจัย

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส.1) กลุ่ม 6201 สาขา การตลาด 2. เพื่อทำให้นักศึกษาพัฒนาผลการเรียน ให้ดีขึ้น 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส.1) กลุ่ม 6201 สาขา การตลาด 2. เพื่อทำให้นักศึกษาพัฒนาผลการเรียน ให้ดีขึ้น

4

5

6

7 ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการวิจัยในชั้น นักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อย จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อย ละ 44.4 ลดลงเหลือ 5 คนคิดเป็นร้อยละ 18.5 นักศึกษามาสายประจำ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 ลดลงเหลือ 3 คนคิดเป็นร้อยละ 11.1 นักศึกษาไม่ส่งงานตามที่รับมอบหมายจำนวน 4 คิดเป็นร้อยละ 14.8 ลดลงเหลือ 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.4 นักศึกษาเข้าเรียนไม่ทันเวลาจำนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 18.6 ลดลงเหลือ 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.4 สรุปผลการวิจัย

8 มีการนวัตกรรมแบบบันทึกพฤติกรรมของ ผู้เรียนสามารถทำให้ผู้เรียนตระหนักถึง ความสำคัญของการมาเรียนสม่ำเสมออย่าง ต่อเนื่องจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องจะทำให้เนื้อหารายละเอียดในการเรียนรู้ ในรายวิชาต่างๆเกิดความต่อเนื่องต่อตัวผู้เรียน มีการใช้นวัตกรรมแบบบันทึกพฤติกรรมของ ผู้เรียนพร้อมกับเรียกมาคุยเป็นรายบุคคลเพื่อ ทราบถึงปัญหาของการมาสายเช่น รถติด ตื่น สาย และนอนดึกทำให้ผู้เรียนมาสายประจำ เมื่อมี การใช้นวัตกรรมก็ทำให้ผู้เรียนได้มีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของอารายา กองสุวรรณ (2550: บทคัดย่อ ) ศึกษาการแก้ปัญหานักเรียน มาสายชั้นปวช.1/7 วิชางานอาชีพและเทคโนโลยี วิทยาลัยช่างศิลปะ เมื่อมีการใช้นวัตกรรมก็ทำให้ นักศึกษามาเรียนได้ทันเวลา นักเรียนไม่ส่งงาน ตามที่รับหมอบหมายมีจำนวน 5 คนลดลงเหลือ 2 คน


ดาวน์โหลด ppt นางสาวพรศิริ กลิ่นบำรุง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ สยามในพระอุปถัมภ์ ฯ การแก้ปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google