งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง เปิดการเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และในปีการศึกษา 2556 ได้รับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับ ปวส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง เปิดการเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และในปีการศึกษา 2556 ได้รับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับ ปวส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง เปิดการเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และในปีการศึกษา 2556 ได้รับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับ ปวส. เพิ่มขึ้น สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังก็มีนักศึกษา เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นจึงมีผลให้นักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1 เพิ่ม มากขึ้นด้วย และในสภาพสังคมที่มีการ แข่งขันสูงทำให้การจัดการเรียนการสอน จำเป็นต้องเน้นการพัฒนาทักษะเป็นสำคัญ ปัจจุบันอาจารย์ผู้สอนยังไม่สามารถพัฒนา ทักษะการคิดของนักศึกษาได้ดีเท่าที่ควร เป็นผลให้ไม่สามารถทำข้อสอบกลางภาค และปลายภาคได้

3  ผู้วิจัยสามารถสรุปสภาพปัญหาการเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1 รหัส 3104-2002 ประมวลผลสภาพปัญหา ได้ 10 ประเด็นด้วยกัน คือ ไม่อยากเรียน ไม่ชอบวิชานี้ ไม่สอบผู้สอน เรียนไม่รู้เรื่อง เรียนไม่ทันเพื่อน ไม่เข้าใจงานที่อาจารย์ มอบหมาย ทำงานส่งไม่ทัน มาเรียนไม่ทัน กลัวสอบตกและเข้ากับเพื่อนในห้องไม่ได้

4  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเรียน ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น ปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1 รหัส 3104- 2002

5  จากการที่ผู้วิจัยเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาการเรียนของ นักศึกษา ผู้วิจัยพบว่าจากการสังเคราะห์ แนวความคิดของ น้อมศรี เคท (2545, 47) พิชิต ฤทธิ์จรูญ ( อ้างใน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543, 14) หน่วยศึกษานิเทศก์ กรม สามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 (2544, 40) และหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญ ศึกษา (2540, 9 - 18) ผู้วิจัยได้นำมา หลอมรวมเป็นตัวแปรตาม คือ สภาพ ปัญหาการเรียนของนักศึกษา 10 ประเด็น

6 ตัวแปรตาม 1. ไม่อยากเรียน 2. ไม่ชอบวิชานี้ 3. ไม่สอบผู้สอน 4. เรียนไม่รู้เรื่อง 5. เรียนไม่ทันเพื่อน 6. ไม่เข้าใจงานที่ อาจารย์มอบหมาย 7. ทำงานส่งไม่ทัน 8. มาเรียนไม่ทัน 9. กลัวสอบตก 10. เข้ากับเพื่อนใน ห้องไม่ได้ ตัวแปรต้น นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัย เทคโนโลยี ดอนบอสโก บ้าน โป่ง ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เครื่องกล ไฟฟ้า 1 รหัส 3104-2002

7 ลำดั บ ประเด็นปัญหา XS.D. ปัญหา 1 ไม่อยากเรียน 2.310.76 น้อย 2 ไม่ชอบวิชานี้ 2.410.94 น้อย 3 ไม่ชอบผู้สอน 2.031.08 น้อย 4 เรียนไม่รู้เรื่อง 3.140.95 ปาน กลาง 5 เรียนไม่ทันเพื่อน 2.860.95 ปาน กลาง 6 ไม่เข้าใจงานที่ อาจารย์มอบหมาย 2.900.90 ปาน กลาง 7 ทำงานส่งไม่ทัน 2.450.82 น้อย 8 มาเรียนไม่ทัน 2.311.10 น้อย 9 กลัวสอบตก 3.971.08 มาก 10 เข้ากับเพื่อนในห้อง ไม่ได้ 1.550.82 น้อย รวม 3.001.00 ปาน กลาง

8 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากอายุ 19 ปี ร้อยละ 62 จบการศึกษา ระดับ ปวช. จากวิทยาลัย เทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ร้อยละ 86 และเกรดเฉลี่ย 2.00 - 2.50 ร้อยละ 62

9 2. สภาพปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโก บ้านโป่ง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1 รหัส 3104-2002 ในภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในภาพรวมมี ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อการเรียนไม่รู้เรื่อง เรียนไม่ทัน เพื่อน และไม่เข้าใจงานที่อาจารย์มอบหมาย มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ไม่อยากเรียน ไม่ชอบวิชานี้ ไม่ชอบผู้สอน ทำงานส่งไม่ทัน มาเรียนไม่ทัน และเข้ากับเพื่อนในห้องไม่ได้ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย และกลัวสอบตกมี ปัญหาอยู่ในระดับมาก

10 1. อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบการสอนโดย ต้องเน้นที่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 2. อาจารย์ผู้สอนจัดให้มีสื่อการเรียน การสอนให้มากกว่านี้ เพื่อให้ นักศึกษาสนใจในการเรียนมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง เปิดการเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และในปีการศึกษา 2556 ได้รับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับ ปวส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google