งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WINTER Template ชื่อเรื่องวิจัย การดำเนินงาน นิเทศภายในของ โรงเรียน ศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ 01 ชื่อผู้วิจัย นางศิริรัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WINTER Template ชื่อเรื่องวิจัย การดำเนินงาน นิเทศภายในของ โรงเรียน ศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ 01 ชื่อผู้วิจัย นางศิริรัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WINTER Template ชื่อเรื่องวิจัย การดำเนินงาน นิเทศภายในของ โรงเรียน ศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ 01 ชื่อผู้วิจัย นางศิริรัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการ วิจัย 02 จากสรุปรายงานการนิเทศ ภายในโรงเรียน ครู อาจารย์ ยังไม่ ศรัทธาในตัวผู้นิเทศภายใน โรงเรียน มีทัศนคติต่อการนิเทศ ในทางลบ คิดว่าเป็นการจับผิด ไม่ กล้าแสดงความคิดเห็น ผู้นิเทศมี ภาระงานและภารกิจการสอนมาก ไม่ค่อยมีเวลา บางครั้งอาจมีผลทำ ให้ไม่สามารถดำเนินงานนิเทศได้ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังขาดความ เข้าใจ ความหมาย และ วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการ นิเทศ

3 03 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการ ดำเนินงานนิเทศภายใน ของ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการ เทคโนโลยี เชียงใหม่

4 04 ขั้นตอนกระบวนการนิเทศภายใน กรอบแนวคิด ในการวิจัย การศึกษาสภาพ ปัจจุบัน ปัญหาและความ ต้องการ การวางแผน และกำหนด ทางเลือก การสร้าง สื่อและการ พัฒนา วิธีการ การปฏิบัติการ นิเทศ การประเมินผล และรายงานผล การนิเทศ

5 05 ตารางสรุป สำคัญ การศึกษารายการร้อย ละ 1. การศึกษา สภาพ ปัจจุบัน ปัญหาและ ความ ต้องการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินงานนิเทศภายใน โรงเรียน 96.30 2. การ วางแผนและ กำหนด ทางเลือก กำหนดเกณฑ์การดำเนินงาน นิเทศภายใน 94.44 3. การสร้าง สื่อ เครื่องมือ และพัฒนา วิธีการ สรุปผลการใช้สื่อและ เครื่องมือการนิเทศ ทุกครั้ง 70.37

6 06 ตารางสรุป สำคัญ การศึกษารายการร้อย ละ 4. การ ปฏิบัติ การนิเทศ ดำเนินงานนิเทศโดย หัวหน้าสาขาวิชา / หัวหน้าหมวดวิชา 100.0 0 5. การ ประเมินผล และ รายงานผล การนิเทศ ประเมินผลโดยการสังเกต พฤติกรรมครูผู้สอน 100.0 0

7 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ - มีการประชุมและแต่งตั้ง คณะกรรมการ - วิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงาน นิเทศภายใน การวางแผนและกำหนด ทางเลือก - ได้กำหนดเกณฑ์การ ดำเนินงานนิเทศภายใน - กำหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบ ในการดำเนินงาน นิเทศภายใน - กำหนดบทบาทผู้นิเทศและผู้รับ การนิเทศภายใน 07 สรุป ผลการวิจัย

8 การสร้างสื่อ เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ - ได้สรุปผลการใช้สื่อและเครื่องมือการ นิเทศทุกครั้ง - จัดสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศจาก ปัญหาที่พบ - กำหนดสื่อและเครื่องมือในการปฏิบัติการ ดำเนินงานนิเทศภายใน การปฏิบัติการนิเทศ - ได้ดำเนินงานนิเทศโดยหัวหน้าสาขาวิชา / หัวหน้าหมวดวิชา - จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการใน โรงเรียน - สังเกตการสอนของครูผู้สอนในชั้นเรียน 08 สรุป ผลการวิจัย

9 การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ - ได้ประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรม ครูผู้สอน - ประเมินผลการดำเนินงานนิเทศหลัง ดำเนินการ - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานนิเทศให้ ผู้บริหารรับทราบ 09 สรุป ผลการวิจัย

10 1. สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการ ปรับปรุงการดำเนินงานนิเทศ ภายใน 2. นำไปเป็นแนวทางในการ พัฒนาการดำเนินงาน นิเทศภายในของโรงเรียนศรีธ นาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป 10 ประโยชน์ที่ได้จาก การศึกษาวิจัย


ดาวน์โหลด ppt WINTER Template ชื่อเรื่องวิจัย การดำเนินงาน นิเทศภายในของ โรงเรียน ศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ 01 ชื่อผู้วิจัย นางศิริรัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google