งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน วิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่อง งานนำเสนอข้อมูลด้านมัลติมีเดียนักเรียนปวช.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน วิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่อง งานนำเสนอข้อมูลด้านมัลติมีเดียนักเรียนปวช.2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน วิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่อง งานนำเสนอข้อมูลด้านมัลติมีเดียนักเรียนปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ” โดย นางสาวพรเทียน ปักเกตุ

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่องงานนำเสนอข้อมูลมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียน ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่มีคุณภาพ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน วิชาการใช้โปรแกรม นำเสนอข้อมูล เรื่องงานนำเสนอข้อมูลมัลติมีเดีย

3 วัตถุประสงค์ 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อทบทวน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่อง งานนำเสนอข้อมูลมัลติมีเดีย ปวช. 2 สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ขั้นเตรียมตัว 2. ขั้นการเลือกเนื้อหา 3. ขั้นการวิเคราะห์หลักสูตร 4. ขั้นการออกแบบหลักสูตร 5. ขั้นการพัฒนาบทเรียน 6. ขั้นการประเมินผล 7. ขั้นการบำรุงรักษา

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนปวช. 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/53 รวม 3 ห้อง จำนวน 118 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/53 ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยวิธี จับสลากมา 1 ห้อง จำนวน 40 คน

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่องงานนำเสนอข้อมูลมัลติมีเดีย ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก่อนเรียนและหลังเรียน

7 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อทบทวน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่องงาน นำเสนอ ข้อมูลด้านมัลติมีเดีย 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ ทบทวน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่องงาน นำเสนอข้อมูลมัลติมีเดีย

8 สรุปผลการวิจัย 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ ทบทวน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่องนำเสนอข้อมูล มัลติมีเดีย มีประสิทธิสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าเฉลี่ย 84.28/92.21 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอ ข้อมูล เรื่องนำเสนอข้อมูลมัลติมีเดีย หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0183

9 ผลกระทบที่เกิดขึ้น 1. นักเรียนไม่เข้าใจบางส่วนในการเรียนจึงรู้เพิ่มในบทเรียน ออนไลน์ได้เพื่อทบทวนเนื้อหาและผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อ ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการ จัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 2. ผลทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน วิชาการใช้ โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่องงานนำเสนอข้อมูลมัลติมีเดีย สูงกว่าก่อนเรียน

10 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยม อย่างมากในปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษามากขึ้น 2. ผู้เรียนสามารถศึกษาคว้าได้นอกเหนือจากเวลาเรียน เพื่อ ทบทวนเนื้อหาและวิธีการปฏิบัติงาน และเกิดสมรรถนะ ได้อย่างดี

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน วิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่อง งานนำเสนอข้อมูลด้านมัลติมีเดียนักเรียนปวช.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google