งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ การวิจัยในชั้นเรียนด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ การวิจัยในชั้นเรียนด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ การวิจัยในชั้นเรียนด้าน อาชีวศึกษา

2 2 ความสำคัญของการวิจัยด้าน อาชีวศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ สอน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในการเรียน การสอน การวิจัยเพื่อศึกษาวิธีการพัฒนา ผู้เรียน การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและ เทคโนโลยีใหม่ การวิจัยเพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหา การจัดการศึกษา

3 3 ขอบเขตในการวิจัยด้าน อาชีวศึกษา อุตสาหกรรม พณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เคมีสิ่งทอ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

4 4 ประเภทการวิจัยทางอาชีวศึกษา การวิจัยเชิงปริมาณ – การวิจัยเชิงสำรวจ – การวิจัยเชิงทดลอง – การวิจัยเชิงประเมินผล – การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงคุณภาพ

5 5 ขั้นตอนการทำวิจัย ปัญหาการวิจัย กำหนดหัวข้อที่ต้องการทำวิจัย กำหนดกรอบแนวคิดการทำ วิจัย ขอบเขตการทำวิจัย เขียนบทที่ 1 นำเสนอบทที่ 1

6 6 ปัญหาการวิจัยด้านอาชีวศึกษา ปัญหาในชั้นเรียน – ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษา – สภาพและปัญหาการบริหารงาน..... ปัญหานักเรียน - นักศึกษา – การมาสาย, การขาดเรียน, การร่วมกิจกรรม, ยาเสพ ติด, ทะเลาะวิวาท ปัญหาการสร้างสื่อการเรียนการสอน – การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ปํญหา......

7 7 การตั้งหัวข้อวิจัย การศึกษาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์....... สภาพและปัญหาการจัดการ........ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน.... ผลการพัฒนาทักษะ........... การสร้างและหาประสิทธิภาพ....... การประเมินผลการดำเนินงาน......

8 8 การเขียนบทที่ 1 ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย / สมมุติฐาน ขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา กรอบแนวคิดการวิจัย คำนิยามศัพท์ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

9 9 การเขียนความสำคัญของปัญหา การนำเสนอปัญหาวิจัย การกล่าวถึงความสำคัญที่ต้อง แก้ไขปัญหา การศึกษาหลักการและวิธีการใน การแก้ไขปัญหา การอ้างอิงเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางในการแก้ไข ปัญหา การสรุปสาเหตุที่ต้องทำการวิจัย

10 10 การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา เพื่อศึกษาสาเหตุของ....... เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะ.... เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระหว่าง... เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

11 11 ขอบเขตการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรที่ศึกษา – ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัย

12 12 การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย

13 13 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิง สำรวจ ตัวแปรต้น – เพศ, อายุ, สภาพภาพครอบครัว, ประสบการณ์ ฯลฯ – ระดับชั้นเรียน, ประเภทวิชา, สาขาวิชา ฯลฯ ตัวแปรตาม – สภาพและปัญหา – กรอบนโยบาย, หลักการทฤษฎี ฯลฯ

14 14 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงทดลอง ตัวแปรต้น – วิธีการสอน – ชุดทดลอง, ชุดฝึก –e-Learning /CAI ตัวแปรตาม – ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน – ทักษะการแก้ปัญหา – ความพึงพอใจ

15 15 คำนิยามศัพท์เฉพาะ วิธีการสอนแบบ....... หมายถึง ชุดฝึก........ หมายถึง สภาพปัจจุบันของ...... หมายถึง ปัญหาการจัดการ..... หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง...... หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง..... หมายถึง วิชา....... หมายถึง นักเรียนระดับ....... หมายถึง

16 16 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย นักเรียน - นักศึกษาจะได้รับประโยชน์ จาก...... ครู - อาจารย์จะได้ประโยชน์จาก.............. ผู้บริหารจะได้ประโยชน์จาก............... สถานศึกษาจะได้ประโยชน์จาก............... สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาจะได้ประโยชน์จาก... ผลการวิจัยจะเป็นแนวทาง....... ผลการวิจัยจะเป็นประยุกต์ใช้.........

17 17 ลำดับขั้นตอนการวิจัย

18 18 คำถาม ????

19 19 วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com 081-7037515


ดาวน์โหลด ppt 1 ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ การวิจัยในชั้นเรียนด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google