งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยในชั้นเรียนด้านอาชีวศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยในชั้นเรียนด้านอาชีวศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยในชั้นเรียนด้านอาชีวศึกษา
ผศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 ความสำคัญของการวิจัยด้านอาชีวศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ การวิจัยเพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการจัดการศึกษา

3 ขอบเขตในการวิจัยด้านอาชีวศึกษา
อุตสาหกรรม พณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เคมีสิ่งทอ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 ประเภทการวิจัยทางอาชีวศึกษา
การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงประเมินผล การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงคุณภาพ

5 ขั้นตอนการทำวิจัย ปัญหาการวิจัย กำหนดหัวข้อที่ต้องการทำวิจัย กำหนดกรอบแนวคิดการทำวิจัย ขอบเขตการทำวิจัย เขียนบทที่ 1 นำเสนอบทที่ 1

6 ปัญหาการวิจัยด้านอาชีวศึกษา
ปัญหาในชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารงาน..... ปัญหานักเรียน-นักศึกษา การมาสาย , การขาดเรียน, การร่วมกิจกรรม, ยาเสพติด , ทะเลาะวิวาท ปัญหาการสร้างสื่อการเรียนการสอน การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ปํญหา......

7 การตั้งหัวข้อวิจัย การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สภาพและปัญหาการจัดการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน.... ผลการพัฒนาทักษะ การสร้างและหาประสิทธิภาพ การประเมินผลการดำเนินงาน......

8 การเขียนบทที่ 1 ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย /สมมุติฐาน
ขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา กรอบแนวคิดการวิจัย คำนิยามศัพท์ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

9 การเขียนความสำคัญของปัญหา
การนำเสนอปัญหาวิจัย การกล่าวถึงความสำคัญที่ต้องแก้ไขปัญหา การศึกษาหลักการและวิธีการในการแก้ไขปัญหา การอ้างอิงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา การสรุปสาเหตุที่ต้องทำการวิจัย

10 การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา เพื่อศึกษาสาเหตุของ เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะ .... เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง... เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

11 ขอบเขตการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้นในการวิจัย

12 การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย

13 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงสำรวจ
ตัวแปรต้น เพศ , อายุ , สภาพภาพครอบครัว, ประสบการณ์ ฯลฯ ระดับชั้นเรียน , ประเภทวิชา ,สาขาวิชา ฯลฯ ตัวแปรตาม สภาพและปัญหา กรอบนโยบาย , หลักการทฤษฎี ฯลฯ

14 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงทดลอง
ตัวแปรต้น วิธีการสอน ชุดทดลอง , ชุดฝึก e-Learning /CAI ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา ความพึงพอใจ

15 คำนิยามศัพท์เฉพาะ วิธีการสอนแบบ ....... หมายถึง
ชุดฝึก หมายถึง สภาพปัจจุบันของ หมายถึง ปัญหาการจัดการ..... หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง..... หมายถึง วิชา หมายถึง นักเรียนระดับ หมายถึง

16 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
นักเรียน-นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จาก ครู-อาจารย์จะได้ประโยชน์จาก ผู้บริหารจะได้ประโยชน์จาก สถานศึกษาจะได้ประโยชน์จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้ประโยชน์จาก... ผลการวิจัยจะเป็นแนวทาง ผลการวิจัยจะเป็นประยุกต์ใช้

17 ลำดับขั้นตอนการวิจัย

18 คำถาม ????

19 วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยในชั้นเรียนด้านอาชีวศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google