งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีสอนโดยการใช้คำถาม วิชา ธุรกิจและการเป็น ผู้ประกอบการ 2001-0007 เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ นางสาววีรนุช เรือนสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีสอนโดยการใช้คำถาม วิชา ธุรกิจและการเป็น ผู้ประกอบการ 2001-0007 เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ นางสาววีรนุช เรือนสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีสอนโดยการใช้คำถาม วิชา ธุรกิจและการเป็น ผู้ประกอบการ 2001-0007 เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ นางสาววีรนุช เรือนสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย ปัจจุบันเราพบว่า เด็กไทยคิดไม่เป็น จึง ส่งผลให้แก้ปัญหาไม่ได้ เพราะการเรียนการ สอนที่เน้นการท่องจำเป็นสำคัญ ไม่ได้ฝึกให้ เด็กเกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา ปัญหานี้ ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน เพราะพื้นฐานการเรียนรู้ ในโลกอนาคตคือกระบวนการแห่งการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา จากการศึกษาส่วนหนึ่งพบว่าวิธีการกระตุ้น ให้เด็กเกิดกระบวนการคิดคือการใช้คำถามที่ เหมาะสมต่อผู้เรียนและสถานการณ์ เพราะ คำถามเป็นเหตุของการคิด กล่าวคือ คำถาม เป็นสิ่งเร้าที่ เป็นปัญหา เป็นสิ่งเร้าที่เป็นความ ต้องการ และเป็นสิ่งเร้าที่ชวนสงสัย การใช้ คำถามเป็นวิธีการที่สามารถนำไปสู่กระบวนการ คิดและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และเป็นวิธีที่ ง่าย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำวิจัยในเรื่องการสอน โดยการใช้คำถาม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ วิธีการสอนโดยการใช้คำถาม วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2001- 0007 เรื่องความรู้พื้นฐาน ทางธุรกิจ

4 การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง เรียน ด้วยวิธีสอนโดยการใช้คำถาม โดยใช้การทดสอบค่า t – test แบบ Dependent Sample สูตร

5 t คำนวณ =24.12 df =40 – 1 = 39 t ตาราง ( จากการเปิดตารางวิกฤตที่ระดับ 0.01) =1.4314 ค่า t ที่คำนวณได้ เท่ากับ 24.12 df เท่ากับ 39 ค่า t จากตารางที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 เท่ากับ 1.4314 ดังนั้นค่า t ที่คำนวณได้มีค่ามากกว่าค่า t จาก ตาราง แสดงว่า Post – test มีค่ามากกว่า Pre - test สรุปได้ว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ หรือกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้นวัตกรรม และหลังใช้นวัตกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกต่างกัน แปลว่า นวัตกรรมนี้ใช้ได้อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 งานวิจัยนี้จึงถือ ว่าเป็นไปตามสมมติฐาน

6 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษา พบว่า คะแนนสอบ Post – test มีค่ามากกว่าคะแนนสอบ Pre – test มีความ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หรือกลุ่ม ตัวอย่างก่อนใช้นวัตกรรมและหลังใช้นวัตกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน จากการ ใช้นวัตกรรมนี้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 งานวิจัยนี้จึงถือว่าเป็นไปตาม สมมติฐาน ที่ตั้งไว้ สรุปว่านวัตกรรมนี้ ใช้ได้

7 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. นักเรียนมีการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม การเรียน มีความกล้า แสดงออกมากยิ่งขึ้น นักเรียนมั่นใจในการแสดงออก ส่งงานที่ได้รับ มอบหมาย เข้าเรียนตรงเวลาในแต่ละวิชา มี อุปกรณ์การเรียนครบตามลักษณะรายวิชา แสดงความคิดเห็นและนำเสนอหน้าชั้นเรียน ซักถามเมื่อไม่เข้าใจบทเรียนและอ่านหนังสือ และค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น 2. กระบวนการวิจัยนี้เป็นการสร้างระบบ ป้องกัน (Preventive System) ที่เข้มแข็ง ให้กับผู้เรียน มิให้ตกอยู่ในสภาพของปัญหา


ดาวน์โหลด ppt วิธีสอนโดยการใช้คำถาม วิชา ธุรกิจและการเป็น ผู้ประกอบการ 2001-0007 เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ นางสาววีรนุช เรือนสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google