งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง ปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง ปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง ปีที่ ๑ นายมนต์ชัย สุวรรณหงษ์

2 นักเรียนที่เรียนอ่อนไม่สนใจเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เพราะคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ ยาก น่าเบื่อ มีกฎ สูตรมาก แบบฝึกหัดมาก นักเรียนที่เรียนเก่งไม่สนใจ ให้ความช่วยเหลือ เพื่อน การเรียนรู้เป็นลักษณะการแข่งขันคนที่ เรียนเก่งได้คะแนนดี จะพยายามเรียนให้ดีกว่าคน อื่น เพื่อให้ได้รับการยกย่อง ไม่มีการพึ่งพาและ เกื้อกูลกัน ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่งผล ต่อสุขภาพจิตของผู้เรียน การพัฒนาปรับปรุงผล การเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ดีเท่าที่ต้องการ ดังนั้นการเรียนแบบร่วมมือจึง เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อม ทางการเรียน และทักษะทางสังคมเพื่อส่งเสริม สุขภาพจิต ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน กับเพื่อน และแต่ละคนจะต้องมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อการเรียนร่วมกัน

3 1. เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาคณิตศาสตร์ ทั่วไป 2. เพื่อสร้างแบบฝึก ทักษะ เรื่อง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น

4 ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีความสนใจ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ทั่วไป เรื่อง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้นโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชี ชั้นสูง ปีที่ ๑ เพื่อเป็นแนวทางในการ จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงขึ้นตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร และ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ในชีวิตประจำวันได้

5 แบบฝึก ทักษะเรื่อง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ ทั่วไปเรื่อง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น

6 1. กำหนดประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง 2. จัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บข้อมูล 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การจัดทำข้อมูลและการ วิเคราะห์ข้อมูล 5. คิดค่าทางสถิติในการ วิเคราะห์ข้อมูล 6. สรุปผลการวิจัย 7. เขียนรายงานการวิจัย

7

8 1. แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป สำหรับฝึกทักษะตรรกศาสตร์ เบื้องต้น จำนวน ๑๒ ชุด แต่ละชุด ประกอบด้วยเนื้อหารายละเอียด และแบบฝึกทักษะ 2. แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป สำหรับฝึกทักษะตรรกศาสตร์ เบื้องต้น ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ๘๙. ๗๑ / ๙๔. ๑๖ 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทั่วไป เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น หลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ สำหรับ ฝึกทักษะตรรกศาสตร์ เบื้องต้น มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูง กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐. ๐๕

9 1. ผู้บริหารสามารถนำ ผลการวิจัยไปใช้ใน การพัฒนาสื่อการ เรียนการสอนเกี่ยวกับ การฝึกทักษะให้กับ วิทยาลัยฯ 2. ครูทุกท่านสามารถนำ ผลการวิจัยไป พัฒนาสื่อการเรียน การสอนเกี่ยวกับการ ฝึกทักษะ

10 1. ควรมีการวิจัยใน ระดับชั้นเรียนอื่นด้วย เพื่อจะได้สร้างแบบ ฝึกทักษะ 2. ควรจะได้มีการศึกษา เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนระหว่างการใช้ แบบฝึกทักษะกับวิธี สอนแบบอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง ปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google