งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1 เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามกำลัง สองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1 เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามกำลัง สองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1 เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามกำลัง สองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการทำ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ผู้วิจัย นางงามตา บุญยะพรรค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ใน พระอุปถัมภ์ฯ

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา ปัจจุบันนักศึกษาที่มาทำการศึกษาสายอาชีพ เนื่องจากหลีกเลี่ยงการเรียนบางรายวิชาที่ตนเองไม่ ถนัด โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มี ลักษณะเป็นนามธรรม จำเป็นต้องใช้เวลาในการ ถ่ายทอดนาน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากในการทำ ความเข้าใจในชั้นเรียนที่มีเวลาจำกัด อีกทั้ง นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระ อุปถัมภ์มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็น พื้นฐานความรู้ และความสามารถในการรับรู้รวมถึง พฤติกรรมความสนใจใฝ่คว้าหาความรู้ จึงทำให้ ผลสัมฤทธิ์การเรียนไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จากการสอนที่ผ่านมาได้พบปัญหาการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสอง ไม่ผ่าน ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในจุดประสงค์ของการเรียนรู้

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากการ ทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะ 2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์โดยใช้วิธีการทำ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ 3. เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการแยกตัวประกอบพหุนาม กำลังสอง

4 สมมติฐานของการวิจัย 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสอง 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการ ทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะ

5 ตารางแสดงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ การทดสอบร้อยละ ( ผ่าน เกณฑ์ ) คะแนนเฉลี่ย ทดสอบก่อน เรียน 28.892.89 แบบฝึกหัดท้าย บท 60.836.08 แบบฝึกหัดเสริม ทักษะ 67.786.78 ทดสอบหลัง เรียน (1) 77.787.78 ทดสอบหลัง เรียน (2) 10010 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 40 คน

6 วิธีดำเนินการวิจัย ทดสอบก่อน บทเรียน ผู้สอนอธิบาย การเรียนรู้ แบบฝึกหัดท้าย บทเรียน แบบฝึกหัด เพิ่มเติม ทดสอบหลัง บทเรียน ฝึก ทักษะ ผ่าน ไม่ ผ่าน วัดผล ใหม่

7 สรุปผลการวิจัย ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จาก การทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะดีขึ้นผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์โดยใช้วิธีการทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการแยกตัวประกอบพหุนามกำลัง สอง

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1 เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามกำลัง สองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google