งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ผู้วิจัย นางงามตา บุญยะพรรค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันนักศึกษาที่มาทำการศึกษาสายอาชีพ เนื่องจากหลีกเลี่ยงการเรียนบางรายวิชาที่ตนเองไม่ถนัด โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีลักษณะเป็นนามธรรม จำเป็นต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดนาน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากในการทำความเข้าใจในชั้นเรียนที่มีเวลาจำกัด อีกทั้งนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานความรู้ และความสามารถในการรับรู้รวมถึงพฤติกรรมความสนใจใฝ่คว้าหาความรู้ จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จากการสอนที่ผ่านมาได้พบปัญหาการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสอง ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในจุดประสงค์ของการเรียนรู้

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากการทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยใช้วิธีการทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสอง

4 สมมติฐานของการวิจัย 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสอง 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะ

5 ตารางแสดงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 40 คน การทดสอบ ร้อยละ (ผ่านเกณฑ์) คะแนนเฉลี่ย ทดสอบก่อนเรียน 28.89 2.89 แบบฝึกหัดท้ายบท 60.83 6.08 แบบฝึกหัดเสริมทักษะ 67.78 6.78 ทดสอบหลังเรียน(1) 77.78 7.78 ทดสอบหลังเรียน(2) 100 10

6 วิธีดำเนินการวิจัย ฝึกทักษะ ไม่ผ่าน วัดผลใหม่ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน
ทดสอบก่อนบทเรียน ผู้สอนอธิบายการเรียนรู้ ฝึกทักษะ ไม่ผ่าน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน วัดผลใหม่ ผ่าน ไม่ผ่าน แบบฝึกหัดเพิ่มเติม ผ่าน ไม่ผ่าน ทดสอบหลังบทเรียน

7 สรุปผลการวิจัย ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากการทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะดีขึ้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยใช้วิธีการทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสอง

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google