งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย นางสาวพรรัมภา ชูรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย นางสาวพรรัมภา ชูรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย นางสาวพรรัมภา ชูรักษ์
การใช้วิธีการสอนแบบท่องจำเพื่อสร้างความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนแผนกพาณิชยการและการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย นางสาวพรรัมภา ชูรักษ์

2 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษามักจะประสบปัญหาด้านคำศัพท์เสมอที่สำคัญที่สุดด้าน คำศัพท์คือ ด้านความหมายของคำศัพท์ ทำให้ไม่สามารถสื่อความหมายได้ หรือถ้า ผู้เรียนมีความรู้ด้านคำศัพท์หรือมีวงความรู้ด้านคำศัพท์น้อยมากก็จะมีปัญหาในการ สื่อความหมายในการตีความของคำศัพท์ อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งของนักศึกษาไทยเวลาอ่านภาษาอังกฤษ คือ อ่านแล้ว ไม่เข้าใจเรื่องราว ทั้งนี้อาจเนื่องจากแปลความหมายของศัพท์ไม่ได้หรือไม่เข้าใจ ความหมายของคำศัพท์ในข้อความนั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าไม่มีพื้นฐานที่สำคัญของ การเขียน คือ ไม่รู้คำศัพท์การสะกดคำและโครงสร้างไวยากรณ์ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า คำศัพท์เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญในการเรียนภาษา ถ้านักเรียนมีความรู้ใน เรื่องคำศัพท์ไม่มากพอก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนภาษาอังกฤษได้

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน แผนกพาณิชยการและการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ที่เรียนรู้คำศัพท์โดย วิธีการสอนแบบท่องจำ 2. เพื่อศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแบบท่องจำเพื่อสร้างความคงทน ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนแผนกพาณิชยการและการ ท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
-ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนแผนกพาณิชยการ และการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่จำนวน 5 ห้อง นักเรียนจำนวน 127 คน - กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนแผนก พาณิชยการและการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ที่ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 33 คน

5 กรอบทฤษฎีการสอนให้คนรู้ภาษาอังกฤษ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

6 สรุปผลการวิจัย ตรงตามวัตถุประสงค์
คะแนนการทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ ผู้เรียนสูงขึ้นหลังการเรียนโดยใช้วิธีเรียนแบบ ท่องจำ และนักเรียนมีการพัฒนาการการเรียน ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นตามลำดับ และนักเรียน ส่วนใหญ่ชอบวิธีเรียนแบบท่องจำแล้วฝึกอ่าน ตาม มากกว่าวิธีเรียนคำศัพท์ในแบบอื่นๆ

7 ผลกระทบ/ประโยชน์ที่ได้
ผลของการศึกษาค้นคว้าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษตามแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้วิธีการสอนแบบท่องจำเพื่อสร้าง ความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียน สำหรับนักเรียนแผนกพาณิชยการและการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

8 The true art of memory is the art of attention.


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย นางสาวพรรัมภา ชูรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google