งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ โดย นางสาวพรรัมภา ชูรักษ์ การใช้วิธีการสอนแบบท่องจำเพื่อสร้างความ คงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักเรียนแผนกพาณิชยการและการท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ โดย นางสาวพรรัมภา ชูรักษ์ การใช้วิธีการสอนแบบท่องจำเพื่อสร้างความ คงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักเรียนแผนกพาณิชยการและการท่องเที่ยว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ โดย นางสาวพรรัมภา ชูรักษ์ การใช้วิธีการสอนแบบท่องจำเพื่อสร้างความ คงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักเรียนแผนกพาณิชยการและการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

2 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษามักจะประสบปัญหาด้าน คำศัพท์เสมอที่สำคัญที่สุดด้านคำศัพท์คือ ด้าน ความหมายของคำศัพท์ ทำให้ไม่สามารถสื่อความหมาย ได้ หรือถ้าผู้เรียนมีความรู้ด้านคำศัพท์หรือมีวงความรู้ด้าน คำศัพท์น้อยมากก็จะมีปัญหาในการสื่อความหมายในการ ตีความของคำศัพท์ อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งของนักศึกษาไทยเวลาอ่าน ภาษาอังกฤษ คือ อ่านแล้วไม่เข้าใจเรื่องราว ทั้งนี้อาจ เนื่องจากแปลความหมายของศัพท์ไม่ได้หรือไม่เข้าใจ ความหมายของคำศัพท์ในข้อความนั้น ทั้งนี้อาจเป็น เพราะว่าไม่มีพื้นฐานที่สำคัญของการเขียน คือ ไม่รู้ คำศัพท์การสะกดคำและโครงสร้างไวยากรณ์ ดังนั้นอาจ กล่าวได้ว่าคำศัพท์เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญในการ เรียนภาษา ถ้านักเรียนมีความรู้ในเรื่องคำศัพท์ไม่มากพอ ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนภาษาอังกฤษได้

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนแผนกพาณิชยการและ การท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ที่เรียนรู้คำศัพท์โดยวิธีการสอนแบบ ท่องจำ 2. เพื่อศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแบบ ท่องจำเพื่อสร้างความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนแผนกพาณิชยการและ การท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

4 ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง - ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็น นักเรียนแผนกพาณิชยการและการท่องเที่ยว ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่จำนวน 5 ห้อง นักเรียนจำนวน 127 คน - กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็น นักเรียนแผนกพาณิชยการและการท่องเที่ยว ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ที่ได้มา โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 33 คน

5 กรอบทฤษฎีการสอนให้คนรู้ ภาษาอังกฤษ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

6 สรุปผลการวิจัย ตรงตาม วัตถุประสงค์ คะแนนการทดสอบคำศัพท์ ภาษาอังกฤษของผู้เรียนสูงขึ้น หลังการเรียนโดยใช้วิธีเรียนแบบ ท่องจำ และนักเรียนมีการ พัฒนาการการเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นตามลำดับ และนักเรียน ส่วนใหญ่ชอบวิธีเรียนแบบ ท่องจำแล้วฝึกอ่านตาม มากกว่า วิธีเรียนคำศัพท์ในแบบอื่นๆ

7 ผลกระทบ / ประโยชน์ ที่ได้ ผลของการศึกษาค้นคว้าจะเป็น แนวทางสำหรับผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษตามแนวการจัด กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ โดยใช้วิธีการสอนแบบท่องจำ เพื่อสร้างความคงทนในการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียน สำหรับนักเรียนแผนกพาณิชยการและ การท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

8 The true art of memory is the art of attention.


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ โดย นางสาวพรรัมภา ชูรักษ์ การใช้วิธีการสอนแบบท่องจำเพื่อสร้างความ คงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักเรียนแผนกพาณิชยการและการท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google