งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติตัวใน วัยรุ่น วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงในด้าน ต่างๆอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น ก็มีจำนวนมาก การแสดงบทบาท หน้าที่ของวัยรุ่นที่ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติตัวใน วัยรุ่น วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงในด้าน ต่างๆอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น ก็มีจำนวนมาก การแสดงบทบาท หน้าที่ของวัยรุ่นที่ถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติตัวใน วัยรุ่น วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงในด้าน ต่างๆอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น ก็มีจำนวนมาก การแสดงบทบาท หน้าที่ของวัยรุ่นที่ถูกต้อง เหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์ จะ ส่งเสริมให้วัยรุ่นดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข

2

3 - ต้องรู้จักประพฤติตนให้เหมาะสม เป็นคนดี ของสังคม ให้ความช่วยเหลือตาม โอกาส - ไม่ชักชวนกันทำความเดือดร้อน และก่อกวน ผู้อื่น - ไม่มั่วสุมใช้สารเสพติดไม่มั่วสุมเรื่องเพศและ สื่อลามกอนาจารต่างๆ - มีความจริงใจ ไม่เอาเปรียบเพื่อน - ยอมรับ และให้โอกาสเพื่อนแสดง ความสามารถ ไม่ล้อเลียนให้เพื่อนเสียใจ

4 บทบาทหน้าที่ต่อ เพื่อนเพศเดียวกัน - ผู้ชายต้องไม่ฉวยโอกาสล่วงเกินฝ่ายหญิง ควร ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ต้องเสียสละช่วยเหลือ ฝ่ายหญิง มีความเป็นสุภาพบุรุษ - แสดงกิริยา วาจา สุภาพ ไม่แสดงอาการดูหมิ่น เหยียดหยาม - มีสติ ควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตน อย่างเหมาะสม - แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับโอกาส เวลา สถานที่ - ไม่แสดงอาการทางอารมณ์ มากเกินไปเช่น หัวเราะเสียงดัง ดีใจ เสียใจ ชอบ เกลียด เป็นต้น - หญิงระมัดระวังในการปฏิบัติตน ไม่เปิดโอกาส ให้ฝ่ายชายล่วงเกิน ไม่ควรอยู่สองต่อสองกับ ผู้ชายในที่ลับตาคน - กล้าปฏิเสธเมือถูกชักชวนทำสิ่งที่ไม่ดี - ผู้ชายต้องไม่ฉวยโอกาสล่วงเกินฝ่ายหญิง ควร ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ต้องเสียสละช่วยเหลือ ฝ่ายหญิง มีความเป็นสุภาพบุรุษ - แสดงกิริยา วาจา สุภาพ ไม่แสดงอาการดูหมิ่น เหยียดหยาม - มีสติ ควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตน อย่างเหมาะสม - แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับโอกาส เวลา สถานที่ - ไม่แสดงอาการทางอารมณ์ มากเกินไปเช่น หัวเราะเสียงดัง ดีใจ เสียใจ ชอบ เกลียด เป็นต้น - หญิงระมัดระวังในการปฏิบัติตน ไม่เปิดโอกาส ให้ฝ่ายชายล่วงเกิน ไม่ควรอยู่สองต่อสองกับ ผู้ชายในที่ลับตาคน - กล้าปฏิเสธเมือถูกชักชวนทำสิ่งที่ไม่ดี

5 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมของวัยรุ่น 1. ครอบครัว ความรักความอบอุ่น การอบรมเลี้ยงดู พฤติกรรมของพ่อ - แม่ 2. ตัววัยรุ่นเอง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ สามารถปรับตัว ปรับอารมณ์ได้จึงแสดงพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมออกมา 3. เพื่อน วัยรุ่นมักติดเพื่อน ถ้าคบเพื่อนไม่ดี ชัก นำไปในทางที่เสียหายได้ การเลือกคบเพื่อนจึง เป็นเรื่องสำคัญ 4. คนอื่นๆรอบๆตัวเช่น ครู คนรู้จัก ดารา นักร้อง หรือผู้นำด้านต่างๆที่วัยรุ่นชื่นชอบ วัยรุ่นจึงมี พฤติกรรมเลียนแบบซึ่งบางครั้งก็ไม่เหมาะสม 5. สื่อประเภทต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์เป็นต้น 6. ค่านิยมทางสังคม กระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้สังคม เน้นทางวัตถุ ความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ทำให้วัยรุ่น หลงใหลไปตามกระแส ทำให้ต้องทำบางสิ่ง บางอย่างที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพียงเพื่อสนองความต้องการตามกระแสนิยม จน ขาดความสำนึกรับผิดชอบ 1. ครอบครัว ความรักความอบอุ่น การอบรมเลี้ยงดู พฤติกรรมของพ่อ - แม่ 2. ตัววัยรุ่นเอง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ สามารถปรับตัว ปรับอารมณ์ได้จึงแสดงพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมออกมา 3. เพื่อน วัยรุ่นมักติดเพื่อน ถ้าคบเพื่อนไม่ดี ชัก นำไปในทางที่เสียหายได้ การเลือกคบเพื่อนจึง เป็นเรื่องสำคัญ 4. คนอื่นๆรอบๆตัวเช่น ครู คนรู้จัก ดารา นักร้อง หรือผู้นำด้านต่างๆที่วัยรุ่นชื่นชอบ วัยรุ่นจึงมี พฤติกรรมเลียนแบบซึ่งบางครั้งก็ไม่เหมาะสม 5. สื่อประเภทต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์เป็นต้น 6. ค่านิยมทางสังคม กระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้สังคม เน้นทางวัตถุ ความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ทำให้วัยรุ่น หลงใหลไปตามกระแส ทำให้ต้องทำบางสิ่ง บางอย่างที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพียงเพื่อสนองความต้องการตามกระแสนิยม จน ขาดความสำนึกรับผิดชอบ

6 วิธีปรับตัวให้เหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลง

7

8

9

10 ๑ ด้านร่างกาย ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอยู่เสมอ เช่น สระผม อาบน้ำ รักษาความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องแต่ง กาย เช่น หวี ผ้าเช็ดตัว กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและกิน อาหารให้ครบทั้ง ๓ มื้อ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่หักโหม จนเกินไป ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสารเสพติด ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทุก ๖ เดือน เพื่อนำ ผลไปปรับปรุงการเจริญเติบโตของร่างกาย ให้อยู่ในเกณฑ์ดีเสมอ

11


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติตัวใน วัยรุ่น วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงในด้าน ต่างๆอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น ก็มีจำนวนมาก การแสดงบทบาท หน้าที่ของวัยรุ่นที่ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google