งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและเหตุผล สถานบันเทิงในจังหวัด พิษณุโลกที่เพิ่มมากขึ้น ใน ปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่า มี นักท่องเที่ยวยามราตรีมากขึ้น มีกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและเหตุผล สถานบันเทิงในจังหวัด พิษณุโลกที่เพิ่มมากขึ้น ใน ปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่า มี นักท่องเที่ยวยามราตรีมากขึ้น มีกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นเที่ยว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 หลักการและเหตุผล สถานบันเทิงในจังหวัด พิษณุโลกที่เพิ่มมากขึ้น ใน ปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่า มี นักท่องเที่ยวยามราตรีมากขึ้น มีกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นเที่ยว กลางคืนมากขึ้นซึ่งน่าจะมี ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ สุขภาพ

4 ทบทวนวรรณกรรม จากบทความพาดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ “ เปิดโปงแหล่งใหม่โบว์ลิ่งเธค มั่วเซ็กส์ ค้ายา พลิกสนาม กีฬาเป็นสถานบันเทิง ดึงนิสิต นักศึกษาเป็นเป้าหมายใหญ่ ”

5 ทบทวนวรรณกรรม จากการศึกษาการลงทุนด้าน สุขภาพใน เด็กและเยาวชน ของ นพ. ศุภสิทธิ์ พรรณา รุโณทัย และคณะ ( 2543 ) พบว่ามีการลงทุนด้านส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่ม วัยรุ่นน้อยกว่าในกลุ่มอื่นๆ

6 วัตถุประสงค์ เสนอภาพรวมของสภาพปัญหา การเที่ยวกลางคืนของเยาวชน วัยรุ่นในแง่ทัศนคติ พฤติกรรม สาเหตุและ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาผลที่เกิดจากการเที่ยว กลางคืนของวัยรุ่น โดยเน้น ทางด้านสุขภาพ ตามคำนิยามที่ WHO ให้ไว้

7 วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทำการ สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มศึกษาทั้งหมด 41 ราย - วัยรุ่นที่เที่ยวกลางคืน 16 ราย - ครูอาจารย์ฝ่ายปกครอง 5 ราย - พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 5 ราย - เจ้าหน้าที่ตำรวจและ ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 5 ราย

8 ผลการศึกษา

9 ทัศนคติ

10 ปลดปล่อยอารมณ์ และการกระทำ เที่ยวแล้ว ผลการเรียน ก็ไม่เห็นจะตกต่ำเลย สนุกจัง ได้เจอเพื่อนๆ วัยรุ่นที่เที่ยว กลางคืน

11 มั่วสุมกัน บ่อเกิดอาชญากรรม ปล่อยเนื้อปล่อยตัว เสพของมึนเมา แต่งกายไม่ เหมาะสมกับวัย พฤติกรรมทางเพศ ที่ไม่เหมาะสม

12 พฤติกรรมการเที่ยว กลางคืนของ เยาวชนวัยรุ่น

13 ดื่มเครื่องดื่ม มึนเมา สูบบุหรี่ กอดจูบกัน เสพสารเสพติด ที่ผิดกฎหมาย ทะเลาะวิวาท แต่งกายล่อแหลม มีเพศสัมพันธ์กัน

14

15 พัฒนาการและความต้องการของวัยรุ่น ครอบครัว ความเจริญก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร สถานบันเทิง เจ้าหน้าที่บ้านเมือง กฎหมาย

16

17 เด็กเที่ยวกลางคืน ปัญหาสุขภาพ ควันบุหรี่ หรือสูบ เอง เสียงดัง ดื่มเหล้า ดื่มเบียร์ เมาแล้วขับ มี เพศสัมพั นธ์ เสพสารเสพติด ทะเลาะวิวาท

18 จิต วิญญาณ สังคม ร่างกาย จิตใจ

19 ผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย ปัญหาเกี่ยวกับระบบ ทางเดินหายใจ ปัญหาเกี่ยวกับ การได้ยิน ร่างกายทรุดโทรม การติดสารเสพติด ประสิทธิภาพใน การทำงานลดลง

20 ผลกระทบทางสุขภาพจิต ของตัววัยรุ่น ของครอบครัวและ บุคคลรอบข้าง

21 ผลกระทบต่อสุขภาพสังคม ขาดทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพ เกิดการคอรัปชั่น คดีอาชญากรรม เพิ่มมากขึ้น ผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ

22 ผลกระทบต่อสุขภาพจิต วิญญาณ การขาดความ ซื่อสัตย์ ไม่อยู่ในโอวาท ผู้ปกครอง หมกมุ่นกับ ยาเสพติด ขาดความยับยั้งชั่งใจ ในเรื่องเพศ

23

24 ครอบครัว โรงเรียน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ภาครั ฐ

25 อภิปรายผล เนื่องจากถูกจำกัดด้วยระยะเวลาใน การศึกษาข้อมูลที่ได้อาจไม่ครอบคลุม ปัญหาทั้งหมด การศึกษามุ่งเน้นไปยังเยาวชนที่มี พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน โดยที่ ไม่ได้ศึกษาเยาวชนที่ไม่ได้เที่ยว กลางคืน อาจทำให้ข้อมูลที่ได้มี BIAS

26 อภิปรายผล จากการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้มีการ ติดตามข้อมูลด้านอื่นๆ ของวัยรุ่น ที่ได้เที่ยวกลางคืน ข้อมูลที่ได้ อาจเกิด Bias จากการสัมภาษณ์มีบางกลุ่มที่ ไม่ให้ความร่วมมือหรือหลีกเลี่ยง การให้ข้อมูลที่เป็นความจริง

27

28


ดาวน์โหลด ppt หลักการและเหตุผล สถานบันเทิงในจังหวัด พิษณุโลกที่เพิ่มมากขึ้น ใน ปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่า มี นักท่องเที่ยวยามราตรีมากขึ้น มีกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google