งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ เด็กหญิง รัตนา ศรีรัตน์ ชั้นม.3/2 เลขที่ 4. ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือ สารที่สังเคราะห์ขึ้น เมื่อนำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ เด็กหญิง รัตนา ศรีรัตน์ ชั้นม.3/2 เลขที่ 4. ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือ สารที่สังเคราะห์ขึ้น เมื่อนำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ เด็กหญิง รัตนา ศรีรัตน์ ชั้นม.3/2 เลขที่ 4

2 ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือ สารที่สังเคราะห์ขึ้น เมื่อนำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธี รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผล ต่อร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง ลักษณะสำคัญของสารเสพติด จะทำให้เกิดอาการ และ อาการแสดงต่อผู้เสพดังนี้ ๑. เกิดอาการดื้อยา หรือต้าน ยา และเมื่อติดแล้ว ต้องการใช้สารนั้นในประมาณมากขึ้น ๒. เกิดอาการขาดยา ถอนยา หรืออยากยา เมื่อใช้สารนั้น เท่าเดิม ลดลง หรือหยุดใช้ ๓. มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจ อย่าง รุนแรงตลอดเวลา ๔. สุขภาพร่างกายทรุดโทรมลง เกิดโทษต่อตนเอง ครอบครัว ผู้อื่น ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ

3 คุณธรรม “ คุณธรรม ” คือ คุณ + ธรรมะ คุณงามความดีที่เป็น ธรรมชาติ ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเองและ สังคม ซึ่งรวมสรุปว่าคือ สภาพคุณงาม ความดี คุณธรรม (Virtue) แนวความคิดที่ดีเป็นตัวบังคับให้ประพฤติดี 1. สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ 2. คุณธรรม คือจริยธรรมที่แยกเป็นรายละเอียดแต่ละประเภท หากประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ก็จะเป็นสภาพคุณงามความ ดีทางความประพฤติและจิตใจของผู้นั้น

4 สารเสพติดเป็นสิ่งไม่ดีและผิดกฎหมายทำรายตนเองและคน ในสังคม สิ่งเสพติดมีหลายชนิดแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปการเลิก สารเสพติดอาจจะอยากแต่ก็เลิกได้เราจึงนำคุณธรรมเข้า ช่วยเพราะคุณธรรมทำให้จิตใจดีคิดดีทำดีไม่นานก็เลิกติด สารเสพติดได้เอง

5 จากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหา สังคมที่สำคัญและต้องการการแก้ไข อย่างจริงจังและจริงใจของ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชน ยาเสพติดได้บั่นทอน คุณภาพของเยาวชนไทยไปมิใช่น้อย ส่วนใหญ่เยาวชนที่ตก เป็นทาสของยาเสพติดล้วนมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น ความอยากรู้อยากลอง ความต้องการเป็นที่ยอมรับ และที่สำคัญ คือสภาพจิตใจของเยาวชนที่อ่อนแอขาดที่พึ่งทางด้านจิตใจ ประกอบกับขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ผู้ปกครองไม่มี เวลาเอาใจใส่ สั่งสอนบุตรหลานของตนเอง จึงทำให้เยาวชน เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างง่ายดาย ก่อให้เกิดปัญหา ต่างๆตามมา ทั้งด้านสังคม ครอบครัว อาชญากรรม ปัญหา ทางด้านสุขภาพและปัญหาคุณภาพชีวิต

6 1. คุณครูทัศนีย์ ไชยเจริญ 2. คุณครูศราวุธ ไชยเจริญ

7 ชีวิตจะสดใส ถ้าร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ เด็กหญิง รัตนา ศรีรัตน์ ชั้นม.3/2 เลขที่ 4. ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือ สารที่สังเคราะห์ขึ้น เมื่อนำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google