งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ นักเรียน. วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนวมินทราชินู ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิชาการ สืบสานพระราชดำริ มีความเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนาคุณภาพ นักเรียน. วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนวมินทราชินู ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิชาการ สืบสานพระราชดำริ มีความเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ นักเรียน

2 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนวมินทราชินู ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิชาการ สืบสานพระราชดำริ มีความเป็น ไทย สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงาน อย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นอาชีพสุจริต ร่วมรับผิดชอบ ต่อสังคมโลก

3 ด้านบุคลิกภาพ 1. แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 2. ปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีของชน ชาติไทย เช่น เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีสัมมาคารวะ รู้จัก กาลเทศะ 3. มีภาวะผู้นำ รู้จักที่จะปฏิบัติตนทั้ง เป็นผู้นำและเป็นผู้ตาม 4. ให้เกียรติผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่อ่อน ด้อยกว่า

4 ด้านทักษะการดำรงชีวิต 1. ดูแลรักษาบ้านได้ด้วยตนเองเช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน หุงข้าว ทำกับข้าว ซักผ้า รีดผ้าฯ ได้ด้วยตนเอง 2. มีวิธีหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง เช่น ปลูกพืชผัก สวนครัว ปลูกต้นไม้ตามทฤษฎีความ พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 ด้านทักษะการดำรงชีวิต 3. รู้จักที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง เช่น เลือกอาหารรับประทานที่เป็นประโยชน์ ต่อร่างการ หรือ การดูแลสุขภาพของ ตนเองด้วยการออกกำลังกายที่ถูกวิธี 4. รู้จักที่จะหลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งปวง เช่น เล่นการพนัน ยาเสพย์ติด และ ความสัมพันธ์ทางเพศก่อนวัยอันควร 5. รู้จักเลือกสื่อที่เหมาะสมเพื่อพักผ่อน เช่น ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง เล่นกีฬา เป็นต้น

6 การสร้างเอกลักษณ์ และ อัต ลักษณ์  รักษาเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เช่น รักษาความสะอาด เคารพผู้ อาวุโสกว่า เชื่อฟังพ่อแม่ และ ครู ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย  ร่วมรักษาวัฒนธรรมไทยตามพระ ราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

7 คุณลักษณะที่พึงประสงค์  รักชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต 7. มุ่งมั่นใน การทำงาน  มีวินัย 8. รักความ เป็นไทย  ใฝ่เรียนรู้ 9. มีจิต สาธารณะ  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน

8 สมรรถนะสำคัญ 1. ความสามารถในการ สื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการ แก้ปัญหา 4. ความสามารถการใช้ทักษะ ชีวิต 5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี

9 จุดเน้นของของการพัฒนา นักเรียน  นักเรียนทุกคนต้องใช้ ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร กับชาวต่างชาติได้  เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา และ ค้นหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหา ต่างๆได้  ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน การค้นหาความรู้และ ติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยีได้ อย่างคล่องตัว

10 จุดเน้นของการพัฒนา นักเรียน 4. เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย รัก และหวงแหนแผ่นดินไทย ภูมิใจใน ความเป็นไทย 5. เขียนเรียงความชั้นสูงได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น และ การทำงานเป็นทีม 7. พร้อมที่จะอยู่ร่วมกับชาวโลกได้ อย่างมีความสุข

11 END


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนาคุณภาพ นักเรียน. วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนวมินทราชินู ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม เลิศล้ำ วิชาการ สืบสานพระราชดำริ มีความเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google